Stockholms universitet

Stockholms universitet och Agenda 2030

Att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Det är de fyra globala målen inom Agenda 2030 som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte den 25 september 2015.

 

Universitetets arbete med Agenda 2030

Universitetet har en stor bredd i verksamheten och både inom det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området finns forskning och utbildning som rör Agenda 2030 vilket i sin tur kan bidra till att uppnå de globala målen. Här bidrar också universitetets tradition av tvärvetenskaplighet liksom den samverkan som bedrivs i form av exempelvis öppna föreläsningar, deltagande i offentliga utredningar och medverkan i den offentliga debatten.

Den viktiga roll som Stockholms universitet spelar i hållbarhetsarbetet uttrycks även tydligt i universitets strategier för åren 2019-2022. Hållbar utveckling lyfts återkommande upp som ett viktigt område att arbeta med.

Stockholms universitets strategier 2019-2022

Agenda 2030 utifrån Stockholms universitets perspektiv (128 Kb)

Universitetet ska exempelvis arbeta aktivt för att nå målen i FN:s Agenda 2030 – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agenda 2030 består av totalt 17 mål och 169 delmål som syftar till att lösa just de fyra globala målen.   

Läs mer om de 17 målen på FN:s webbplats globalamalen.se

Läs mer om de globala målen på regeringens webbplats

 

Hållbarhetsfrågor på agendan

Begreppet hållbar utveckling med dess tre dimensioner ekologisk-, ekonomisk-, och social hållbarhet, är ett begrepp som myntades inom ramen för Brundtlandrapporten 1987 (Vår gemensamma framtid/Our Common Future). Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN och leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas Brundtlandkommissionen.

Sedan dess har ytterligare tre olika handlingsprogram inom hållbar utveckling tagits fram – Agenda 21, Milleniemålen och nu senast Agenda 2030.

Agenda 2030 listar vad som ska göras, men hur är det upp till varje genomförare (land, kommun, företag, organisation) att komma fram till. För att lyckas är det med andra ord avgörande att olika aktörer samarbetar och samverkar.

 

Sverige har bäst förutsättningar att uppnå de globala målen

Enligt en OECD-rapport är Sverige det land som har bäst förutsättningar att uppnå de globala målen. Regeringens utgångspunkt är också att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra målen. Den framhåller även att utöver det nationella genomförandet från regeringskansli, kommuner, landsting och statliga myndigheter, är det nödvändigt med engagemang från frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademin.

I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation vars uppdrag är att stödja genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom att ta fram en övergripande handlingsplan samt uppmärksamma goda exempel på området.

På denna sida