Stockholms universitet logo, länk till startsida

Frågor och svar om det nya coronaviruset

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset.

Information about the coronavirus for staff and students in English

 

Allmänna frågor

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 Stockholms universitetet?

Den 9 februari 2022 hävdes merparten av de restriktioner och rekommendationer som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Undervisning och examination ska så fort det är möjligt återgå till att ges på campus. Återgången kan ske successivt, men från och med vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.

Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.

Varje institution bedömer vilka delar av verksamheten som sker på plats, för mer information se respektive institutions webbsidor.

Har du som medarbetare eller student frågor, kontakt chef eller kursansvarig.

Vad vidtar Stockholms universitet för åtgärder för att skydda personal och studenter från att smittas?

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer gör Stockholms universitet löpande ställningstaganden och åtgärder. Dessa uppdateras löpande i universitetets information till studenter och medarbetare.

Studenter och personal uppmuntras att följa myndigheternas rekommendationer kring att vaccinera sig och att stanna hemma vid symptom. Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.
För den som inte är vaccinerad mot covid-19 gäller särskilda rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har universitetet campusförlagd undervisning när så är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Från och med vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Detaljerad planering görs av respektive institution och meddelas studenterna på institutionens webbsida.
Institutioner och centra

Kräver universitetet vaccinationsintyg?

Stockholms universitet kräver inte vaccinationsintyg av studenter för att de ska få delta i undervisning eller examinationer. 

Är lokalerna öppna?

Öppettider för universitetets lokaler utvärderas kontinuerligt och justeras vid behov.

Uppdaterade öppettider finns på su.se/oppettider

För bibliotekets öppettider, se su.se/biblioteket

Arrangerar universitetet evenemang för allmänheten?

Universitetets evenemangskalender uppdateras löpande med information om vad som gäller för kommande evenemang. Många evenemang webbsänds och är möjliga att se i efterhand.
Digitala öppna föreläsningar finns på su.se/oppnaforelasningar

Från och med den 9 februari 2022 finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster:
Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19  

Kan studentföreningar arrangera sociala evenemang?

Studentföreningar följer myndigheternas föreskrifter, riktlinjer och rekommendationer vid arrangemang.

Vilka områden avråder Stockholms universitet från resor till? 

Stockholms universitet avråder från resor till berörda länder i enlighet med Utrikesdepartementets rekommendationer.

Se Utrikesdepartementets webbplats för den senaste informationen

Hur skyddar jag mig själv och andra från smitta? 

Stockholms universitet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med covid-19-pandemin. Universitet har inte tagit något enskilt beslut när det gäller användningen av munskydd.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens vanliga frågor om covid-19.

 

För studenter

Här har vi samlat vanliga frågor för dig som är student vid Stockholms universitet.

Vad gäller för min kurs?

Institutionerna informerar om planeringen för vårterminen på sina webbplatser, från och med vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Kontakta din institution om du har frågor om vad som gäller för din kurs. För fullständig lista över universitetets institutioner, se su.se/institutioner.

Kommer Stockholms universitet att ha webbaserad undervisning?

Stockholms universitet återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Planeringen görs av institutionerna och meddelas på institutionens webbplats, se su.se/institutioner.

Var kan jag hitta information om webbaserad undervisning?

Du kan hitta samlad information om att studera på distans via su.se/livetpadistans.

Vad gäller för mig som gör/ska göra VFU?

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Vad gäller för mig som utbytesstudent eller på MFS?

Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Hur förebyggs spridning av covid-19 vid tentor?

Säkerheten vid fysiska tentamina är viktig och universitetet har gjort ett antal anpassningar för att förebygga smittspridning. 
Läs mer om universitetets åtgärder kring salstentor

Hur hanteras misstanke om fusk vid webbaserad undervisning?

