illustration miljöbild från Albano

Från Roslagsvägen kan man nu tydligt se Hus 4 (vänstra huset) och hus 2 (mitthuset). Via Akademiska Hus webbkameror (https://www.akademiskahus.se/vara-kunskapsmiljoer/byggprojekt/vara-byggprojekt/stockholm/albano/) går det att följa bygget, terrasserna och gångstråket fram till Albanotrappan/huvudentréerna på plan 2. Under hösten har Akademiska Hus presenterat materialval för bland annat golv, undertak och väggar. Fastighetsavdelningen har lämnat synpunkter utifrån aspekter som hållbarhet, skötsel och tillgänglighet. I början av 2019 kommer husens utformning att vara beslutad. Detaljprojekteringen av glaspartier, el-, belysnings- och akustiklösningar med mera pågår och Akademiska Hus presenterar kontinuerligt förslag för universitetets projektorganisation. 

Hus 3

Universitetet har aviserat ett ökat behov av arbetsplatser för teoretisk fysik i hus 3 (närmast AlbaNova) vilket resulterat i en överenskommelse mellan KTH:s och universitetets förvaltningschefer om att Stockholms universitet hyr hela plan 4 (innefattade tidigare endast konferensdelen på detta plan). Vetenskapens Hus stannar kvar i sina befintliga lokaler i området ovanför Albano. Arbetet med att se över lokalerna på plan 4 påbörjades efter årsskiftet.

Inomhustrappan

I och runt foajén på plan 2 i hus 2 har fokus under hösten varit materialval. Akademiska Hus arkitekter har även arbetat med att utforma inomhustrappans sitt-del med bord, belysning och eluttag. Trappan blir ett naturligt nav och en samlingspunkt mitt i husen, nära caféet.

Informella lärandemiljöer 

Universitetets ramavtalade inredningsarkitekter arbetar med färg, form och materialval för inredningen i Albano. Arbetet pågår för kontorsrummen och de öppna ytorna på plan 2 och 3. För dessa informella ytor skapar inredningsarkitekterna fyra zoner med varierande möblering: I den sociala zonen sker möten, diskussioner och kunskapsutbyte. Fokuszonen ger studenterna möjlighet att skärma av sig och arbeta ensamma eller i grupp. Den kreativa zonen ska uppmuntra till kreativt tänkande. I zonen för avkoppling/reflektion får studenterna möjlighet till en stunds paus inför eller efter en föreläsning. 

Arkivering 

Möjligheten att skapa analoga närarkiv kommer vara begränsad i Albano. Därför är det viktigt att tidigt se över hantering av befintliga pappersmängder. Före flyttarna ansvarar verksamheterna för att: Inventera vilka material/ handlingar som finns på institutionerna, grovgallra och rensa samt sammanföra material och handlingar som hör ihop. För mer information kontakta IT-arkivarie Margareta Ödmark, margareta.odmark@su.se, Avdelningen för arkiv och registratur. 

Hantering och flytt av befintlig konst 

I samband med att institutionerna lämnar sina gamla lokaler kommer också konsten att plockas ned. Detta sker centralt och ansvarig är Joakim Norrby, konstintendent vid Samverkansavdelningen. Joakim samråder med respektive verksamhets kontaktperson inför nedtagningen och lyssnar till önskemål om att befintliga konstverk sätts upp i Albano eller om ny konst önskas. Institutionerna kommer också få hjälp med förvaltning av konstverken samt säker transport och förvaring. All statlig konst är registrerad i en databas och samtliga verk är märkta med vilken institution de finns på. Vid frågor om vilka regler som gäller för konsten – kontakta konstsamlingarna@su.se

Bildmaterial Albano 

Akademiska hus har uppdaterat tidigare bildmaterial med fasadfärger på husen. Dessa bilder kommer att göras tillgängliga på www.su.se/albano för att underlätta åtkomst. Här kommer även inredningsarkitekternas bilder att finnas.

Frågor om Albano?

Kontakta gärna projektledningen.
Görel Wallinder: gorel.wallinder@su.se, mob.nr: 070-689 96 57
Henrietta Lumme Kinnunen: henrietta.lumme-kinnunen@su.se, mob.nr: 070-388 44 93