Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut med anledning av coronaviruset om planering av verksamheten för sommarterminen 2021

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under sommarterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gäller enligt tidigare rektorsbeslut. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges.  Institutionerna ska utarbeta en närmare planering för undervisningen under sommarterminen. En sådan planering ska av institutionerna meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast 2021-04-15.

Beslut 2021-03-11, Dnr SU FV-1.1.2-1620-20

Bakgrund

Sedan den 18 mars 2020 har en stor del av Stockholms universitets undervisning och examination skett digitalt. Under hösten 2020 har viss undervisning bedrivits på campus enligt rektorsbeslut den 20 maj 2020. Den 20 november 2020 beslutade rektor att följande ska gälla vid universitetet fr.o.m. 2020-11-24:
•    Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.
•    Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter.
•    Överbibliotekarien uppdras att löpande utvärdera läget och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

Skäl för beslutet

Covid-19 kommer i hög grad att fortsätta påverka universitetets verksamhet även under sommaren 2021. Undervisning och examination kommer därför att även under sommarterminen i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med anledning av sjukdomen covid-19.

Beslut

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under sommarterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gäller enligt tidigare rektorsbeslut. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges. 

Institutionerna ska utarbeta en närmare planering för undervisningen under sommarterminen. En sådan planering ska av institutionerna meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast 2021-04-15.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit Anna Riddarström.

På denna sida