Nyhetsbrevet skickas till ansvariga vid de verksamheter som ska flytta, studentavdelningen samt medarbetare vid Fastighetsavdelningen. Informationen i nyhetsbrevet publiceras även här. Frågor? Välkommen att kontakta projektledningen: info-albano@su.se 

Illustration skyway mellan Albano Hus 3, plan 5 och Albanova plan 5

Nytt infyttningsdatum för Hus 4

Inflyttningstid för de verksamheter som ska flytta in i Albano Hus 4 har flyttats fram – verksamhetsstart blir ht 2021. Detta med anledning av pågående byggproduktion i området. För att verksamheterna ska slippa störningar, besvärlig tillgänglighet, tillfälliga lösningar både vad gäller undervisnings- och servicelokaler har universitetsledningen på rekommendation av projektledningen beslutat att senarelägga tillträde och därmed inflyttning. Inflyttningen blir nu gemensamt för Hus 4 och 2 och sker under ett naturligt terminsavbrott (sommaren 2021) vilket även varit ett önskemål från flera verksamheter.

Beslutet innebär att berörda verksamheter stannar i sina befintliga lokaler fram till att flytt sker sommaren 2021. Verksamheterna är välkomna med frågor och funderingar till Albano-drop-in-möte torsdag 14 november, kl. 9-11.

Flyttordning

Hus 3: sommaren 2020
Hus 2 och 4: sommaren 2021
Hus 1: sommaren 2022

Byggproduktion

På Hus 3 pågår fasadarbeten, i Hus 2 och 4 görs stomkompletteringar och i Hus 1 pågår montering av stommen.

Vad händer i höst

Under hösten kommer projektet arbeta med att följa upp och avsluta uppgifter som kvarstår kring projekteringen. Projektarbetet övergår mer och mer till att hantera praktiska frågor gällande avrop och upphandling av installationer, inredning och utrustning samt planering av service- och driftsfrågor.

Några av höstens aktiviteter:

  • för Hus 3 görs en övergripande planering inför sommarens (2020) flytt
  • upphandling av AV-utrustning till Hus 3
  • för specialbehoven kommer labbutrustningen detaljstuderas som förberedelse inför kommande flytt
  • det exteriöra skyltprogrammet färdigställs – Akademiska Hus har ansvaret och programmet baseras på SU:s skyltprogram men anpassas till Albanos miljöer
  • arbetet med det interiöra skyltprogrammet fortsätter – tydliga informationspunkter skapas för att underlätta att hitta rätt i byggnaderna
  • ansökningsprocessen för att söka medel från Statens Konstråd för ny konst till Albano påbörjas (för Hus 3 ansvarar KTH)
  • förfrågningsunderlag för inredning förbereds med upphandlingsenheten

Arkivering

Tommy Westergren, projektledare, besökte under våren samtliga verksamheter som ska flytta till Albano och påbörjade en dialog om hantering av pappersmaterial inför kommande flyttar. Till stöd för arbetet har en mall skickats ut till verksamheterna. Frågor angående arkivering, vänligen kontakta: albano.sub@su.se

Verksamhetsmöte

Den 26 september hålls Albano verksamhetsmöte 2. På agendan står presentation av nuläge för service och tjänster för Albano, ekonomi samt presentation av interiör gestaltning för kontor och lärandemiljöer. Liksom vid tidigare verksamhetsmöte 1 (våren 2019) där delprojekten informerade om praktiska frågor som central tentamen, bokningsrutiner för salar, säkerhet, informationshantering/arkivering av handlingar och planerad AV-teknik så kommer även verksamhetsmöte 2 avslutas med stationer där deltagarna kan ställa frågor direkt till de sakkunniga. Information och presentationer från mötet kommer att finnas upplagt på su.se/albano under vecka 40. 

Projektkommunikation

På su.se/albano finns den senaste informationen från Albano-projektet bl.a. presentationen från verksamhetsmöte 1, presentation av den interiöra gestaltningen för Hus 3 och vanliga frågor & svar. Sidan är under uppdatering och projektet kommer successivt att lägga upp mer material och bilder här. Projektet har nu även en funktionsbrevlåda: info-albano@su.se för att erbjuda en samlad plats för frågor/kommunikation. Ytterligare information om projektet finns på Akademiska hus hemsida www.campusalbano.se som även ger en överblick över området samt vissa basfakta.

Frågor? Välkommen att kontakta projektledningen: info-albano@su.se