Blommande körsbärsträd på Frescatiområdet

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten.

Pristagarna nomineras av fakulteterna och får en egen programpunkt på Forskardagarna. Priset, som är på 25 000 kronor, delades ut vid föreningens årsmöte den 25 april.

 

Anna Pansell vid Naturvetenskapliga fakulteten får priset för avhandlingen The Ecology of Mary´s Mathematics Teaching:Tracing Co-determination within School Mathematics Practices.

I sin avhandling presenterar Pansell resultat vilka dels är helt nya i en svensk kontext, men också starka tillägg till det internationella matematikdidaktiska fältet. Genom en väl utmejslad metodologi och med en tydlig  på blick på det matematiska innehållet i skolans matematikundervisning visar Pansell på hur en matematiklärares praktik också utformas av omkringgivande sammanhang, såsom lärarmöten, läroböcker och styrdokument.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1252585 

Åsa Eriksson vid Humanistiska fakulteten får priset för sin avhandling Resisting feminised precarity: Farm workers in post-strike Western Cape, South Africa.

Erikssons avhandling i  genusvetenskap är en etnografisk studie gjord i samband med en omfattande protestvåg bland lantarbetare på vingårdarna i Kapprovinsen i Sydafrika. Studien är innovativ i sitt kreativa kombinerande av genusteori och postkoloniala teorier. Den bidrar även till den internationella diskussionen om prekära arbetsförhållanden globalt såväl som lokalt.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1221811

Maíra Magalhães Lopes vid Samhällsvetenskapliga fakulteten får priset för sin avhandling The Making of Us: How affects shape collective bodies resisting gentrification.

Lopes analyserar gentrifiering (med Sao Paolo som exempel genom att grunda sin analys i komplex teoretisk litteratur som fokuserar på hur grupper formas genom affektiva (eller emotionella) flöden och relationer, snarare än genom rationella, eller kulturellt betingade individuella beslut. I fokus för hennes studie står en aktivistgrupp i Sao Paulo som motsätter sig gentrifiering i staden.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1255619

Kelly Chen vid Juridiska fakulteten får priset för sin avhandling Legal Aspects of Conflicts of Interest in the Financial Services Sector in the EU and China. The XYZ of Norm-making (2018).

Chens avhandling bidrar till rättsvetenskapens utveckling genom att dels beskriva och jämföra komplexa normativa system, dels introducera ett potentiellt fruktbart verktyg för analys av sådana system. Avhandlingen analyserar finansiella tjänsteleverantörsföretags förpliktelser att hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan ett sådant företag och en kund, eller mellan företagets olika kunder, i samband med tillhandahållande av finansiella tjänster. Studien tar sikte på de regler som finns inom EU och Kina. Tre tjänster har använts som typfall: köp och försäljning av aktier för kunds räkning, investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning.

 

Läs mer om Högskoleföreningen genom att klicka här.