Priset till årets utbildningsinstitution instiftades 1996. Det är ett vandringspris och utgörs av ett ”syskon” till kängurun, som står på sin sockel utanför universitetsbiblioteket. Årets institution får en inskription på en metallplatta både på vandringspriset och på sockeln vid biblioteket. Statyetterna är skapade av Torsten Renqvist. Institutionen ansöker själv om nomineringen till årets utbildningsinstitution.

Torsten Renqvist, Kängurun, 1978–79 ur konstboken "Gestaltningar." Foto: Jean-Baptiste Béranger
Torsten Renqvist, Kängurun, 1978–79 ur konstboken "Gestaltningar." Foto: Jean-Baptiste Béranger

Kriterium för Årets utbildningsinstitution

Priset går till institution vid Stockholms universitet som uppfyller kriteriet att den framgångsrikt främjar studentens lärande genom ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som omfattar hela organisationen.

Det är till detta kriterium institutionen ska förhålla sig när den ansöker om utmärkelsen "Årets utbildningsinstitution". Det är studierektor eller prefekt (eller motsvarande) som skickar in ansökan.

Här är några exempel på "ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete" 

- Medvetet och gemensamt ha utarbetat en plan för förbättrad pedagogik (på programnivå och/eller på kursnivå) och samordning mellan och inom olika kurser

- Ha utarbetat projekt och hjälpmedel för att förbättra studenternas lärande

- Gemensamt diskuterat vad som kännetecknar undervisning i det egna ämnet och vidareutvecklat lärarnas ämnesdidaktiska kompetens

- Medvetet och gemensamt arbetat fram en samsyn om förväntade studieresultat, examinationsformer, bedömning, betygskriterier, återkoppling och kursvärdering

- Integrerat IT i undervisning, examination eller kursvärdering på ett sätt som främjar studenternas lärande

- Ha uppmuntrat deltagande i högskolepedagogisk utbildning och eventuellt tillsammans ha genomgått kurser för att skapa ett slags gemensam konsensus i det pedagogiska förhållningssätt som skall gälla vid institutionen

- Ha infört lärarlag och mentorskap för att hjälpa nyare lärare och skapa en gemensam bas för undervisning

- Ha uppmuntrat och gett stöd till samarbete med ämnesråd och studentföreningar

- Publicerat läromedel som kommit till användning på det egna universitetet och på andra lärosäten

Institution alternativt enhet med undervisning eller avdelning inom institution som uppfyller ovanstående kriterium kan ansöka om utmärkelsen. En institution kan tilldelas priset mer än en gång.

Tidigare institutionspristagare