Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas ut varje år till en pristagare per fakultet. Det är studenter vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 150 lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2017.

Pristagare och motiveringar

Naturvetenskapliga fakulteten

”Hon skapar en optimal inlärningssituation med tydliga mål och stor tilltro till studenternas förmåga.”

Hildred Crill vid Institutionen för geologiska vetenskaper utses till Årets lärare 2017 för att hon genom stor variationsrikedom och flera olika medel lyckas stödja studenterna i att utveckla självförtroende i sitt vetenskapliga skrivande på engelska. Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar stödjer hon studenterna så att de bättre kan bedöma kvaliteten i sitt eget skrivande oavsett språkbakgrund. Studenterna som nominerat Hildred tycker att hon skapar en optimal inlärningssituation och uppskattar den trygghet hon skapar i lärsituationen, med tydliga mål, kontinuerlig specifik återkoppling, och hög tilltro till deras förmåga.

Humanistiska institutionen

”Hon ser varje individ i rummet och släpper fram studenter med olika perspektiv i dialogen.”

Lisa Käll vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap utses till Årets lärare 2017 för att hon med en utgångspunkt i en syn på studenter som aktiva kunskapsproducenter lyckas relevansgöra lärandet och stimulera studenterna till regelbunden reflektion över sitt eget lärande. Skrivande utgör därför ett viktigt verktyg i Lisas undervisning. Lisa Käll har två ledstjärnor i sitt lärarskap, att studenterna ska finna det de lär sig relevant, och att inga frågor är dumma. Studenterna som har nominerat Lisa lyfter också fram detta då de menar att hon ser varje individ i rummet, och att de upplever högt i tak där olika perspektiv får plats i dialogen.

Juridiska fakulteten

”Han begripliggör det svåra och möjliggör att angripa problem som känns omöjliga.”

Said Mahmoudi vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare 2017 för att han lär studenterna att lära sig på egen hand, samtidigt som han med ett stort mått av förberedelse anstränger sig så att alla studenter ska förstå ämnet. Av nomineringen framgår att han lyckas med detta. Studenterna upplever att Said undervisar på ett tillgängligt, vänligt och ödmjukt sätt. De framhåller hans förmåga att begripliggöra svårt material, inte sällan med hjälp av digitala hjälpmedel och film, något som också gör lärandet av ämnet både mer relevant och roligt!

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

”Han skapar ett engagemang som går utanför klassrummet.”

Daniel Ritter vid Sociologiska institutionen utses till Årets lärare 2017 för att han genom en tydlig struktur och med en hög grad av interaktivitet och dialog, lyckas vägleda studenterna genom sina studier. Detta gör han bland annat genom att både ge en tydlig agenda inför, och en summering i slutet av, varje undervisningstillfälle. I sina examinationsuppgifter strävar Daniel efter något som han kallar kritisk kreativitet, där studenterna tränas att tänka sociologiskt om relevanta samhällsproblem. Studenterna som har nominerat Daniel beskriver att han genom att involvera dem i korta diskussioner, och genom att regelbundet säkerställa deras förståelse för ofta svåra sociologiska teorier, lyckas skapa ett engagemang som även går utanför klassrummet.

Mer om universitetets pedagogiska pris Årets lärare