Våtmarksområdet i Bergianska trädgården
Våtmarksområdet i Bergianska trädgården
 

Historik

Det är känt att våtmarker ökar den biologiska mångfalden och minskar näringsläckage till vattendrag. Därför har Sverige liksom många andra länder som mål att återskapa våtmarker som tidigare lagts igen. I ett samarbete mellan Bergianska trädgården och Statens fastighetsverk finns sedan 2009 ett nytt våtmarksområde.

Där våtmarken nu breder ut sig fanns för länge sedan sumpiga ängsmarker som ofta översvämmades. Efter att man sänkt Brunnsvikens vattennivå och dikat ur marken, för att skapa odlingsbar jord, har det sedan 1863 varit mer eller mindre torrlagt i denna del av trädgården. Under 2009 schaktade man därför bort jord för att bilda en sänka, dit dagvatten från området runt omkring kunde samlas. Därmed bildades en vattenspegel som följer dalgången i området. Dikena lades igen och en dämmande vall byggdes mot Brunnsviken och ett pumpsystem installerades för att reglera vattennivån vid behov.

Vad som finns här idag

Växter: I de fuktiga partierna, på den nordöstra sidan, finns våtmarksväxter som svärdslilja, starr och blomvass, samtidigt som en naturlig etablering av andra växter sker. Fältet och strandlinjen på den sydvästra sidan av våtmarken har fått utvecklats mer fritt. Ytorna runt omkring slås och höet tas bort en eller ett par gånger om året för att på så sätt få en mer örtrik ängsflora.

Djurliv: Till en våtmark lockas många fåglar, groddjur och insekter och redan första säsongen kunde man här notera ett drygt sextiotal olika fågelarter, bland annat häckande tofsvipor och mindre strandpipare.

Kul att veta

Den som vill promenera och samtidigt veta mer om våtmarksområdet kan använda sig av den audioguide för mobiltelefoner som finns.

Länk till Audioguide över våtmarken:
www.onspotstory.com/sv/audioguide/sv/1079/Vatmarken-i-Bergianska-tradgarden