Med avstamp i nuvarande strategier och övriga styrdokument har universitetet formulerat strategier för den kommande fyraårsperioden.

Strategierna anger en övergripande vision och inriktning för universitetets verksamhet och prioriteringar under de närmaste åren. De bildar grunden för åtgärdsplaner och vidare verksamhetsplanering på alla nivåer inom universitetet och beslutades av universitetsstyrelsen i december.

Rektors bloggfilm om de nya strategierna