Stockholms universitet

EU:s ramprogram inklusive ERC

EU är en stor och viktig forskningsfinansiär genom ERC och bidrag som Advanced Grants, Consolidator Grants, Starting Grants och projektmedel.

ERC främjar forskardriven forskning av högsta kvalitet genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC utlyser årligen tre forskningsanslag. Dessa anslag är specifikt riktade mot unga forskare (ERC Starting Grant), etablerade forskare (ERC Consolidator Grant), och forskare som är experter inom sina respektive forskningsfält (ERC Advanced Grant).

Läs mer om ERC här

 

Mottagare av ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. 

Maja Schlüter, 2024-2029

Maja Schlüter är den första forskaren vid SU som beviljats både ett Starting Grant och ett Advanced Grant av ERC. Anslaget finansierar forskning om processer av transformativ förändring i samband med naturresursstyrning och livsmedelssystem över det globala söder och norr. 

Läs mer om Maja Schlüters forskning här

 

Jonas Tallberg, 2024-2029

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, beviljas anslag till projektet "Democracy, Autocracy, and International Cooperation".  ERC-anslaget möjliggör utvecklingen av en ny forskningsagenda om relationen mellan länders politiska system och deras inställning till internationellt samarbete.

Läs mer om Jonas Tallbergs forskning här

 

Matthew Lindquist, 2024-2029

Matthew Lindquist, professor vid Institutet för social forskning som medverkar i projektet "Breaking the Inequality-Crime Cycle: Biases in Police Decisions, 'What Works' in Prison, and Firm Demand for Workers with Criminal Records" som leds av Randi Hjalmarsson vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om Matthew Lindquists forskning här

 

Jakob Svensson, 2023-2028

Jakob Svensson vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) får anslag till projektet "It's (also) What you Produce: Experimental Evidence on Creating Markets for Quality in Low-income Countries". Projektet syftar till att undersöka varför inkomst och produktivitet bland afrikanska småbönder är så låg genom att studera bristen på marknader för kvalitet där småbönder kan sälja sina grödor till ett högre pris. 

Läs mer om Jakob Svenssons forskning här

 

Love Dalén, 2023-2028

Love Dalén, professor och forskningsledare vid Centrum paleogenetik, tilldelas anslag till projektet PrimiGenomes för DNA-analyser på förhistoriskt material i syfte att studera olika djurarters evolution under de senaste 2,5 miljoner åren. Bidraget beviljas Naturhistoriska riksmuseet där Love Dalén är anställd. 

Läs mer om Love Daléns forskning här

 

Stephan Rosswog, 2021-2026

INSPIRATION: From inspiral to kilonova

Stephan Rosswog är professor vid Institutionen för astronomi. Projektet startar inte vid SU, utan vid University of Hamburg.

Läs mer om Stephan Rosswogs forskning här

 

Meike Wagner, 2022-2026

Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik får anslag till forskningsprojektet "Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (1780-1850). 

Läs mer om Meike Wagners forskning här 

 

Christian Broberger, 2021-2026

Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Kemiska sektionen får anslag för projektet "E Pluribus Unum: Principles and Plasticity of Electrical Coupling in a Neuronal Network". Projektet ska undersöka hur "gap junctions" regleras och påverkar hjärnans nätverk genom att använda sig av en artspecifik och oväntad elektrisk koppling.

Läs mer om Christian Brobergers forskning här

 

Lars G.M. Pettersson, 2021-2026

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik vid Institutionen för fysik får ett fördjupningsbidrag för projektet "Gases in Water".

Läs mer om Lars Petterssons forskning här

 

Hiranya V. Peiris 2021-2026

Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Institutionen för fysik får anslag för projektet "Exploring the Cosmos with the Vera Rubin Observatory"

Läs mer om Hiranya V Peiris forskning här

 

David Strömberg, 2018–2023 

Social Media and Traditional Media in China: Political and Economic Effects (MEDIACHINA). David Strömbergs forskningsinriktning är massmedias påverkan på ekonomiska och politiska utfall.

Läs mer om David Strömbergs forskning här

 

Johan Rockström, 2017–2022 

Earth Resilience in the Anthropocene (ERA) Integrating non-linear biophysical and social determinants of Earth-system stability for global sustainability through a novel community modelling platform.

