Behov av halkbekämpning

Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du anmäla detta hos fastighetsägaren Akademiska Hus som är ansvariga för markservice. Felanmälan: Akademiska Hus

Rapportera om någon halkat

Har du halkat eller sett andra halka på universitetsområdet, ska du rapportera in detta i Samir som tillbud eller som arbetsskada (även lättare skador som blåmärken, skrubbsår eller liknande). Halkincident utan personskada ska bara anmälas som tillbud om de inträffar på eller i direkt anslutning till berört campusområde. Halkincident med personskada som inträffar under arbets/studietid (inklusive tjänsteresa) eller under färden mellan hemmet och arbetet/studiestället ska alltid anmälas (som arbetsskada) oavsett var de inträffar. 
Anmäl tillbud eller arbetsskada (su.se/samir).

Vid frågor går det bra att kontakta Fastighetsavdelningen.