Fastighetsavdelningen, Projektledning för Albano, publicerar ett par gånger om året ett nyhetsbrev med information och byggstatus gällande Albano. Nyhetsbrevet skickas till ansvariga vid de verksamheter som ska flytta, studentavdelningen samt medarbetare vid Fastighetsavdelningen. Informationen i nyhetsbrevet publiceras även här. Frågor? Välkommen att kontakta projektledningen: info-albano@su.se 

Flygbild över Albanobygget, daterad 2020-02-02 (Foto: NCC)
Flygbild över Albanobygget (foto: NCC, daterad 2020-02-02).

Byggproduktion

Hus 3 har slutbesiktigats och överlämnats till Akademiska Hus förvaltning inför KTH:s tillträde 1 april (undantag är plan 4 där slutarbete pågår). Solceller har även installerats på taket. Hus 2 och Hus 4 har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Silver vilket bland annat betyder att byggnaden är energisnål och använder mindre energi än lagen kräver samt att energi som används är miljömärkt. Stommen är rest och klar för Hus 1 och stomkompletteringar pågår.

Adresser, gatunamn och nummer till de olika byggnaderna har beslutats av Stockholms stad. Gatunamnen är: Albanovägen, Roslagsvägen, Greta Arwidssons väg och Hannes Alfvéns väg.

Inflyttning

För de verksamheter vid Stockholms universitet som ska flytta in i Hus 3 kommer den närmsta tiden att innebära arbete med inplacering i huset och rensning inför flytt. Inflyttningen är planerad till sensommaren 2020.

För vissa institutioners speciella behov pågår en dialog om vilken inredning som ska tas med till Albano. Några institutioner behöver speciella anpassningar för att de t.ex. har laboratorieverksamhet där det tas emot besök, dragskåp med särskilda krav på ventilation, spegelglas mellan rum som används för observationer etc. Vilket innebär att det kommer att behövas ett nära samarbete med Akademiska Hus när vissa saker ska flyttas från befintlig lokal och monteras i den nya lokalen.

Under senvåren/hösten kommer en uppföljning att göras med verksamheterna om hur verksamhetsspecifika ytor ska användas, till exempel expeditioner och förråd. Detta för att säkerställa att rätt inredning beställs och fokus kommer först och främst att vara på verksamheterna i Hus 2 och 4 som flyttar först.

Arkivering

Arbetet med att överföra institutionernas närarkiv till SU:s centrala arkiv går nu in i en intensiv fas. Leveranser från flera institutioner har inkommit och fler är på väg. Målet är att fram till juni 2020 ha fått in allt material, ordnat och förtecknat.

Följande gäller i första hand de institutioner som flyttar sommaren 2021. Material som ännu inte har samlats ihop, ordnats eller sorterats behöver hanteras. Det gäller i huvudsak material från 2013 och framåt (men även äldre oförtecknat material). Leveranser av sådant material kan pågå fram till oktober – men för att allt ska bli klart för leverans så måste arbete med sortering/hantering inledas nu! Även forskningsrelaterat material ska levereras under hösten 2020.

Frågor? Kontakta arkivalbano.sub@su.se

--------------------------------------------

VIKTIGA HÅLLTIDER 

– arkiveringsaktiviteter för verksamheter som flyttar 2021

  • Juni 2020: Allt ordnat och förtecknat material ska vara levererat.
  • Oktober 2020: Merparten av allt administrativt material ska vara levererat i ordnad, samlad och strukturerad form.
  • November 2020: Forskningsrelaterat material ska vara levererat.
  • Februari 2021: STOPP för restleveranser.

--------------------------------------------

Studiebesök Albano

De två första planerade studiebesöken för verksamheterna (20 mars och 3 april) har tyvärr behövt ställas in p.g.a. rådande situation. Dessa kommer ersättas med andra datum så snart som möjligt och fler studiebesök planeras även i höst. Tobias Dyrén, lokalansvarig för Albano (Fastighetsavdelningen) och projektstöd Elisabeth Palmér ansvarar på plats vid studiebesöken. Kommande planerade datum för studiebesök är: 17 APRIL, 15 MAJ, 29 MAJ, 12 JUNI - projektledningen för Albano återkommer om även dessa behöver ställas in.

Slutgestaltning

I februari höll Akademiska Hus arkitekter och landskapsarkitekter, tillsammans med SU:s inredningsarkitekt en gemensam presentation/slutgestaltning över Albano – för de olika husen visades materialval, gestaltningsbilder samt utemiljöer. Nedan visas några av illustrationerna från presentationen. Fler bilder från framförandet kommer att visas på verksamhetsmöte 3 och kommer sedan att finnas tillgängliga på webbsidan för Albano (su.se/albano).

Miljöbild av B2201 Hörsal 300 platser (OBS! all teknik i bild är ej korrekt redovisad)

Hörsal (B2201) med 300 sittplatser. OBS! teknik i bilden är ej korrekt återgiven.

 

Miljöbild av ett representativt konferensrum

I Hus 1 på plan 6 finns ett representativt konferensrum med tillhörande mindre pentry samt terrass.

 

Vy från Hus 2 plan 4 med Servicecenter
Här visas en vy från Hus 2, plan 4 med Servicecenter i bakgrunden.


Verksamhetsmöte 3

Med anledning av coronaviruset har det planerade verksamhetsmötet flyttats fram till 4 maj. Ny inbjudan/kallelse har redan skickats till berörda. Det har inkommit en del frågor via funktionsbrevlådan som kommer att besvaras och vi uppdaterar kontinuerligt Frågor & Svar på webbsidan. Har du några frågor eller funderingar angående projektet – Kontakta oss gärna! info-albano@su.se

Kommande verksamhetsträffar 2020

Verksamhetsmöte 3

4 maj, kl. 14:30-16:00

Agenda presenteras senare. Mötet avslutas liksom tidigare med möjlighet för deltagarna att ställa frågor direkt till sakkunniga. Lokal: Hörsal 12.

Drop-in-möte 6

14 maj, kl. 9:00-11:00 

Verksamheterna som ska flytta till Albano är välkomna med frågor och funderingar. Lokal: preliminärt, Projektkontor Albano, Kräftriket. 

Kallelser har skickats till prefekter/administrativa chefer som beslutar om deltagande.

 

GLAD PÅSK!

 

su.se/albano hittar du den senaste informationen om Albano-projektet. Sidan uppdateras löpande. Ytterligare information om projektet finns på Akademiska Hus webbplats www.campusalbano.se

Frågor? Välkommen att kontakta projektledningen: info-albano@su.se