Johan Rockström är professor i miljövetenskap med tonvikt på vattenresurser och global hållbarhet. Rockström är en internationellt erkänd forskare för sitt arbete med globala hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Johan Rockströms forskning här

 

Frank Wilczek, 2017–2022 

Axions: From Heaven to Earth (AXION).Frank Wilczek, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, har beviljats ERC Advanced Grant för att försöka upptäcka förekomsten av axioner. Det är hypotetiska partiklar vars existens skulle lösa problemet med den mörka materian.

Läs mer om Frank Wilczeks forskning här

 

Torsten Persson, 2016–2021 

Social and Political Economics: Theory and Evidence (ECOSOCPOL). Perssons forskning kan beskrivas som en syntes av olika skolbildningar som public choice, makroekonomisk teori med rationella policyförväntningar, och statsvetenskaplig rational choice. I regel relateras formell ekonomisk teori med empiriska mönster och mer avancerade statistiska metoder. Perssons kanske viktigaste bidrag är att visa på samband mellan länders politiska konstitutioner och ekonomisk-politiska utfall. Bland forskningsresultaten märks att länder med parlamentarism har större offentlig sektor än länder med presidentstyre.

Läs mer om Torsten Perssons forskning här

 

Örjan Gustavsson, 2016–2021 

Cryosphere-Carbon on Top of the Earth (CC-Top): Decreasing Uncertainties of Thawing Permafrost and Collapsing Methane Hydrates in the Arctic. 

Läs mer om Örjan Gustavssons forskning här

 

Anders Nilsson, 2015–2020 

Probing the structure and dynamics of water in its various states (WATER). Anders Nilsson är fysiker och forskar om vattnets struktur i olika stadier.

Läs mer om Anders Nilssons forskning här

 

Konstantin Zarembo, 2014–2019

Integrable systems in gauge and string theory (INTEGRAL). Konstantins forskningsfält är teoretisk högenergifysik, med huvudintresse i kvantfältteori, strängteori och integrerade system.

Läs mer om Konstantins forskning här

 

Torsten Persson,  2010–2015

State capacity, conflict and development (STATECAP). Perssons forskning kan beskrivas som en syntes av olika skolbildningar som public choice, makroekonomisk teori med rationella policyförväntningar, och statsvetenskaplig rational choice. I regel relateras formell ekonomisk teori med empiriska mönster och mer avancerade statistiska metoder. Perssons kanske viktigaste bidrag är att visa på samband mellan länders politiska konstitutioner och ekonomisk-politiska utfall. Bland forskningsresultaten märks att länder med parlamentarism har större offentlig sektor än länder med presidentstyre.

Läs mer om Torsten Perssons forskning här

 

Jan-Ehrling Bäckvall, 2010–2015 

Oxidation via low-energy electron transfer. Development of green oxidation methodology via a biomimetic approach (OXLEET). Jan-Ehrling Bäckvall är professor i organisk kemi och forskar bland annat om oxidation via elektronisk överföring med låg energi.

Läs mer om Jan-Ehrlings forskning här

 

Per Krusell, 2009–2013

Quantitative dynamic macroeconomic analysis of global climate change and inequality (MICROCLIMATE). Per Krusell är nationalekonom och hans forskning har fokuserat på makroekonomi med särskilda bidrag inom områdena teknisk förändring, ojämlikhet, politisk ekonomi, makroekonomisk politik och arbetsekonomi. Han bedriver för närvarande ett långsiktigt projekt om samspelet mellan globala klimatförändringar och ekonomin. 

Läs mer om Per Krusells forskning här

 

Gunnar von Heijne, 2009–2014 

New approaches to the study of membrane-protein folding in vivo and in silico (MEMFOLD). Gunnar von Heijnes forskning har framför allt gällt membranproteiner, de proteiner i cellmembranet som bland annat står för transport och signalering genom membranet. Han är chef för Center for Biomembrane Research vid Stockholms universitet och en av Sveriges mest citerade forskare inom området biokemi och molekylärbiologi.

Läs mer om Gunnar von Heijnes forskning här

 

Mottagare av ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen). 

 

Anneli Kruve, 2023-2028

Anneli Kruve vid Institutionen för material- och miljökemi och Institutionen för miljövetenskap får anslag för projektet Machine Learning and Mass Spectromentry for Structural Elucidation of Novel Toxic Chemicals (LearningStructurE). Syftet med projektet är att vänta upptäckten av nya kemiska strukturer från "slumpmässighet" till rutin. 

Läs mer om Anneli Kruves forskning här

 

Kerstin Lidén, 2023-2028

Kerstin Lidén vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur får anslag för projektet Polluted Past. 

Läs mer om Kerstin Lidéns forskning här 

 

Konrad Burchardi, 2023-2028

IIES lektor Konrad Burchardi tilldeleas anslag för projektet Agricultural Productivity and Technology Adoption in Sub-Saharan Africa (ADAPT). Konrad Burchardis tredelade projekt kommer att utveckla och tillämpa nya empiriska metoder för att kvantifiera omfattningen av felallokering av insatsvaror i jordbruket söder om Sahara.

Läs mer om Konrad Burchardis forskning här

 

Jaime de la Rodriguez, 2023-2028

Jaime de la Rodriguez, vid Institutionen för astronomi, har beviljats anslag för projektet "MAGHEAT: understanding energy deposition in the solar chromosphere".

Läs med om Jamie de la Rodriguez forskning här

 

Wei-Li Hong, 2023-2028

Wei-Li Hong, vid Institutionen för geologiska vetenskaper, får anslag för projektet "Silicate alteration in marine sediments: kinetics, pathway, and dependency".

Läs mer om Wei-Li Hongs forskning här

 

Ingvild Almås, 2022-2027

From Household Allocations to Global Inequality: New Methods, Facts and Policy Implications  (UNEQUALWITHIN). För att förstå och mildra ekonomiska ojämlikheter, både lokalt och globalt, måste vi erkänna ojämlikheter inom hushållen. Detta projekt kommer att bidra till detta på flera konkreta sätt. 

Läs mer om Ingvild Almås forskning här
 

Jiayin Yuan, 2022-2027

Jiayin Yuan, professor vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK) får anslag till projektet "Porous poly (ionic lquid)s for CO2 capture and simultaneous conversion under ambient conditions". 

Läs mer om Jiayin Yuans forskning här

 

Stefano Manzoni, 2021-2026

Stefano Manzoni, docent i ekohydrologi vid Instituionen för naturgeografi, får anslag för ett projekt om markprocesser. Syftet med forskningen är att svara på den långvariga frågan: Hur påverkar markanvändning och klimatförändringar markens bördighet och mängden kol vi kan lagra i marken? 

Läs mer om Stefano Manzonis forskning här

 

Ilona Riipinen, 2020–2025 

Ilona Riipinen vid Institutionen för miljövetenskap får anslag för forskningsprojektet An Integrated View on Coupled Aerosol-Cloud Interactions (INTEGRATE).

Läs mer om Ilona Riipinens forskning här

 

David Drew, 2019–2024 

Dynamic Complexes and Allosteric Regulation of Small Molecule Transporters (EXCHANGE). David Drew kommer från Nya Zeeland och kom första gången till Stockholms universitet som doktorand. Han hade studerat fysiologi och farmakologi och var fascinerad av hur kroppen fungerade. Samtidigt såg han med en viss frustration på de stora komplexa systemen, där det är väldigt svårt att veta exakt vad som händer och vad som gör skillnad. Genom forskningen om membranproteiner blir vetenskapen tydligare.

För att ta reda på hur proteinerna ser ut och fungerar använder David Drew metoder för att titta på enskilda atomers lägen. En sådan metod är röntgenkristallografi. Röntgenstrålar skjuts genom en kristall av proteinerna, och utifrån strålarnas spridning ges en bild av hur transportören ser ut på atomnivå.

Läs mer om David Drews forskning här

 

Thorsten Mauritsen, 2018–2023 

Reining in the upper bound on Earth’s Climate Sensitivities (highECS).

Läs mer om Thorsten Mauritsens forskning här

 

Marie Evertsson, 2018–2023  

Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and opposite-sex couples (GENPARENT).

Evertssons forskning fokuserar på ojämlikhet mellan könen i hemmet och på arbetsmarknaden. Hon studerar könsdelningen av betalt och obetalt arbete och i vilken grad familjepolitiken påverkar kvinnors och mäns arbetsmarknadsutsikter. 

Läs mer om Marie Evertssons forskning här

 

Martin Högbom, 2017–2022 

High-valent protein-coordinated catalytic metal sites: Geometric and electronic architecture (HIGH-GEAR).

Martin Högboms forskargrupps huvudsakliga intresse- och kompetensområde är hur proteinstrukturen förhåller sig till funktion, särskilt i proteiner som använder redoxaktiva metallkofaktorer eller radikaler för katalys.

Läs mer om Martin Högboms forskning här

 

Maja Schlüter, 2017–2022 

Towards middle-range theories of the co-evolutionary dynamics of multi-level social-ecological systems (MUSES)

Maja Schlüters forskning fokuserar på social-ekologiska interaktioner och mekanismer som kan förklara olika fall av social-ekologiska interaktioner.