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Precis som i vanliga fall utreds misstanke om fusk först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.
Läs mer om fusk och plagiat

Vad händer med mitt studielån om min kurs/utbildning inte kan fortgå som planerat på grund av covid-19-pandemin?

Du får behålla ditt studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studielån.
Mer information på CSN:s webbplats

Universitetet utomlands jag studerar vid har stängt sin undervisningen. Vad händer med mitt studielån nu när jag inte tar mina poäng? 

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset.
Information om detta finns hos CSN, se med anledning av coronaviruset

Vad gäller för de försäkringar jag har som student vid webbaserad undervisning?

Kammarkollegiet har sammanfattat frågor och svar kring försäkringar för dig som student.

Se Kammarkollegiets webbplats

Vilka verktyg finns för att kunna studera hemifrån?

su.se/livetpadistans hittar du tips om verktyg du kan använda för att studera hemifrån.

Vad händer med anteckningsstöd?

Anteckningsstöd ges precis som tidigare, även vid webbaserad undervisning. Studentavdelningen arvoderar studenten som arbetar som anteckningsstöd.
På Studera med funktionsnedsättning finns mer information och kontaktuppgifter

 

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?

Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor.
Se Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet

 

För medarbetare

Här har vi samlat vanliga frågor för dig som är medarbetare vid Stockholms universitet.

Gäller fortsatt arbete på distans?

Anställda ska från och med 15 februari 2022 successivt återgå till att arbeta på plats på campus enligt överenskommelse med respektive ansvarig chef. Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd. Fortsatt distansarbete är dock möjligt i enlighet med distansarbetsavtal för TA-personal.

Har du frågor kring att arbeta hemifrån respektive på din arbetsplats, vänd dig till din närmaste chef. Chefer vänder sig till Personalavdelningen med sina frågor.
Frågor och svar om distansarbete i universitetets HR-guide

Kommer undervisningen vid Stockholms universitet att vara webbaserad?

Undervisning och examination ska så fort det är möjligt återgå till att ges på campus. Återgången kan ske successivt, men från och med vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Planeringen görs av institutionerna och meddelas på institutionens webbplats.
Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om återgång till campus 2022-02-09

Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna

Var kan jag hitta stöd och information om distansarbete och webbaserad undervisning?

su.se/livetpadistans hittar du stöd och råd kring distansarbete. Information finns även på engelska: su.se/lifeonline

Vem bestämmer hur mycket jag kan förändra kursen jag undervisar om den är helt eller delvis webbaserad?

Din prefekt beslutar i de fall avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment. Beslut om avsteg från kursplan ska dokumenteras.

De avsteg från kursplaner om ändring av examinationsformer med anledning av covid-19 som redan har beslutats kan fortsätta att gälla, men inga nya sådana beslut får fattas efter 9 februari 2022.

Vad gäller för doktorandstudier och disputationer?

Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt (2022-03-09).

Se separat artikel om doktorandstudier här

Är det säkert att använda Zoom?

Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar.

Läs mer om säkerhet i Zoom här

Lärplattformen Athena verkar överbelastad, varför kan vi inte återgå till att använda Mondo?

Att återgå till den tidigare lärplattformen Mondo är inte ett alternativ. Mondo har inte uppdaterats på länge och det går inte att garantera att systemet kommer att fungera.

Hur hanterar jag rapportering i Ladok när kurser läggs om?

Ladokkonsortiet och CSN har i samverkan, och med stöd av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor, tagit fram en vägledning för administrativ hantering när studier lades om våren 2020. Studentavdelningen har kompletterat vägledningen med instruktioner om hur hanteringen ska gå till vid Stockholms universitet.
Vägledning för hantering av registreringar i Ladok med anledning av covid-19

Får jag ta hem jobbutrustning, exempelvis stationära datorer, om jag behöver jobba hemma en längre period?

Det kan vara möjligt att ta hem utrustning som du behöver i tjänsten. Ta kontakt med din prefekt eller chef.

Kan universitetet stoppa mina planerade tjänsteresor?

Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
Aktuell information om UD:s reseavrådan

Alla tjänsteresor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

Vilka försäkringar gäller på tjänsteresa?

Kammarkollegiet har sammanfattat frågor och svar kring försäkringar för dig som statstjänsteman på tjänsteresa.
Läs mer på Kammarkollegiets webbplats

Står universitetet för kostnaden för PCR-/antigentester?

Stockholms universitet står för kostnaderna för PCR-/antigentester för medarbetare under förutsättning att det är arbetsrelaterat, exempelvis i samband med en tjänsteresa.
Läs mer om företagshälsovården

Kan universitetet stoppa min privata resa?

Nej, universitetet kan inte stoppa din privata resa. Universitetet avråder dock alla medarbetare och studenter att resa till länder där UD:s avrådan för icke nödvändiga resor gäller. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Vad gäller för internationella studenter?

Studentavdelningen har tagit fram frågor och svar som riktar sig till nyantagna internationella studenter och som tar upp vanliga frågor och svar kring coronavirusets eventuella påverkan på studiestarten:
Q&A on the coronavirus for newly admitted students

Vad händer med internationella rekryteringar?

Utifrån myndigheternas förhållningsregler med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset kan tillträdet för nya medarbetare påverkas. Personalavdelningen har samlat information under rubriken ”Internationella medarbetare, tillträde under rådande omständigheter” här:
Stöd vid internationell rekrytering

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?

Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor.
Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet

Vilka regler gäller vid sjukanmälan/sjukskrivning?

Personalavdelningen har samlat aktuell information här:
Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset

Kan jag vaccinera mig för covid-19 på arbetstid?

Ja. Du behöver inte registrera det på något särskilt sätt, men meddela din frånvaro till din närmaste chef.

Var finns material för att covid-19-anpassa lokaler?

Informationsmaterial om covid-19 och material för att anpassa lokaler

Vad gäller för salstentamen?

Tentamensservice, den funktion som samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna vid Stockholms universitet, har uppdaterad information kring salstentamen här:
Tentamensservice

Hur ska vi göra med utlämnande av handlingar?

Skyldigheten att lämna ut handlingar och bevaka e-post gäller som vanligt. Finns det svårigheter att komma åt handlingar hemifrån får man höra av sig till IT eller registrator. Juristfunktionen hjälper som vanligt till med sekretessprövning.

Vem tar hand om posten?

Universitetets centrala postöppning sker som vanligt. Den fysiska post som kommer till Bloms hus tas om hand. På institutioner och avdelningar behöver man ha rutiner för att hantera den fysiska posten.

Vad gäller om min institution/avdelning åsamkas extra kostnader pga coronaviruset?

Varje institution/avdelning bär sina egna kostnader, precis som vid andra oförutsedda händelser.

Vad gäller schemabokning och debitering av centrala lokaler?

Kostnadsfri avbokning för lokaler kommer att gälla första halvan av vårterminen 2022 med anledning av rådande situation. Den avgift som normalt sett tas ut vid avbokning (senare än 61 dagar före inbokad tid) kommer alltså inte att debiteras. Byte av lokal medför aldrig extraavgift (exempelvis från hörsal till mindre lärosal). Du betalar för den lokal som är bokad när bokningstiden infaller.

Den 4 april 2022 kommer åter ordinarie regelverk att gälla, där avbokningar debiteras:
Prislista, debitering och information om centralt administrerade lokaler

Vad gäller om externa aktörer vill avboka arrangemang i universitetets lokaler?

Ordinarie avbokningsregler gäller.

Är personalgymmet öppet?

Se aktuell information om personalgymmet:
Mer information om personalgymmet

Det går också bra att träna på utomhusgymmet (vid Bloms paviljong på väg mot Stora Skuggan).

 

Kontakt

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller din institution.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

Information about the coronavirus for staff and students in English

På denna sida