I somras beslutade riksdagen om ett klimatpolitiska ramverk där det bland annat ingår etablerandet av ett klimatpolitiskt tråd. Rådet ska utvärdera regeringens politik för att bedöma om den är förenligt med de klimatpolitiska målen eller inte.

I december presenterade regeringen vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet. Det fanns med två personer från Stockholms universitet, Karin Bäckstrand vid statsvetenskaplig institutionen, och Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute.