Vilka kan nominera till Årets lärare?

Det är studenter och anställda vid Stockholms universitet som kan nominera till Årets lärare. Nomineringsperioden löper i år från januari till mars.

Vem beslutar om priset och hur går beslutsprocessen till?

  • Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Nomineringarna som skickats in sorteras per institution och vetenskapsområde. Avsändaren anonymiseras (det vill säga den som nominerar syns inte). Därefter skickas nomineringarna till områdeskanslierna som i sin tur skickar dem vidare till respektive institution inom området.
  • Institutionerna (lämpligen prefekt och studierektor) prioriterar fram en kandidat tillsammans med studentrepresentanter. En motivering, baserad på kriterierna, skrivs och skickas in till områdeskanslierna. Områdeskanslierna lämnar därefter in underlaget till CeUL.
  • Institutionernas prioriterade och motiverade nomineringar, samt de ursprungliga nomineringarna för dessa, anonymiseras för att sedan bedömas av en arbetsgrupp som består av erfarna högskolepedagogiskt sakkunniga och representanter från Stockholms universitets studentkår.
  • Arbetsgruppen, under ledning av CeUL:s föreståndare, tar fram ett förslag på tätgrupp med 10 kandidater bland de nominerade. Varje person i arbetsgruppen gör sin egen rangordning i enlighet med kriterierna, varefter nomineringarna diskuteras och man enas om tätgrupp.
  • I maj/juni får CeUL:s styrelse arbetsgruppens förslag på tätgrupp tillsammans med motiveringar. Styrelsen tar ställning till förslaget och kandidaterna rangordnas (alla tio eller färre).
  • Det slutliga förslaget lämnas därefter till vicerektorer och rektorat för slutligt urval av en till fem pristagare. Rektor fattar beslut om pristagare vid rektorsföredragning i juni.

När offentliggörs pristagarna?

Pristagarna offentliggörs i juni på universitetswebben. Och pristagarna meddelas och bjuds till installations- och promotionshögtiden i september, då de mottar diplom.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Riktlinjer för handhavandet av pedagogiska priset (PU)