Juridik

Eleanor Sharpston är sedan 2006 generaladvokat vid EU-domstolen. Hon har varit forskare vid Oxford University, lektor i europarätt och komparativ rätt vid University College London, University of Cambridge och University of Oxford samt publicerat många uppmärksammade monografier och artiklar på EU-rättens område. Hon har också varit verksam som rättssekreterare hos generaladvokaten och senare domaren Sir Gordon Slynn. Hon har verkat som barrister och har drivit flera mycket uppmärksammade mål. Från 1998 har Eleanor Sharpston medverkat i konferenser arrangerade av Juridiska fakulteten och hon höll senast 2012 års JT-föreläsning.
För ytterligare information kontakta Michael Hellner, professor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 27 94, e-post michael.hellner@juridicum.su.se

Humaniora

Elaine Aston, professor vid Lancaster University, UK, tillhör dagens ledande teaterforskare, särskilt inom området feministiska studier av dramatik, författare och skådespelare. Hon har gett ut en serie böcker, initierat arbetsgrupper och engagerat sig i publiceringen av internationella tidskrifter. Vid Stockholm universitet har Elaine Aston hållit föreläsningar och seminarier, diskuterat avhandlingsprojekt med doktorander, gett workshops i internationell publicering och deltagit vid flera internationella symposier och lokala evenemang.
För ytterligare information kontakta Lena Hammergren, professor vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, tfn 08-674 7487, e-post lena.hammergren@teater.su.se

Patricia K. Kuhl är professor i Speech and Hearing vid University of Washington, Seattle, USA. Under 1970-talet bidrog hennes banbrytande experimentella studier av människans, och andra djurarters, perception av talljud med avgörande kunskap om allmänna biologiska förutsättningar för människans talperception. Därefter inledde hon sin experimentella grundforskning om biologiska och samspelsmekanismer vid typisk och atypisk talperceptionsutveckling hos spädbarn. Patricia K. Kuhl har skapat och leder Institute for Learning and Brain Sciences samt NSF Science of Learning Center (LIFE) vid University of Washington.
För ytterligare information kontakta Francisco Lacerda, professor vid Institutionen för lingvistik, tfn 08-16 23 41, 070-654 57 99, e-post francisco.lacerda@ling.su.se

Francois Recanati, fransk filosof, är världsledande inom språkfilosofi och medvetandefilosofi. Han är professor vid CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) och vid EHESS (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales) samt föreståndare för Institut Jean-Nicod i Paris. Francois Recanati är mest känd för sina studier av relationen mellan semantik och pragmatik, det vill säga mellan språklig betydelse och det innehåll som talare lägger till under kommunikation. Genom Recanati har Stockholm och Paris haft mycket nära filosofiska kontakter och omfattande samarbete under många år.
För ytterligare information kontakta Peter Pagin, professor vid Filosofiska institutionen, tfn 08-16 28 13, 073-539 53 10, e-post peter.pagin@philosophy.su.se

Samhällsvetenskap

Sandra Wallman, professor emeritus vid University College London, är en ledande socialantropolog med inriktning på urbana etnicitet- och minoritetsstudier och har omfattande forskningserfarenhet av frågor kring landsbygdsutveckling. Sandra Wallman har undervisat och forskat vid London School of Economics, University of Toronto, University of Hull och University College London. Som forskare har hon även varit knuten till Ethnic Relations Research Unit vid det dåvarande brittiska Social Science Research Council. Sandra Wallmans fältstudier har bedrivits i södra och östra Afrika, Storbritannien och de italienska Alperna. Dessa studier har visat på ett starkt intresse för vidare utveckling av fältmetodik.
För ytterligare information kontakta Helena Wulff, professor vid Socialantropologiska institutionen, tfn 16 26 85, 0708-62 65 42, e-post helena.wulff@socant.su.se

Marie-Laure Djelic, professor i management vid ESSEC Business School i Paris har under en följd av år samarbetat med forskare knutna till Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Hon har en mångvetenskaplig profil, som professor i management, doktorsexamen i sociologi och en tydlig ekonomisk historisk profil i sin forskning. Marie-Laure Djelic tillhör de ledande forskarna internationellt inom den institutionella organisationsforskningen och bidrar aktivt till forskningen vid Score och andra miljöer i regionen. Hon är en mycket god ambassadör för Stockholm, Stockholms universitet, Score och den skandinaviska forskningstraditionen inom organisationsteorin.
För ytterligare information kontakta Staffan Furusten, föreståndare vid Score, tfn 08-674 7402, 0703-28 66 21, e-post staffan.furusten@score.su.se

Naturvetenskap

Maria João Ramos, professor vid University of Porto i Portugal, är en prominent forskare inom området beräkningskemi med fokus på enzymer och andra proteiner. Hennes forskning bidrar till förståelsen av enzymers katalytiska mekanismer på atomär nivå, proteiners dynamik och molekylära interaktioner. En annan gren av Maria João Ramos forskning rör datorsimulering av proteinmutationer som har experimentella tillämpningar inom området protein engineering.
För ytterligare information kontakta Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, tfn 08-16 18 82, e-post bengt.mannervik@neurochem.su.se

Lynne B. McCusker, gruppledare vid Laboratoriet för kristallografi vid ETH Zurich, är en internationellt erkänd expert inom kristallografi, speciellt i metodutveckling för strukturbestämning med pulverdiffraktionsdata. Tillsammans med sin kollega Christian Bärlocher har hon tagit fram flera viktiga metoder för att lösa komplexa strukturer från polykristallina material. Dessa metoder används flitigt av akademi och industri, inklusive Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Exxonmobil och Chevron. Lynne B. McCusker har lämnat viktiga bidrag till MMK genom vetenskapligt samarbete. Hon är medlem i Scientific Advisory Board för Berzelii Center EXSELENT för porösa material, vid Stockholms universitet.
För ytterligare information kontakta Xiaodong Zou, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, tfn 08-16 23 89, e-post xiaodong.zou@mmk.su.se

Walter Neupert, Max Planck fellow vid Max Planck Institute for Biochemistry i München, hedras för sin framstående forskning rörande biogenes och transport av mitokondriella proteiner. Hans forskning spänner från biokemi till cellbiologi och medicin. Walter Neuperts vetenskapliga produktion har bidragit till en djup förståelse av mekanismer med vilka mitokondrier, cellernas kraftverk, byggs ihop.
För ytterligare information kontakt, Martin Ott, docent vid Institutionen för biokemi och biofysik, tfn 08-16 24 61, e-post martin.ott@dbb.su.se

Thomas Rossby, professor vid Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island i USA, är en framstående oceanograf som samarbetat med Meteorologiska institutionen under många år. Forskningssamarbetet har varit inriktat mot havscirkulationen i Nordatlanten, en process av stor vikt för det skandinaviska klimatet. Thomas Rossby har vidare spelat en viktig roll för institutionens doktorandutbildning genom att ha gett kurser och handlett doktorander.
För ytterligare information kontakta Peter Lundberg, professor vid Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 17 35, e-post peter.lundberg@misu.su.se

Promovering i Stadshuset den 26 september 2014

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 26 september 2014. För frågor om promoveringen kontakta Inga Horndahl, Akademiintendent vid Sektionen för konferensservice, Stockholms universitet, mobil 070-567 97 80, tfn 08-16 2280, e-post inga.horndahl@su.se

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.