Stockholms universitet

Fler forskningsfinansiärer

Här hittar du fler av Stockholms universitets 15 största externa forskningsfinansiärer. Oavsett storlek är alla bidrag till forskningen oerhört viktiga för just de projekt de finansierar.

 

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som via gåvor finansierar cancerforskning. Sedan 1951 har de bidragit med drygt 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.


Läs mer om Cancerfonden

 

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. 


Läs mer om Rymdstyrelsen

 

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan som arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig. Ett exempel på deras bidrag är stöd till samarbete för internationalisering av högre utbildning.

Samarbete för internationalisering av högre utbildning

Läs mer om Nordisk ministerrådet

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket finansierar forskning som speglar samhällets utmaningar inom områdena miljö och vilt. Deras verksamhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskningsresultat är ett viktigt underlag för att driva miljöarbetet framåt. Naturvårdsverkets forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet och ligger nära myndigheternas uppdrag och ansvarsområden.

På deras hemsida går det bland mycket annat att läsa mer om forskning som forskare från Stockholms universitet, Stockholm Resilience Center och Östersjöcentrum bidragit till. 

Naturvårdsverket (med sökord Stockholms universitet)

 

Mistra

Mistra är en självständig forskningsstiftelse vars stöd främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla.

Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som följer insatserna för att säkra att de ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att olika användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar.

40 miljoner till forskning om fossilfri framtid
Till Mistras webbplats

 

Energimyndigheten 

Ett exempel på ett projekt som delfinansierats att Energimyndigheten är samverkan mellan forskarna på Institutionen för material- och miljökemi, Höganäs AB, Nilar AB och Scania CV AB, kring laddningsbara NiMH-batterier.

Några andra exempel på forskning med bidrag från Energimyndigheten är Joseph Samecs, Institutionen för organisk kemi, projekt "Flygbränsle från lignin" samt Lennart Bergströms, Institutionen för material- och miljökemi, projekt ”Värmeledning och phonontransport hos biobaserade nanokompositer”. 

 

Region Stockholm

Stockholms universitet har ett centralt samverkansavtal med Region Stockholm. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna som finns inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 


Läs mer om samverkan med Region Stockholm och beviljade anslag
Läs mer om Region Stockholm   

 

Vill du, ditt företag eller din organisation också vara med och stödja den viktiga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet?

Här finns information om hur du går till väga
 

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida