Juridik

Lennart Aspegren är en framstående jurist med en imponerande karriär både i Sverige och utomlands. Han har tjänstgjort bland annat som hovrättsråd i Svea hovrätt, rättschef i Finansdepartementet, ledamot i Arbetsdomstolen och i Försäkringsdomstolen. Bland Aspegrens viktigaste internationella befattningar kan följande nämnas: vice ordförande i OECD:s Public Management Committee (PUMA); domare vid Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR) 1995-2000; en av två ledamöter i FN:s expertkommitté om Gazakonflikten 2011. Under sin tid som domare vid ICTR avgjorde Aspegren Akeyesumålet – historiens första internationella rättegång då straffansvar för folkmord prövades vilket innebar ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av folkrätten inom detta område.
För ytterligare information kontakta Said Mahmoudi, professor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 2610, e-post said.mahmoudi@juridicum.su.se

Humaniora

Tom Moring, professor i kommunikation med inriktning mot journalistik vid Helsingfors universitet, är en internationellt välkänd och uppskattad forskare inom medieområdet och minoritetsspråksfältet. Han har varit gästforskare vid IMS och bidragit till både forsknings- och kursutveckling vid SU. Morings forskningsområden omfattar medier, kommunikation, minoritetsspråk och rättighetsaspekter (inklusive expertuppdrag för Europarådet och OSSE - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Han innehar en ”professor II” vid den samiska högskolan, Sámi Allaskuvla i Kautokeino, Norge, i sin egenskap som specialist på användning av elektroniska medier inom journalistiken. Moring behärskar en handfull centrala europeiska språk, svenska och finska, samt är förtrogen med meänkieli och aspekter av samiska förhållanden. Den vetenskapliga bredden och expertkunskaper i många forskningsfält gör honom också till en uppskattad auktoritet bland forskare i finska vid Stockholms universitet.
För ytterligare information kontakta Jarmo Lainio, professor vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet, tfn 08-16 2912, e-post jarmo.lainio@finska.su.se

Samhällsvetenskap

Frances Goldscheider är College Park Professor vid University of Maryland. Hennes forskning i demografi har, med bas i ett genusperspektiv, fokuserat på familjefrågor som familjebildning och upplösning, barnafödande och föräldraskap samt strukturella faktorer och familjens förändrade roll. Hon har en omfattande vetenskaplig produktion och står bakom ett flertal centrala böcker inom demografiämnets område. Goldscheider har under lång tid samarbetat med forskare vid Stockholms universitet i flera forskningsprojekt, vilket har lett till återkommande perioder som gästforskare vid universitetet.
För ytterligare information kontakta Ann-Zofie Duvander, docent vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 3212, e-post ann-zofie.duvander@sociology.su.se

Lawrence W. Sherman är professor i kriminologi vid Cambridge University och Distinguished University Professor vid Institutionen för kriminologi och straffrätt, University of Maryland. Sherman är en av världens ledande kriminologer gällande forskning om polisen men har även bidragit till betydande vetenskaplig kunskap inom centrala kriminologiska forskningsområden som forskning om reparativ rättvisa, prediktion och förebyggande av mord, allmänhetens förtroende för rättsystemet samt systematiska utvärderingar av olika typer av brottsförebyggande åtgärder. Vidare är Sherman en av två ordföranden i juryn för Stockholm Prize in Criminology – en internationellt erkänd utmärkelse för forskare som bidragit till utvecklingen inom den kriminologiska forskningen.
För ytterligare information kontakta Jerzy Sarnecki, professor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 2102, e-post jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Bruce E. Wampold, är Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry vid University of Wisconsin–Madison. Wampolds forskning har i allt väsentligt varit inriktad på metodologiska och teoretiska frågor kring effekter av psykoterapi. Han har lämnat betydande bidrag till arbetet kring etablerandet av en evidensbaserad praktik som bedrivits inom ”the American Psychologiocal association” (APA). Wampolds slutsatser beträffande verkningsmekanismerna för psykoterapeutiska interventioner, med en betoning av kontextuella faktorer, har erhållit stöd även utanför den traditionella psykoterapin, gällande t ex. behandling av missbruk och ungdomar med ”beteendeproblem”. Wampolds forskning har kommit att stå i centrum för en bred internationell diskussion kring olika typer av försök att upprätta en evidensbaserad praktik vid behandling och rehabilitering av psykosociala problem.
För ytterligare information kontakta Anders Bergmark, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, tfn 08-16 2550, e-post anders.bergmark@socarb.su.se

