Miljöförstöring i tropikerna.


Huvudpunkter:

-         Ny rapport signerad av bland annat miljöprofessorn Johan Rockström, FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, Ericsson och Telia presenteras på guvernör Browns klimattoppmöte i San Francisco

-         Rapporten visar att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befintlig teknik och beprövad politik, men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg

-         Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen

-         Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.

 

SAN FRANCISCO, 13 september - Professor Johan Rockström öppnar idag Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015. Deras budskap: Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och  teknik. Under mötet i  San Francisco  presenterar de en global rapport som är resultatet av ett samarbete mellan forskare och företag i Sverige, bland annat Future Earth, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, WWF och Telia Company. Rapporten lyfter fram den roll som digital teknik och icke-statliga aktörer som städer, kommuner, företag och individer, har för att nå klimatmålen.

Exponential Climate Action Roadmap, som rapporten heter, presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan enligt rapporten ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. För att det ska ske behövs det en politisk vilja att fasa ut fossila bränslen. Andra sektorer följer inte samma utvecklingskurva och där behövs kraftfullare åtgärder.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet enligt rapporten. Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs till 2030, och kan påverka resten indirekt genom att styra konsumtionsvanor, öka delningsekonomin och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Digitaliseringen innefattar många av de ”exponentiella teknologier” som rapporten handlar om, sådana som kan växa väldigt fort och plötsligt slå ut etablerade teknologier och marknadsaktörer. Med tanke på hur fort klimatfrågan måste lösas så behöver gröna teknologier och andra typer av lösningar växa med exponentiell takt, menar författarna.

”Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre” säger Johan Rockström. ”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt - ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. Konsekvenserna av att missa detta mål är potentiellt katastrofala för mänskligheten. Nu finns lösningarna för att börja halvera utsläppen omedelbart, det är dags att gå från stegvisa till exponentiella åtgärder."

"Just nu verkar många ha lättare att föreställa sig en global klimatkatastrof än en snabb förändring av världsekonomin, men nästa årtionde kan ge oss den snabbaste energiomställningen i historien", säger en av rapportens två huvudförfattare Owen Gaffney från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

"Människor underskattar kraften av exponentiell tillväxt. I Norge ökade elbilar från 6% av nyförsäljningen till 47% på bara fem år. Om förnybara energikällor håller samma fördubblingstakt som det senaste decenniet så kommer de att pressa ut fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än de flesta prognoser förutspår. Men det kommer inte ske utan kraftfullare politik" säger Johan Falk, den andra huvudförfattaren från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

Rapporten lanseras efter månader av aldrig tidigare skådade värmeböljor, torka och översvämningar över hela världen, som har kopplats till mänskligt skapade klimatförändringar. De extrema väderfenomenen visar att även måttlig uppvärmning kan orsaka störningar på global skala.Ny forskningsom publicerades i augusti 2018 visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett.

 

Rapporten föreslår en rad strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna, inklusive att:

·         Accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.

·         Sätta ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygga ut handelssystem för koldioxid, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

·         Starta globala teknik-initiativ eller "acceleratorer" för att inrikta “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of Things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. De bör specifikt adressera hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

 

Rapporten är till stora delar utformad som en klimatfärdplan som även kommer att finnas tillgänglig som en digital ”instrumentpanel” vilken kan användas av företag, städer och länder för att anpassa sitt klimatarbete till Parisavtalets mål. En svensk instrumentpanel har redan börjat utvecklas i samarbete med Vattenfall, Klimatpolitiska rådet och svenska myndigheter för att stödja Sveriges arbete med att bli koldioxidneutralt år 2045.

Läs mer på www.stockholmresilience.org