Läs mer om Maja Schlüters forskning här

 

Per Pettersson Lidbom, 2014–2019 

The Swedish historical database project (HISTORICALDATABASE). Pers forskning är inriktad på politisk ekonomi, offentliga finanser och arbetsekonomi och den är empiriskt inriktad.

Läs mer om Per Pettersson Lidboms forskning här

 

Mottagare av ERC Starting Grant

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2–7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskning.

 

Matthew Wallace, 2024-2029

Matthew Wallace, docent i demografi vid Stockholms universitets demografienhet och vid Sociologiska institutionen, får anslag för projektet "Living longer in poorer health? Understanding the immigrant morbidity-mortality paradox/"PARA-MOR". 

Läs mer om Matthew Wallaces forskning här

 

Michael Grätz, 2023-2028

Michael Grätz, docent vid Institutet för social forskning (SOFI) beviljas anslag för forskning om jämlikhet inom projektet Research on equality of Liberal and Radical Equality of Opportunity (EQUALOPP).

Läs mer om Michael Grätzs forskning här

 

Mika Sipponen, 2023-2028

Mika Sipponen, docent vid Instituionen för material- och miljökemi (MMK) beviljas anslag för forskning inom ligning inom projektet Circular ligning materials from well-defined functional blocks (CIRCULIG).

Läs mer om Mika Sipponens forskning här

 

Birgit Wild, 2022-2027

Rhizosphere priming: Quantifying plant impacts on carbon dioxide emissions from a warming Arctic (PRIMETIME). Birgit Wilds projekt syftar till att svara på frågan om interaktioner mellan växter och jord kommer att öka CO2-utsläppen från upptinande permafrost i ett allt varmare klimat.

Läs mer om Birgit Wilds forskning här

 

Jón Gudmundsson, 2022-2027

Transforming cryogenic optics for cosmic microwave background experiments (CMBeam)

Jon Gudmunssons forskargrupp studerar kosmologi, astrofysik och fundamental fysik genom observationer av bakgrundsstrålning av mikrovågor i rymden. 

Läs mer om Jon Gudmunssons forskning här


Peter Søgaard Jørgensen, 2022-2027

Emerging pests and pathogens as a novel lens for unravelling social-ecological cascades (INFLUX). Jørgensens forskning kommer att fylla en viktig lucka inom hållbarhetsvetenskapen, och hjälpa till att navigera i en framtid där effecter av skadedjur och patogener sannolikt kommer att vara vanligare. Som en del av detta arbete kommer han att sammanställa en stor databas med cirka 1600 nya skadedjur och patogener.

Läs mer om Peter Søgaard Jørgensens forskning här 

 

Ragnhild Lunnan, 2023-2027

Transients Illuminating the Fates of the Most Massive Stars (TransPIre)

Ragnhild är allmänt intresserad av ovanliga transienter, och vad de säger oss både om massiv stjärnutveckling och om stjärnbildning i extrema miljöer.

Läs mer om Raghild Lunnans forskning här

 

Mikael Lundqvist, 2020–2025 

Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen får 1,5 miljoner euro under fem år för forskning om mänsklig kognition och generaliserande artificiell intelligens.

Artificiella neurala nätverk kan tränas för att hantera information på liknande sätt som den mänskliga hjärnan. En avgörande skillnad är dock att dessa inte är lika flexibla som hjärnan. Med stöd av ett ERC Starting Grant ska Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen förstå de neurala mekanismerna bakom primaters förmåga att generalisera samt skapa flexibla artificiella nätverk.

Läs mer om Mikael Lundqvists forskning på universitetets forskningssidor

 

Ben Wilson, 2020–2025 

Ben Wilson, forskare vid Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), Sociologiska institutionen, får nu drygt 1,4 miljoner euro under fem år från Europeiska forskningsrådet för att studera den ojämlikhet som barn och barnbarn till flyktingar i Sverige upplever.

Läs mer om Ben Wilsons forskning på institutionens hemsida

 

Markus Kowalewski, 2020-2025 

Chemistry in Optical Nano Cavities: Designing Photonic Reagents and Light-Matter. Projektets mål är att uppnå en större kontroll över kemiska reaktioner genom att använda fotoner som en katalysator och därmed göra det möjligt att utforma nya material av ljus och materia.

