Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas ut varje år till en pristagare per fakultet. Det är studenter vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 149 lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet. Det innebär att bedömningen inte enbart lägger vikt vid de nominerades interaktion med studenter, utan också engagemang i utvecklingsarbete, bidrag till kollegial samverkan och förankring och eventuella bidrag till högskolepedagogisk forskning.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2016.

Pristagare och motiveringar

Samhällsvetenskapliga fakulteten

”Hon lär oss det statsvetenskapliga hantverket där vi får öva på att knyta ihop teori och praktik.”

Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen, utses till Årets lärare 2016 för att hon är en engagerad, kunnig lärare som skapar ett tryggt, öppet och inkluderande klimat där alla har möjlighet delta. I sin undervisning arbetar Lenita med att stimulera studenter att ställa frågor, granska, kritisera och värdera grundvalar och ifrågasätta det som först ter sig självklart. Lenitas studenter får kontinuerligt träna på att tillämpa teoretiska perspektiv i analysen av aktuella styrdokument i vårt samhälle och därmed knyta samman teori och praktik i en struktur som studenterna uppskattar. Lenita ägnar sig åt utvecklingsarbete inom institutionen, som syftar till att stödja yngre lärare att utvecklas i sin roll som lärare med ett mentorsskapsprojekt och genom ett projekt där lärare fungerar som kritiska vänner till varandra.

Naturvetenskapliga fakulteten

”Han skapar konkreta övningar som är användbara i vårt framtida yrke.”

Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, utses till Årets lärare 2016 för att han tydligt sätter studenternas inflytande över sitt lärande i centrum. I sitt lärarskap beskrivs han som väl förberedd, men öppen för förändring. Han lägger stor vikt vid ett nära samarbete med kollegor och undervisar ofta i team i klassrummet. Thomas strävar efter att studenterna ska utvecklas till reflekterande praktiker och förmedlar ett intresse för studenterna och deras lärande. Lusten till ett livslångt lärande, men samtidigt ödmjukheten inför läraryrket, är något som han lägger stor vikt vid när han skapar lärsituationer som ger studenterna ansvar för sin kunskapsutveckling allteftersom utbildningen fortlöper.

Humanistiska fakulteten

”Han får en att älska ben.”

Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, utses till Årets lärare 2016 för sin undervisning där han, ofta med utgångspunkt i pågående forskningsprojekt, involverar studenterna i undersökande av reella forskningsproblem. Jan har också publicerat forskningsresultat tillsammans med sina studenter, något som får studenterna att känna att de verkligen bidrar till kunskapsutvecklingen. Jan ansvarar för och arbetar kontinuerligt med utveckling av kursutbudet inom sitt ämne, med som han hävdar stark inspiration från den högskolepedagogiska utbildning han deltagit i. Ett centralt ord för Jan är att eftersträva att ge möjligheter till ett expansivt lärande för studenterna, där studenterna har förutsättningar för självständigt lärande och egen aktivitet i relation till olika problem.

Juridiska fakulteten

”Han brinner för att vi ska lära oss.”

Johannes Wickbom, Juridiska institutionen, utses till Årets lärare 2016 för sitt sätt att tydliggöra sitt budskap genom pedagogiska och underhållande exempel som studenterna kan relatera till. Efter att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omdefinierade Johannes sin roll som lärare till att fokusera på studenters lärande, vad de gör med sin tid och sina studier så att de lägger tid på förberedelse, reflektion och bearbetning. Detta framgår tydligt och poängteras i studenternas nominering, de upplever att han bryr sig om deras lärande. Johannes försöker medvetet skapa ett lustfyllt, avspänt och inkluderande lärandeklimat. Johannes har också engagerat sig i att utveckla kurser, och deltar kontinuerligt i högskolepedagogisk kompetensutveckling.

Mer om universitetets pedagogiska pris Årets lärare

Installations- och promotionshögtiden i Stockholms Stadshus 30 september 2016