Stockholms universitet har medel för tre SFO-miljöer: Bolincentret, BEAM (Baltic Ecosystem Adaptive Management) och EkoKlim. Vetenskapsrådets expertsakkunniga som bedömt de vetenskapliga prestationerna ger alla de tre miljöerna goda betyg. I expertpanelens bedömning får dock EkoKlim underkänt.

Ur utvärderingen :
Satsningen på strategiska forskningsmiljöer har utvärderats av en expertpanel ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitet. Panelen har haft blandad expertis med hög kompetens och erfarenhet vad gäller frågor om organisationsutveckling, strategisk styrning, samverkan och utbildning. Till utvärderingen har kopplats 28 externa experter med vetenskaplig kompetens inom satsningens forskningsområden.

De externa experterna har utifrån SFO-miljöernas ansökningar, uppföljningsdata, självvärderingar samt bibliometriska data gjort en initial bedömning av varje enskild SFO-miljös prestationer. Expertpanelen har, utifrån dessa rapporter, självvärderingar från lärosätenas ledningar samt intervjuer med ledningarna för lärosätena samt SFO-miljöerna, gjort en samlad bedömning av SFO-miljöernas utveckling och lärosätenas insatser.

Skrivelse till regeringen
Som ett resultat av utvärderingen har de fem myndigheterna bakom den skrivit till regeringen. I skrivelsen rekommenderar myndigheterna att 16,4 miljoner kronor per år från Stockholms universitet omfördelas till andra lärosäten. Även Lunds universitet föreslås bli av med delar av sina SFO-medel. Rekommendationerna baseras på att expertpanelen identifierat brister i de utpekade SFO-miljöerna och i lärosätenas ledning och stöd till dessa.

Utvärderingen har utgått från fem kärnfrågor:
1) Hur har forskningen planerats och styrts, sk strategisk styrning?
2) Vilken har varit forskningens kvalitet, resultat och effekter?
3) Vilken har varit satsningens strategiska betydelse för samhälle och näringsliv?
4) Hur har samverkan med andra universitet och samhällsaktörer sett ut?
5) Hur har kopplingen mellan den strategiska forskningen och utbildning sett ut?

Rektors blogg om utvärderingen