Läs mer om Markus Kowalewskis forskning

 

Anders Jerkstrand, 2019-2024 

Three-dimensional spectral modelling of astrophysical transients: unravelling the nucleosynthetic content of supernovae and kilonovae (SUPERSPEC). Anders forskning är inriktad på beräkningsmodellering av supernova-ljuskurvor och spektra. I synnerhet är han intresserad av att försöka svara på frågor om stellär nukleosyntes och elementens ursprung. 

Läs mer om Anders Jerkstrands forskning

 

Alexey Amunts, 2019-2024 

Protein synthesis in organelles (Orgasome). Alexey Amunts forskargrupp på SciLifeLAb undersöker den grundläggande frågan om hur proteiner syntetiseras, viks och monteras till funktionella multikomponent bioenergiska komplex som driver den cellulära energiproduktionen.

Läs mer om Alexey Amunts forskning

 

David Wheatcroft, ERC Starting Grant, 2019-2024 

Species discrimination in birds: A behavioural-neurogenomics approach to auditory learning (SongNeuroGen). David forskar om hur fågelungar kan lära sig känna igen sin egen arts sång även när de exponeras för sång från andra arter.

Inom forskningen fungerar sångfåglar som studiesystem för undersökningar av den beteendemässiga och neurala basen för sång- och språkinlärning och för hur inlagring av minnen i hjärnan fungerar i största allmänhet. Fågelsångens enorma variation fascinerar och kan även ses som en markör för arternas mångfald. Att förklara hur artskillnaderna i sången bevaras är en utmaning eftersom sångfåglar typiskt lär sig den sång som de har präglats av som ungfåglar.

Läs mer om Davids forskning på Uppsala universitets hemsida

 

Karin Lind, ERC Starting Grant, 2020-2024 

Multidimensional Analysis of the Metal-poor Galaxy (MULTIDIMSPEC). Karin Linds forskning bygger på att observera och analysera stjärnljus.

"Genom att avkryptera stjärnspektra kan vi lära oss en otrolig massa fakta om det universum vi lever i; om stjärnor och stjärnpopulationer, men också om planeter och hela galaxer, och om hur stjärnor har drivit den kosmiska anrikningen av kemiska element från the Big bang fram till i dag."

Läs mer om Karin Linds forskning

 

Oskar Karlsson, 2019-2023 

Paternal Epigenetic Inheritance: A man’s life experiences may impact health of his unborn children and grandchildren (PATER). 

Läs mer om Oskar Karlssons forskning här

 

Marc Friedländer, 2018–2023

MicroRNA functions in single cells (miRCell). Friedländer-gruppen tillämpar moderna beräknings- och genommetoder för att ta itu med grundläggande frågor inom RNA-biologin.

Läs mer om Marc Friedländer’s forskning här

Assistant Professor Marc Friedländer receives ERC Starting Grant

 

Margareta Törnqvist, 2028-2023

Forskaren Margareta Törnqvist vid Institutionen för miljövetenskap får anslag för projektet Effects of Prenatal Exposure to Acrylamide on Health: Prospective Biomarker-Based Studie och handleder doktorand.

Läs mer om Margareta Törnqvists forskning här 

 

Tanja Slotte, 2018-2022 

Supergene evolution in a classic plant system - Bringing the study of distyly into the genomic Era (SuperGenE).

Läs mer om Tanja Slottes forskning här

 

Jaime de la Cruz, 2018-2022 

Understanding magnetic-field-regulated heating and explosive events in the solar chromosphere (SUNMAG). 

Läs mer om Jaime de la Cruz forskning

 

Dan Petersen, 2018–2022 

Topology of moduli spaces of Riemann surfaces (MODULISPACES). Dan Petersen är verksam inom algebraisk geometri, ett idag mycket omfattande forskningsfält med många förbindelser till såväl andra delar av matematiken som andra vetenskaper. Hans specialområde, teorin för modulirum, har bland annat kopplingar till talteori och den moderna fysikens strängteori.

Läs mer om Dan Petersens forskning här

        
Kurt Mitman, 2017–2022 

Micro Heterogeneity and Macroeconomic Policy (MICROTOMACROANDBACK). Kurt Mitmans forskning fokuserar på makroekonomi och han är särskilt intresserad av hushållens finansiering, bostäder och arbetsmarknader.

Läs mer om Kurt Mitmans forskning här

 

Stefano Bonetti, 2017–2022 

Understanding the speed limits of magnetism (MAGNETIC-SPEED-LIMIT). Stefano Bonettis forskning fokuserar på användning av starka laserfält för att manipulera och undersöka kvantmaterial på ultrasnabba tidsskalor. 

