Erik Ytreberg med röntgenfluorescensapparaten
Erik Ytreberg med röntgenfluorescensapparaten
 
Organiska tennföreningar, däribland tributyltenn (TBT), har använts i båtbottenfärger för att hålla borta påväxtorganismer. På grund av sina hormonstörande egenskaper förbjöds användningen av TBT i färg för mindre båtar (< 25 m) i Europa redan 1989, och sedan 2008 finns ett globalt förbud mot TBT i båtbottenfärger för alla fartyg. Men trots ett 25 år gammalt förbud sprids fortfarande TBT ut i miljön från vissa fritidsbåtars underliggande färglager.

- Detta påstående grundas på att det finns mycket höga halter av TBT, särskilt i ytskiktet av jord på många båtuppläggningsplatser och i spolvatten som bildas då båtskrov högtryckstvättas, säger Britta Eklund, docent vid ITM.

Ny snabb metod för att mäta förekomst av tenn
Hittills kan man mäta mängden tennföreningar bara med hjälp av kemisk analys, vilket är både tidsödande och kostsamt. Nu har ITM-forskarna Britta Eklund och Lennart Lundgren i samarbete med Erik Ytreberg på Chalmers, med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, utarbetat en ny snabb metod som bygger på röntgenfluorescens som utan åverkan på båtskrov kan undersöka förekomst och mängd av bland annat tenn i de olika färgskikten på båtar.

-Röntgenfluorescens är en välkänd metod som används bland annat för att mäta metallinnehåll i olika legeringar. Det nya med ITM:s metod är en särskild kalibrering som möjliggör både identifiering av ämnen och i vilka mängder dessa finns i färglagren på båtskroven, säger Britta Eklund.

Provmätningar med jämförande kemisk analys pågår på olika båtplatser både i Stockholm och i Göteborg.

- Höga nivåer av tenn kan innebära att TBT finns i färglagren. Med vetskap om vilka båtar som innehåller TBT kan dessa åtgärdas genom bortblästring och på så vis minskas risken för fortsatt spridning av TBT, säger Britta Eklund.

För vidare information kontakta Britta Eklund, britta.eklund@itm.su.se.

Se även inslag på SVT Rapport 28 april om detta (06.37-09.46 i inslaget).