Tidigare rektor, professor Kåre Bremer får Stockholms universitets stora guldmedalj.

Ordförande Agneta Bladh och byrådirektör Maud Giessler får Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band.

Stockholms universitets stora guldmedalj

Medaljen instiftades år 1990 och tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

Kåre Bremer

Kåre Bremer, professor i systematisk botanik och rektor för Stockholms universitet 2004 – 2013, gjorde under sin rektorstid många avgörande insatser för universitetet. Nämnas bör att han synliggjorde och profilerade Stockholms universitet såväl nationellt som internationellt, ledde integreringen av Lärarhögskolan, och trots motstånd genomförde den områdesreform som visat sig få stor betydelse för universitetet på flera olika sätt. Efter sin rektorstid har han, i kraft av sin tyngd och styrka som tidigare rektor, även kunnat göra stora insatser till gagn för hela det svenska universitets- och högskoleväsendet. Det gäller dels utredningen om forskningsinfrastruktur som gjordes på uppdrag av Vetenskapsrådet, och som fått en avgörande betydelse för utvecklandet av den nya modell för hantering av nationell infrastruktur som nu sjösatts för första gången, som lägger ett större ansvar på lärosätena men också ger möjlighet till ett betydligt större inflytande och har stimulerat viktig samverkan mellan lärosätena i infrastrukturfrågor. Dels gäller det också ledningsutredningen, som sjösatts i år med avseende på tillsättningar av styrelser för universitet och högskolor. Genom sin ledningsutredning har Kåre Bremer bidragit till att kasta ljus på de för universitet och högskolor centrala frågorna om ledning och styrning.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band

Medaljen instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Agneta Bladh

Agneta Bladh, som disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1987, har senare arbetat som utbildningsledare och senare kanslichef vid universitetet. Därefter har hon innehaft en lång rad viktiga ämbeten och uppdrag inom högskolesektorn, som statssekreterare, rektor med mera, både nationellt och internationellt, och idag såväl som ordförande i Vetenskapsrådet som i egenskap av regeringens internationaliseringsutredare. Sina många prestigefyllda uppdrag till trots tvekade hon inte att, i lojalitet med sitt alma mater, år 2011 åta sig uppdraget som ordförande i biblioteksstyrelsen för Stockholms universitet, ett uppdrag som hon behöll till och med den omorganisation som genomfördes med hennes aktiva bistånd från och med 2017. Hon har fyllt sin ordföranderoll med kunskap och stort engagemang, och hennes aktiva och konstruktiva insatser för att genomföra införlivandet av biblioteket med universitetsförvaltningen, men med bevarande av det nödvändiga inflytandet från kärnverksamheten, har varit avgörande för en reform av betydelse för universitetet, inför de många viktiga frågor kring öppen vetenskap som biblioteket idag har att driva.

Maud Giessler

Maud Giessler fick sin första anställning vid Stockholms universitet i december 1973, blott 21 år gammal, i universitetets växel. När det senare uppstod en halvtidsvakans på rektorsämbetet rekryterades hon dit som byråsekreterare. Förste rektor som hon samarbetade med var Staffan Helmfrid, och förste förvaltningschef Rune Lindqvist. Maud Giessler avancerade så småningom till förste byråsekreterare och därifrån till byrådirektör. Under Inge Jonssons rektorstid infördes prefektmötena, som alltjämt är en av rektors viktigaste kanaler för kontakt med prefekterna, och Maud Giessler hade ansvaret för att sjösätta dem. Under de senaste åren har hon, som ansvarig för verksamheten i Spökslottet, med stor ansvarskänsla, bestämdhet och engagemang, och med en aldrig sviktande lojalitet mot sin uppdragsgivare, fortsatt att hålla sin hand över prefektmötena, men också all annan såväl intern som utåtriktad verksamhet i Spökslottet. Maud Giessler har vigt hela sitt yrkesliv åt Stockholms universitet, och är en av våra mest trogna medarbetare genom åren.

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 29 september 2017. Agneta Bladh kommer att ta emot sin medalj vid högtiden i september 2018.