Allmänna frågor

Vad vidtar Stockholms universitet för åtgärder för att skydda personal och studenter från att smittas?
Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer gör Stockholms universitet löpande ställningstaganden och åtgärder. Dessa uppdateras löpande i universitetets information till studenter och medarbetare.
Studenter och personal uppmuntras att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Universitetet gör det möjligt att hålla fysisk distans och ser bland annat till att för många människor inte vistas i lokalerna på samma gång.
Universitetet har ställt om till andra arbetsformer sedan i mars. En stegvis övergång till mer campusförlagd verksamhet planeras från augusti 2020 i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om det är möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Universitetet följer myndighetens råd vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef. 
Uppdaterad information finns alltid på su.se/corona.

Är lokalerna öppna?
Universitetets lokaler öppnas stegvis inför och under höstterminen i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Uppdaterade öppettider finns på su.se/oppettider.
För bibliotekets öppettider, se su.se/biblioteket.
Öppettiderna utvärderas kontinuerligt och justeras vid behov.

Arrangerar universitetet evenemang för allmänheten under hösten?
Universitetets evenemangskalender uppdateras löpande med information om vad som gäller för kommande evenemang.
Enligt beslut från regeringen får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Därför webbsänder Stockholms universitet en större andel evenemang än tidigare, med möjlighet att även se dem i efterhand. Digitala öppna föreläsningar finns på su.se/oppnaforelasningar. Se tidigare föreläsningar på su.se/play/oppnaforelasningar.

Vilka områden avråder Stockholms universitet från resor till?
Stockholms universitet avråder från resor till berörda länder i enlighet med Utrikesdepartementets rekommendationer. Se UD:s webbplats för den senaste informationen.

Hur skyddar jag mig själv och andra från smitta?
Stockholms universitet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med COVID-19-pandemin som säger att det bästa sättet att skydda sig själv och andra är att hålla avstånd från andra människor och att upprätthålla god handhygien. Universitet har i nuläget inte tagit något enskilt beslut inför höstterminen när det gäller användningen av munskydd.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning
Folkhälsoorganisationens vanliga frågor om COVID-19.
Du kan naturligtvis välja att använda ansiktsmask om du vill, men stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk, och kom ihåg att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Här finns information om hur du gör rent ditt tangentbord:
Så här rengör du tangentbordet

För studenter

Undervisning

Vad gäller för min kurs?
Institutionerna informerar om planeringen för höstterminen på sina webbplatser. Kontakta din institution om du har frågor om vad som gäller för din kurs. För fullständig lista över universitetets institutioner, se su.se/institutioner.

Hur länge kommer Stockholms universitet att ha webbaserad undervisning?
Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå från webbaserad till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Planeringen för höstterminen görs av institutionerna och meddelas på institutionens webbplats, se su.se/institutioner.

Var kan jag hitta information om webbaserad undervisning?
Du kan hitta samlad information om att studera på distans via www.su.se/livetpadistans.

Vad gäller för mig som gör/ska göra VFU?
Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Vad gäller för mig som utbytesstudent eller på MFS?
Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies.

Hur hanteras misstanke om fusk under omställningen till distansstudier?
Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Precis som i vanliga fall utreds misstanke om fusk först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. Läs mer om fusk och plagiat.

Studielån och försäkringar

Vad händer med mitt studielån om min kurs/utbildning inte kan fortgå som planerat på grund av covid-19-pandemin?
Du får behålla ditt studiestöd från CSN. Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studielån. CSN har information om detta på deras webbplats som du når genom att klicka här. 

Universitetet utomlands jag studerar vid har stängt sin undervisningen. Vad händer med mitt studielån nu när jag inte tar mina poäng?
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Information om detta finns hos CSN, se med anledning av coronaviruset.

Vad gäller för de försäkringar jag har som student när undervisningen sker på distans?
Kammarkollegiet har sammanfattat frågor och svar kring försäkringar för dig som student, se Kammarkollegiets webbplats.

Stöd och information

Vilka verktyg finns för att kunna studera hemifrån?
www.su.se/livetpadistans hittar du tips om verktyg du kan använda för att studera hemifrån.

Var kan jag skriva ut?
Studenter kan använda skrivarna i Frescatibiblioteket under bibliotekets öppettider, su.se/biblioteket

Vad händer med anteckningsstöd?
Anteckningsstöd ges precis som tidigare, även under den period undervisningen ges digitalt. Studentavdelningen arvoderar studenten som arbetar som anteckningsstöd.
På Studera med funktionsnedsättning finns mer information och kontaktuppgifter.

Finns det tillträde till resursrum om jag har särskilda behov?
Ja, du kan få tillgång till ett resursrum i Studenthuset om du sedan tidigare har en rekommendation från Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta din institution.

Övrigt

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?
Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor. Se Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet.

Information från Migrationsverket

För medarbetare

Arbete och undervisning på distans

Gäller fortsatt arbete på distans i höst?
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Grundprincipen är att din chef leder och fördelar arbetet, vilket innebär att situationen kan se olika ut för olika personalkategorier och beroende på verksamhetens karaktär.
Samlad information om arbete och studier på distans finns här: su.se/livetpadistans repektive på engelska su.se/lifeonline
Har du frågor kring att arbeta hemifrån respektive på din arbetsplats, vänd dig till din närmaste chef. Chefer vänder sig till Personalavdelningen med sina frågor.

Hur länge kommer undervisningen vid Stockholms universitet att vara webbaserad?
Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Planering för höstterminen görs av institutionerna och meddelas studenterna på institutionens webbsplats.

Var kan jag hitta stöd och information om distansarbete och webbaserad undervisning?
su.se/livetpadistans hittar du stöd och råd kring distansarbete. Information finns även på engelska: su.se/lifeonline

Vem bestämmer hur mycket jag kan förändra kursen jag undervisar nu om den är helt eller delvis webbaserad?
Din prefekt beslutar i de fall avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment. Beslut om avsteg från kursplan ska dokumenteras.

Vad gäller för doktorandstudier och disputationer?
Se separat artikel här

Är det säkert att använda Zoom?
Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar. Läs mer här 

Lärplattformen Athena verkar överbelastad, varför kan vi inte återgå till att använda Mondo?
Belastningen på Athena ökade kraftigt när universitetet gick över till webbaserad undervisning i mars. Leverantören utökade och Athena fungerar åter stabilt. Kapaciteten i lärplattformen Athena
Att återgå till den tidigare lärplattformen Mondo är inte ett alternativ. Mondo har inte uppdaterats på länge och det går inte att garantera att systemet kommer att fungera.

Hur hanterar jag rapportering i Ladok när kurser läggs om?
Ladokkonsortiet och CSN har i samverkan, och med stöd av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, tagit fram en vägledning för administrativ hantering när studier läggs om våren 2020. Studentavdelningen har kompletterat vägledningen med instruktioner om hur hanteringen ska gå till vid Stockholms universitet.
https://confluence.it.su.se/confluence/x/LrKRBw

Får jag ta hem jobbutrustning, exempelvis stationära datorer, om jag behöver jobba hemma en längre period?
Det kan absolut vara möjligt om det är utrustning du behöver i tjänsten. Ta kontakt med din prefekt eller chef som är den som fattar beslut om detta.

Resor och utbyten

Kan universitetet stoppa mina planerade tjänsteresor?
Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas. Klicka här för uppdaterad information om UD:s reseavrådan. Alla tjänsteresor som bokas efter 9 mars ska vara om- eller avbokningsbara, se Information till medarbetare om resor med anledning av coronavirusutbrott

Kan universitetet stoppa min privata resa?
Nej, universitetet kan inte stoppa din privata resa. Universitetet avråder dock alla medarbetare och studenter att resa till länder där UD:s avrådan för icke nödvändiga resor gäller. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Jag arbetar som utbyteskoordinator/-handläggare, vad gäller för utbyten?
Aktuellt om coronaviruset gällande utbyten

Vad gäller för internationella studenter?
Studentavdelningen har tagit fram en FAQ som riktar sig till nyantagna internationella studenter och som tar upp vanliga frågor och svar kring coronavirusets eventuella påverkan på studiestarten: Q&A on the coronavirus for newly admitted students

SUHF samordnar en lista med samlad information från lärosätena till Migrationsverket kring studieform under hösten. Studentavdelningen förmedlar uppgifter för Stockholms universitet till SUHF som veckovis skickar en uppdaterad lista till Migrationsverket. Det är viktigt att varje institution uppdaterar listan vartefter beslut fattas och att uppgifterna om studieform för de kurser- och program på engelska är så tydliga som möjligt. Läs mer om hur detta går till genom att klicka här.

Vad händer med internationella rekryteringar?
EU-medborgare eller den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska fortsatt få resa in. Migrationsverket prövar ärenden om uppehållstillstånd på samma grunder som i vanliga fall. Läs mer här.

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?
Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor. Se Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet.

Administration och ekonomi

Vilka regler gäller vid sjukanmälan/sjukskrivning?
Personalavdelningen har samlat aktuell information här: Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset

Vad gäller för salstentamen i centralt administrerade salar i höst?
Tentamensservice, den funktion som samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna vid Stockholms universitet, planerar att genomföra salstentor (för pappers- och digitala tentor) med anpassningar. För mer information, se Tentamensservice.

Vad gäller om min institution/avdelning åsamkas extra kostnader pga coronaviruset?
Varje institution/avdelning bär sina egna kostnader, precis som vid andra oförutsedda händelser.

Hur ska vi göra med utlämnande av handlingar?
Skyldigheten att lämna ut handlingar och bevaka e-post gäller som vanligt. Finns det svårigheter att komma åt handlingar hemifrån får man höra av sig till IT eller registrator. Juristfunktionen hjälper som vanligt till med sekretessprövning.

Vem tar hand om posten?
Universitetets centrala postöppning sker som vanligt. Den fysiska post som kommer till Bloms hus tas om hand. På institutioner och avdelningar behöver man ha rutiner för att hantera den fysiska posten, det vill säga, någon behöver bevaka och ta hand om den. 

Bokningar

Vad gäller schemabokning och debitering av centrala lokaler inför höstterminen 2020?
Planera för att under hösten bedriva kombinerad undervisning via webb och undervisning på campus samt avboka lokaler som inte kommer att nyttjas.

  • Se över schemaläggningen av stora studentgrupper: begränsa antalet studenter som måste vistas samtidigt i en lokal genom att exempelvis webbsända föreläsningar, dubblera föreläsningar/seminarier eller använda lokalerna under en större del av dagen.
  • Kostnadsfri avbokning av lokaler gäller under rådande omständigheter. Avgift som normalt sett utgår vid avbokning (senare än 61 dagar före bokningen infaller) kommer tills vidare inte att debiteras. Byte av lokaler (till exempel från hörsal till mindre lärosal) i schemabokningar är aldrig förenat med någon extraavgift, lokalhyran som debiteras är för lokaler som är bokade vid tidpunkten då bokningen infaller.

Vad gäller om externa aktörer vill avboka arrangemang i universitetets lokaler?
Vanliga avbokningsregler gäller.

Övrigt

När öppnar personalgymmet igen?
Från och med måndag den 14 september kan du åter träna i personalgymmet i Allhuset. Mer information om personalgymmet. Det går också bra att träna på utomhusgymmet (vid Bloms paviljong på väg mot Stora Skuggan).