John Hassler är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på hur ekonomi och klimat påverkar varandra i ett globalt och långsiktigt perspektiv. Just nu är John Hassler en del av ett forskningsprojekt som analyserar samspelet mellan klimatförändringar och ekonomi. Målet med projektet är att ta fram integrerade beräkningsmodeller som bland annat kan användas för att beräkna hur olika politiska åtgärder (t.ex. skatt på fossila bränslen) påverkar ekonomi och klimat. 2014 publicerade John Hassler tillsammans med bland andra Per Krusell uppsatsen Optimal taxes on fossil fuel in general equlibrium som konstruerade en modell som bildat grund för en ny klass av integrerade beräkningsmodeller. Dessa är mer transparenta än tidigare modeller och bygger på en direkt beskrivning av marknadsekonomins funktionssätt. John Hasslers tidigare arbeten inom nationalekonomi har bland annat undersökt olika faktorer som påverkar en välfärdsstats uppgång och fall och hur social rörlighet samspelar med ekonomisk tillväxt i en ömsesidigt självförstärkande process. John Hassler var ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009–2018 och är återinvald från 2020.
Läs mer om John Hassler.

Carina Mood är professor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och affilierad till Institutet för framtidsstudier. Hennes forskningsområden är framför allt levnadsnivå, integration och ojämlikhet. Hon har bland annat studerat sambandet mellan föräldrars och barns socioekonomiska resurser, samt barns och ungas levnadsvillkor och välfärd i bred bemärkelse. Hon är för närvarande en av de ansvariga för Levnadsnivåundersökningen 2020. Det är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga projekt där man sedan 1968 genomfört intervjuer med ett urval av den vuxna, svenska, befolkningen vid sex olika tillfällen. Hon leder också andra projekt, till exempel Sammanhängande ojämlikheter (finansierat av Forte), som studerar ojämlikhet i Sverige i ett mångdimensionellt perspektiv, och IntegrateYouth (NordForsk), ett internationellt projekt som studerar ungdomars integration i flera europeiska länder. Carina är sedan 2016 ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och ordförande i deras beredningsgrupp för sociologi, psykologi och pedagogik.
Läs mer om Carina Mood.

Vid mötet 12 februari valdes även Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet in KVA:s klass för samhällsvetenskaper.