Enhet / Unit Kanaler / Channels

Universitetsgemensamma kanaler

University-wide social media channels

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Department of Child and Youth Studies

Bergianska trädgården

Bergius Botanic Garden

Fastighetsavdelningen / Sektionen för bostadsförsörjning

Property Management Office / Housing Office

Fysikum

Department of Physics

Företagsekonomiska institutionen

Stockholm Business School

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Department of Archaeology and Classical Studies

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Department of Ethnology, History of Religions and Gender studies

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Department of Humanities and Social Science Education

Institutionen för kultur och estetik

Department of Culture and Aesthetics

Institutionen för lingvistik

Department of Linguistics

Teckenspråksavdelningens kanaler:
Forskarbloggar:

Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik

Department of Mathematics and Science Education

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Department of Materials and Environmental Chemistry

Institutionen för mediestudier

Department of Media Studies

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Department of Ecology, Environment and Plant Sciences

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)

Institutionen för naturgeografi

Department of Physical Geography

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 

Institutionen för socialt arbete

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Department of Swedish Language and Multilingualism

IT-avdelningen

IT Services

Juridiska institutionen

Department of Law

Kulturgeografiska institutionen

Matematiska institutionen

Department of Mathematics

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

The National Centre for Swedish as a Second Language

Områdeskansliet för humanvetenskap

Human Science

Via de centrala sociala mediekanalerna

University-wide social media channels

Områdeskansliet för naturvetenskap

Faculty of Science

Romanska och klassiska institutionen

Department of Romance Studies and Classics

Sociologiska institutionen

Department of Sociology

Statistiska institutionen

Department of Statistics

Statsvetenskapliga institutionen

Department of Political Science

Stockholm Resilience Centre

 

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Stockholm centre for organizational research (SCORE)

Stockholms universitetsbibliotek (SUB)

Stockholm University Library

Studentavdelningen

Student Services

Via de centrala sociala mediekanalerna

University-wide social media channels

Zoologiska institutionen

Department of Zoology

Östersjöcentrum

Baltic Sea Centre