Läs mer om Stefano Bonettis forskning här

 

Ville Kaila, 2017–2022 

Functional Proton-Electron Transfer Elements in Biological Energy Conversion (bioPCET). Kaila Lab, ledd av professor Ville RI Kaila, är inriktat på att förstå molekylära principer för enzymkatalys, med en särskild tonvikt på hur biologiska system fångar upp och lagrar kemisk energi och ljusenergi och omvandlar detta till andra energiformer som cellen kan använda för energikrävande processer.

Läs mer om Ville Kailas forskning här

 

Abraham Mendoza, 2017–2022 

New Reagents and Catalysts for Single Carbon Transfer to Organic Molecules (single-C). Abraham Mendozas forskning lägger särskild tonvikt på införlivandet av C-H-aktiveringslogik i syntetisk kemi. 

Läs mer om Abraham Mendozas forskning här

 

Jiayin Yuan, 2015–2021

Nanoporous Asymmetric Poly (Ionic Liquid) Membrane (NAPOLI). Jiayin Yuans grupp Yuan Group utformar, skapar och undersöker breddefinierade funktionella polymerer och kolatomer, särskilt i en kolloidal eller porös form, genom enkel kemi och bearbetning.  

Läs mer om Jiayin Yuans forskning här

 

Markus Hennrich, 2012–2017 

Quantum simulations with trapped Rydberg ions (QUASIRIO). I detta projekt fokuserar vi på förverkligandet av fångade Rydberg-joner. Detta kommer att sammanföra två kvantsystem: fångade joner och Rydberg-atomer. Att för dem samman kommer att bilda ett nytt kvantsystem med fördelar från båda sidor. Fångade Rydberg-joner är ett lovande system för applikationer i kvantinformation och kvantsimulering.

Läs mer om Markus Hennrichs forskning här

 

Maja Schlüter, 2012–2017 

The nature of social-ecological linkages and their implication for the resilience of human-environment systems (SES-LINK). Maja Schlüters forskning fokuserar på social-ekologiska interaktioner och mekanismer som kan förklara dessa.

Läs mer om Maja Schlüters forskning här

 

Ilona Riipinen, 2011–2016 

Atmospheric Gas-Aerosol Interface: From Fundamental Theory to Global Effects (ATMOGAIN). Ilona Riipinen arbetar tillsammans med sina kollegor främst med atmosfäriska beräkningsmodeller som representerar de processer som styr utvecklingen och effekterna av atmosfäriska aerosolpopulationer. De modellerar utvecklingen av atmosfärisk aerosol från molekylär till global skala, med en nära anslutning till experimentell data från både laboratorie- och fältstudier.

Läs mer om Ilona Riipinens forskning här

 

Jens Rydgren, 2011–2016 

Individual Life Chances in Social Context: A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities (LIFEINCON). Jens Rydgren har bland annat specialiserat sig på forskning inom politisk sociologi. Han har under många år studerat så kallade radikala högerpopulistiska partier i Europa och har av flera olika medier använts som expert på högerpopulism i Europa, bland annat om partierna Sverigedemokraterna och Nationella fronten.

Läs mer om Jens Rydgrens forskning här och på Jens egen hemsida

 

Jonas Tallberg, ERC Starting Grant, 2009–2013 

The design of international institutions: Legitimacy, effectiveness and distribution in global governance (DII). Jonas Tallberg forskar om makt, demokrati, effektivitet och legitimitet inom internationella organisationer. 

Läs mer om Jonas Tallbergs forskning här

 

David Strömberg, 2008–2013 

The impact of mass media on public policy (MEDIA AND POLICY). David Strömbergs forskningsinriktning är massmedias påverkan på ekonomiska och politiska utfall.

Läs mer om David Strömbergs forskning här

 

Erik Lindahl, 2008–2013 

Multiscale and distributed computing algorithms for biomolecular simulation and efficient free energy calculations (ERIKLINDAHLERC2007). Forskning som är fokuserad på att förstå hur fönster och dörrar i våra celler i form av membranproteiner fungerar, och speciellt de jonkanaler och pumpar som transporterar joner för att vårt nervsystem ska fungera. Lindahl är verksam vid SU men av tekniska skäl förlades projektet ekonomiskt till KTH.

Läs mer om Erik Lindahls forskning här

 

Alexander Balatsky, 2019-2025

Alexander Balatsky, vid Nordiska institutet för teoretisk fysik får anslag till projektet Hidden, entagled and resonating orders (HERO).

Läs mer om Alexander Balatskys forskning här

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida