Vilka kan nominera till Årets lärare?

Det är studenter och anställda vid Stockholms universitet som kan nominera till Årets lärare. Nomineringsperiden löper från november till mars.

Vem beslutar om priset och hur går beslutsprocessen till?

  • Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Nomineringarna som skickas in anonymiseras (institution, namn, kön) för att sedan bedömmas av en arbetsgrupp som består av erfarna pedagogiska bedömmare och representanter från Stockholms universitets studentkår.
  • Arbetsgruppen, under ledning av CeUL:s föreståndare, tar fram ett förslag på tätgrupp med 10 kandidater bland de nominerade. Varje person i arbetsgruppen gör sin egen rangordning i enlighet med kriterierierna, varefter nomineringarna diskuteras och man enas om tätgrupp.
  • CeUL:s föreståndare kontaktar sedan dessa lärare individuellt och ber dem inkomma med underlag för slutlig bedömning av nominerade pristagares pedagogiska meritering. Materialet de nominerade lärarna ombeds inkomma med är identiskt det underlag som står beskrivet under rubriken "Pedagogiska meriter" i Stockholms universitets "Mall för anställning som lärare vid Stockholms universitet".
  • Arbetsgruppen bedömmer därefter det inkomna materialet och gör en slutlig prioritering av nomineringarna som mynnar ut i ett förslag om en till fyra pristagare.
  • I maj får CeUL:s styrelse vid Stockholms universitet arbetsgruppens slutgiltiga förslag om pristagare tillsammans med motiveringar till priset. Styrelsen tar ställning till förslaget och fastställer slutligt förslag till Årets lärare som lämnas till rektor för beslut.
  • Rektor fattar beslut om pristagare vid rektorsföredragning i juni.

När offentliggörs pristagarna?

Pristagarna offentliggörs i juni på universitetswebben. Och pristagarna meddelas och bjuds till installations- och promotionshögstiden i september, då de mottar diplom.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Riktlinjer för handhavandet av pedagogiska priset (PU)