Svenska universitet bidrar idag i hög grad till utvecklingen av det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet genom deltagande i ett stort antal projekt inom EU:s satsning Horisont 2020 och även inom tidigare ramprogram.

Syftet med rektorernas besök, som är den 27-28 juni, är att understryka vikten av att svenska universitet är beredda att genom forskning möta utmaningar samhället står inför. Delegationen ska även framföra sin syn på hur det kommande ramprogrammet bör utformas.

De viktigaste rekommendationerna är:
- Excellens måste fortsatt vara det främsta kriteriet för finansiering av forskning- och innovationsprojekt inom det kommande ramprogrammet.

- Det behövs mer av grundforskning i samarbetsprojekt för att garantera framtida genombrott för forskning och innovationer.

- Samhällsvetenskap och humaniora måste integreras bättre i prioriteringarna i nästa ramprogram.

- Fortsätt förenklingsarbetet för deltagandet i EU-projekt.

 

*Rektorerna är ledamöter i Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. I Huvudmannarådet ingår rektorerna från Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan,  Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm. Här ingår även representanter för Svenska Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.