Naturvetenskap

Frances H. Arnold, professor vid California Institute of Technology, är en världsledande forskare inom området rationell evolution av biologiska system. Hennes utveckling av ”protein engineering” syftar till förståelse av evolutionens möjligheter från kemisk nivå till biologiska organismer och ekologi. Bland industriella applikationer kan nämnas biokatalysatorer för ”grön kemi”. Arnolds forskning berör vidare områden som spänner från informatik, ingenjörsvetenskap och bioteknik till naturlig evolution och ekologi.
För ytterligare information kontakta Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 4196, e-post bengt.mannervik@neurochem.su.se

Jón Egill Kristjánsson, professor i meteorologi vid institutionen för geofysik vid Oslo universitet, är tongivande inom atmosfärsforskningen och en internationellt ledande klimatforskare. Han har ett brett kunskaps- och verksamhetsområde inom teoretisk och experimentell meteorologi, men är främst känd som klimatforskare. En röd tråd i Kristjánssons forskning är beskrivning av moln i datormodeller av atmosfären. Han har sedan 2005 haft en ledande roll i utvecklingen av NCAR/CAM som är en av de främsta klimatmodellerna.
För ytterligare information kontakta Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 3110, e-post michaelt@misu.su.se

Öystein Hov, forskningschef vid Norges Meteorologiska Institut och professor vid Oslo Universitet, har under lång tid varit en av förgrundsfigurerna inom forskning kring atmosfärens kemiska sammansättning och hur luftföroreningar inverkar på atmosfären och vårt klimat. Han har drivit utveckling av atmosfäriska kemiska transportmodeller samt observationsnätverk för utveckling och utvärdering av modellerna. Hov har mycket framgångsrikt presenterat forskningsresultat inom den politiska sfären och varit en nyckelperson i att etablera och vidmakthålla en forskningsbaserad åtgärdspolitik för att förbättra vår luftmiljö och minska försurning och övergödning inom Europa.
För ytterligare information kontakta Hans-Christen Hansson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-674 7290, e-post hc@itm.su.se

Peter Jenni, forskare vid CERN, var en av de drivande krafterna vid tillkomsten av den kollaboration som konstruerat och använder ATLAS-detektorn vid CERNs Large Hadron Collider. Jenni har spelat en mycket stor roll som ledare för kollaborationen med ett ledarskap grundat i gedigen kunskap och stor egen arbetsinsats. Det hittills mest uppmärksammade resultatet från kollaborationen är upptäckten av Higgs-bosonen i juli 2012. Sedan 1986 har Jenni samarbetat med fysiker från Stockholms universitet.
För ytterligare information kontakta Sten Hellman, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, tfn 08-5537 8667, e-post sten@fysik.su.se

Mattias Klum är en internationellt erkänd naturfotograf och filmare som med sina tio framsidesbilder i National Geographic Magazine etablerat sig bland världens främsta naturfotografer. Klum har sedan slutet av 2009 engagerat sig i miljöforskning och undervisning vid Stockholms universitet genom sin allt mer aktiva relation till Stockholm Resilience Centre. Han är medförfattare till boken ”Vår Tid på Jorden” som utgör en sammanfattning av centrets forskning på ett sätt som i ord och bild talar till lekmän. Klum är senior fellow vid centret där han bland annat gästföreläser för masterstudenter och inspirerar till tvärvetenskapliga studier samt bidrar till forskningen genom sin breda erfarenhet av social-ekologiska realiteter runt om i världen.
För ytterligare information kontakta Johan Rockström, föreståndare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, tfn 08-674 7183, e-post johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se

Promovering  i Stadshuset den 27 september 2013

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 27 september 2013. För frågor om promoveringen kontakta Inga Horndahl, Akademiintendent vid konferensservice, Stockholms universitet, mobil 070-567 97 80, tfn 08-16 2280, e-post inga.horndahl@su.se

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.