Årets lärare 2018 (från vänster) Emma Wikberg, Nils Larsson, Iñaki Rodriguez Longarela och Robert Daniels.

Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas varje år ut till fyra riktigt bra lärare. Det är studenter och anställda vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 157 lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2018.

Pristagare och motiveringar

Robert Daniels vid Institutionen för biokemi och biofysik utses till årets lärare 2018 för sin kreativitet i undervisningen där studenterna får möjlighet att uppleva och pröva olika biokemiska processer. Genom att systematiskt söka efter studenternas återkoppling strävar Robert efter att utveckla sina kurser. Han låter studenterna arbeta med riktiga, forskningsanknutna uppgifter redan under sitt första studieår och lyckas skapa engagemang, entusiasm och självförtroende hos studenterna. Studenterna uppskattar honom för att han skapar en trygg lärandemiljö med hög grad av s.k. peer-learning, där studenter arbetar i grupp med strukturerade uppgifter. Det gör att de vågar delge vad de inte kan och vad de behöver för stöd. Roberts pedagogiska arbete har också inspirerat kollegor och bidragit till viktiga pedagogiska diskussioner vid institutionen. 

Nils Larsson vid Institutionen för språkdidaktik utses till årets lärare 2018 för sitt ödmjuka och lyhörda ledarskap, där han visar att han lyssnar på varje student. Han lyckas väcka lust att lära hos studenter som inte har varit studenter på länge och vinnlägger sig om att ta reda på studenternas förväntningar och förkunskaper för att skapa ett så gott lärandeklimat som möjligt. Genom att skapa pedagogiska situationer där studenterna får erfarenhet av olika pedagogiska tillvägagångssätt samtidigt som de bearbetar ett akademiskt innehåll ger Nils undervisning goda exempel på vad det innebär att arbeta som lärare inte bara i teorin, utan också i praktiken. Nils sätt att arbeta med demokratiska undervisningsformer där alla får en röst och kan använda informellt skrivande som utgångspunkt för kollaborativt lärande uppskattas mycket av studenterna.

Iñaki Rodriguez Longarela vid Företagsekonomiska institutionen utses till årets lärare 2018 för sin strävan att hela tiden utveckla och flytta fram gränserna för sin undervisning. Studenterna uppskattar hur han tar sig tid att lyssna på vad de tycker är svårt och att stödja dem på olika innovativa sätt att lära sig så bra som möjligt. Hans förändringsarbete på grundkursen i finans till flipped classroom har resulterat i att andelen underkända har gått från 35 procent till 5 procent med betyg F på tre år. Med hjälp av digitala hjälpmedel och god planering lyckas Iñaki skapa variation och engagemang hos studenterna. Iñaki utövar ett sant akademiskt lärarskap genom att anta ett forskande förhållningssätt till sin undervisning då han bygger på högskolepedagogisk forskning och systematiskt undersöker effekterna av sin undervisning både i studenternas uppfattningar om sitt lärande och deras faktiska lärande. Iñaki inspirerar också andra lärare att utveckla sin undervisning både vid den egna institutionen och brett över universitetet, genom sitt engagemang som pedagogisk ambassadör under 2017 och mentor åt kollegor.

Emma Wikberg vid Fysikum utses till årets lärare 2018 för sitt systematiska arbete med att förbättra de förhållanden som studenterna möter när de läser fysik, som mottagandet, sammanhållningen och genomströmningen. Studenterna uppskattar att hon baserar sin undervisning på pedagogiska forskningsresultat och att hon kontinuerligt efterfrågar och tar vara på studenternas återkoppling om vad de tycker är svårt för att skapa så bra undervisning som möjligt. I sin undervisning strävar Emma efter att erbjuda studenterna ett engagemang i vad det innebär att tänka och göra fysik genom att involvera dem i processer som att pröva, testa, justera och presentera. Som pedagogisk ambassadör under tre år har Emma dessutom fungerat som en pedagogisk ledare och hon utgör även framgent ett viktigt stöd för lärarna som vill utveckla pedagogiken vid Fysikum.