Tidigare fick nyanlända elever ofta vara längre i en förberedelseklass där de lärde sig svenska. Nu kommer många nyanlända elever ut i ordinarie klasser innan de haft möjlighet att lära sig så mycket svenska och kan därför behöva mer stöttning i ämnesundervisningen.

Karin Sandwall.
Karin Sandwall.

– Forskningen har länge hävdat att det är viktigt att eleverna får använda sitt modersmål i undervisningen. Det kan till exempel gå fortare att lära sig ett ämnesinnehåll om man får det förklarat för sig och kan diskutera det på sitt modersmål, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

– Det handlar ju om att ta till vara elevernas kunskaper, vi har ju många arabisktalande. Alla som nån gång tvingats jobba på ett annat språk vet ju att då blir man inte lika kreativ, säger Ronnaskolans rektor Henrik Ljungqvist i ett inslag i Sveriges Radio.

NC utbildar lärare på Ronnaskolan och stöttar dem att ytterligare utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. NC träffar också skolledningen kontinuerligt.

– I budgetpropositionen för 2017 nämns en stärkt samverkan med det omgivande samhället som någonting regeringen vill premiera, och vårt samarbete med Ronna är ett av många framgångsrika exempel på det. NCs verksamhet handlar till stor del om samarbete med skolor och andra intressenter i hela landet så vi ser fram emot att få ökade möjligheter att utveckla samverkansarbetet, säger Karin Sandwall.