Sedan snart hundra år har den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning varit knuten till Nordiska museet och finansierats genom den Hallwylska donationen. Eftersom donationen inte längre täcker kostnaden för en professur, har Stockholms universitet beslutat att bidra med 50 procent av kostnaden för en professor.

Avtalet mellan universitetet och Nordiska museet innebär att den Hallwylska professorn anställs som gästprofessor för en tidsbegränsad period, och att anställningen knyts till ett forskningstema. Temat för den första avtalsperioden, 2016–2019, är Arktis. Gästprofessorns verksamhet ska delas lika mellan Etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet och Nordiska museet.

Den första på den Hallwylska professuren i denna nya form blir Lotten Gustafsson Reinius, docent i etnologi och museichef för Etnografiska museet.