Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fler forskningsfinansiärer

Här hittar du fler av Stockholms universitets 15 största externa forskningsfinansiärer. Oavsett storlek är alla bidrag till forskningen oerhört viktiga för just de projekt de finansierar.

 

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan som arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig. 2020 bidrog Nordiska ministerrådet med 25 miljoner kronor till forskning vid Stockholmsuniversitet. Ett exempel på deras bidrag är stöd till samarbete för internationalisering av högre utbildning.

Samarbete för internationalisering av högre utbildning

Läs mer om Nordisk ministerrådet
 

 

Energimyndigheten 

Energimyndigheten bidrog 2020 med 17 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet. Ett exempel på ett projekt som delfinansierats att Energimyndigheten är samverkan mellan forskarna på Institutionen för material- och miljökemi, Höganäs AB, Nilar AB och Scania CV AB, kring laddningsbara NiMH-batterier.

Läs mer om det arbetet här 

Några andra exempel på forskning med bidrag från Energimyndigheten är Joseph Samecs, Institutionen för organisk kemi, projekt "Flygbränsle från lignin" samt Lennart Bergströms och Anja-Verena Mudrings, bägge vid Institutionen för material- och miljökemi, respektive projekt ”Värmeledning och phonontransport hos biobaserade nanokompositer” och ”Grön kylning - Magneto-kaloriska effekter i nya intermetalliska faser och dubbel perovskitoxider”. 

Två anslag till energiforskning
 

 

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen bidrog 2020 med 16 miljoner kronor till forskning vid Stockholms universitet.
Läs mer om Rymdstyrelsen
 

 

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som via gåvor finansierar cancerforskning. Sedan 1951 har de bidragit med drygt 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

2020 bidrog Cancerfonden med 17 miljoner kronor till den livsviktiga forskningen vid Stockholms universitet. Ett exempel på Cancerfondens bidrag är att elva forskare vid Stockholms universitet under 2020 beviljades forskarmånader för 2–3 år och motsvarande 600 000 till en miljon kronor per år och forskare. 

Här finns listan över vilka som beviljats forskarmånader
Läs mer om Cancerfonden
 

 

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har till uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt och arbeta för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

2020 bidrog de med 14 miljoner kronor till forskningen vis Stockholms universitet. Vinnova hjälper och guidar även den som vill söka finansiering inom EU:s ramprogram Horisont Europa.

Ett exempel på Vinnovas bidrag till forskningen är bildandet av Sustainable Finance Lab (SFL) där Vinnova bidrar med 47 miljoner över fem år och Stockholm Resilience Centre är en av medgrundarna.

Läs mer om Sustainable Finance Lab
Läs mer om Stockholm Resilience Centre
Läs mer om Vinnova
 

 

Mistra

Mistra är en självständig forskningsstiftelse vars stöd främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla.

Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som följer insatserna för att säkra att de ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att olika användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar. 2020 bidrog Mistra med 8 miljoner kronor till forskning vid Stockholms universitet.

Under 2021 har Mistra , tillsammans med Formas, beslutat att finansiera FAIRTRANS med Stockholms universitet som huvudsökande. Programmet FAIRTRANS (Fair Transformations to a Fossil Free Future) tilldelas totalt 40 miljoner kronor över fyra år för att bana väg för en rättvis fossilfri framtid.

40 miljoner till forskning om fossilfri framtid
Läs mer om Mistra
 

 

Region Stockholm

Stockholms universitet har ett centralt samverkansavtal med Region Stockholm. Inom ramen för det bidrog Region Stockholm år 2020 med fyra miljoner kronor till forskningen.

Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna som finns inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 
Läs mer om samverkan med Region Stockholm och beviljade anslag
Läs mer om Region Stockholm   
 

 

Vill du, ditt företag eller din organisation också vara med och stödja den viktiga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet?

Här finns information om hur du går till väga

 

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida