Richard E. Tremblay
Richard E. Tremblay

”The Stockholm Prize in Criminology” är världens största och mest prestigefyllda pris inom området kriminologi. 2017 går utmärkelsen till professor Richard E. Tremblay, verksam i Dublin, Montreal och Paris. Prissumman är en miljon kronor.

Brottsförebyggande arbete

Professor Richard E. Tremblay tilldelas priset för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap. Tremblay har kombinerat denna forskning med noggranna tester av åtgärder som kan förändra vissa av dessa faktorer och leda till minskat våld och annan kriminalitet.

Juryn belönar ett livsverk av banbrytande forskning som resulterat i över 500 vetenskapliga artiklar. Tremblays studier började i Montreal på 80-talet. Idag är han även verksam i Paris och Dublin, där han bland annat forskar kring prenatalt brottsförebyggande arbete där blivande mödrar i riskzoner står i centrum.

Juryn uppmärksammar särskilt hans förmåga att framgångsrikt hitta samband mellan flera olika vetenskapliga discipliner samt att anknyta denna forskning till klassisk filosofi. Han har även lyckats översätta grundforskning till konkret brottsförebyggande åtgärder och testa effekterna av dessa åtgärder.

Prisbelönt forskning

Juryn har valt att lyfta fram fyra centrala delar av professor Tremblay’s forskning:

  • Kulmen för våldsamt beteende är inte vid tjugo års ålder, utan vid drygt 3 års ålder. Denna insikt skapar många möjligheter till våldsförebyggande åtgärder.
  • Indikationer på tidigt och återkommande våld är sociala, epigenetiska såväl som genetiska, vilket innebär att de delvis kan påverkas och inte bör accepteras som oundvikliga.
  • Dessa indikationer ska därför inte ignoreras. Tremblay visade bland annat på ökad risk för våld bland kanadensiska barn med förlossningsskador, som gick i förskolan vid 4 års ålder. Utvecklingen hos barnen utan sådana skador gagnades av förskolan, medan barn med dessa skador behöver en särskild typ av stöd för att nå en positiv utvecklig.
  • Tremblay upprättade en lista på indikatorer för att välja ut barn med behov av intensivt stöd mellan sju till nio års ålder. Barn som fick sådant stöd, uppvisade en 34 procentig minskning i kriminellt beteende vid tjugofyra års ålder jämfört med barn med samma indikatorer på problem som inte valdes ut för åtgärdsprogrammet. Programmet omfattade förutom barnen, även deras föräldrar och lärare.

Dessa fyra delar, tillsammans med annan forskning, baseras på noggrant utförda studier med exakta teoretiska definitioner. Interventionsexperimenten inkluderar väldokumenterade tillämpningar – ofta med strikta experimentella ansatser (s.k. RCT).

Tremblays första longitudinella experimentella studie inleddes 1984. Beteendedata rörande sexåriga pojkar samlades då in från 87 procent av förskolelärarna i 53 skolor, i områden med låg socioekonomisk status i Montreal. 895 pojkar av totalt 1161 motsvarade kriterier för en homogen, fransktalande testgrupp. Utvecklingskurvan av våldsamt beteende uptill 1,5 års ålder inleddes med en studie av 5 månader gamla barn i provinsen Quebec, på hösten 1997 och våren 1998. Hans genetiska och epigenetiska studier inkluderar noggranna jämförelser i beteenden och likheter mellan en- och tvåäggstvillingar av manligt kön, samt studier av DNA-metylering och hjärnans utveckling.

Åtgärdsprogram för föräldrar och barn

Hans jämförande forskning mellan barn som gick eller inte gick i förskola, har resulterat i omfattande och noggranna undersökningar med häpnadsväckande skillnader. Samtidigt genomförde Tremblay experiment med nya behandlingsmetoder, där slumpmässigt valda behandlings- och kontrollgrupper jämfördes med varandra. Även hur stor del av åtgärdsprogrammet som de facto genomfördes gällande barn, föräldrar och lärare dokumenterades noggrant.

Tremblays forskning erbjuder betydande möjligheter till direkta och tydliga rekommendationer rörande åtgärdsprogram för föräldrar och barn i syfte att förebygga våld och annan kriminalitet. Han är ledande forskare inom många olika vetenskapsområden och har skrivit artiklar inom pediatrik, psykiatri, psykologi, neurovetenskap, genetik, epigenetik, ekonomi, sociologi, statistik, utbildning, hypertoni, endokrinologi och folkhälsa, såväl som kriminologi.

Bredden av hans både teoretiska och empiriska arbete skapar en förebild för yngre forskare som vill utveckla och testa mer effektiva metoder för att förbättra möjligheter till ett bra liv för sårbara människor. Hans livsverk visar att en sådan är möjlig om man tillämpar resultat av grundforskning i praktiskt arbete med barn.

Om Richard E. Tremblay

Richard E. Tremblay föddes 1944 i den kanadensiska provinsen Quebec. Han tog sin filosofie kandidat i idrott 1966 vid Ottawas Universitet, en magisterexamen i psykopedagogik vid Montreals universitet 1970 samt blev filosofie doktor i psykologi vid University College i London 1976.

Han har under största delen av sin karriär varit lärare vid Montreals universitet, där han är professor emeritus inom pediatrik, psykiatri och psykologi. Han är dessutom varit ordförande för Canada Research.

Sedan 2007 är han också Professor of Early Childhood and Human Development at the School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Dublin, Ireland.

Han har också blivit invald i; Fellow of the American Association för the Advancement of Science, the Royal Society of Canada, Academy of Experimental criminology, the Canadian Academy of Health Science och the Canadian Psychological Association.

Han har dessutom fått pris från the American Society of Criminology och the International Society for Research on Aggression. Hans forskning har över 40 000 hänvisningar av andra forskare i Googles forskarförteckning.

Se tillkännagivandet av 2017 års pristagare

Om "The Stockholm Prize in Criminology"