Rektor klippte bandet vid invigningen. Foto: Monique Zwanenburg Widingsjö
Rektor klippte bandet vid invigningen. Foto: Monique Zwanenburg Widingsjö


Den nya studion hör till Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och finns på plan 3 i D-huset, Södra huset. Här finns sex ljudisolerade tolkbås med tillhörande utrustning, ett större gemensamt rum och all nödvändig teknik som behövs för en professionell tolkutbildning. Tolkstudion är byggd enligt internationell standard och är dessutom tillgänglighetsanpassad.


Ökat behov av tolkar

Vid invigningen sade rektor att Stockholms universitet satsar särskilt på tolkutbildning eftersom samhällets behov av tolkar ökar. Det beror dels på ständigt ökande internationella kontakter inom EU och näringslivet, och dels på att antalet nyanlända till Sverige varit stort senaste åren. Universitetet bidrar till detta arbete med den nya utbildningen till tolk i offentlig sektor, och här är antalet sökande till utbildningsplatserna mycket stort. Arbetet med att utbilda tolkar är därmed en viktig samverkansuppgift, betonade Astrid Söderbergh Widding.

Tolkutbildningen vid Stockholms universitet har också stor samhällsrelevans när det gäller utbildningen av konferenstolkar för olika EU-organ. Rektor gladde sig därför särskilt åt att det fanns representanter från EU:s representation i Sverige, Internationella konferenstolkförbundet (AIIC) samt myndigheter som Kammarkollegiet och Utbildningsdepartementet på plats vid invigningen. Och just denna dag kom en positiv nyhet på området då regeringen i höstbudgeten, som presenterats några timmar tidigare, gör en särskild satsning på tolkutbildning inom Stockholms universitet.

Smakprov på TÖI:s tolkverksamhet

Vid invingingen fick besökarna ta del av simultantolkning.
Besökarna tog del av simultantolkning.

TÖI utbildar konferenstolkar, teckenspråkstolkar och tolkar för offentlig sektor. Vid invigningen gav tolklärare och tolkstudenter ett smakprov på hur en tolkning kan gå till då de simultantolkade från franska till svenska, engelska, tyska, och svensk teckenspråk.

Föreståndaren Jan Pedersen berättade att TÖI tidigare haft en tillfällig studio men nu använt av institutets sparade kapital och byggt nytt.
- Nya tolkstudion ger våra studenter en god arbetsmiljö och bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig en spetsutbildning i ordets rätta bemärkelse, sade Jan Pedersen.

Tolk- och översättarinstitutet

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) grundades 1986 vid Stockholms universitet med ett nationellt uppdrag från regeringen att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov. Sedan den 1 januari 2013 är TÖI en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.
TÖI anordnar översättarutbildningar både på grundnivå och magister- och masternivå. Institutet anordnar även tolkutbildningar med inriktning på tolk i offentlig sektor, konferenstolkning (EU-tolkning) och teckenspråkstolkning. Sammanlagt studerar cirka 150 studenter här. TÖI driver även Sveriges enda forskarutbildning i översättningsvetenskap. Den forskning som bedrivs vid TÖI handlar bland annat om interaktionella och kognitiva aspekter på tolkning, medieöversättning, översättningssociologi, samt funktionella och stilistiska aspekter av översättningsprocessen.