Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut om begränsning av undervisning och examination på campus samt verksamheten vid biblioteket

Rektor beslutar att följande ska gälla vid universitetet fr.o.m. 2020-11-24: • Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper. • Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter. • Överbibliotekarien uppdras att löpande utvärdera läget och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

2020-11-20, Dnr SU FV-1.1.2-1620-20

Regeringen har idag beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare som en av åtgärderna för att hejda smittspridningen av covid-19. Rektor bedömer att regeringens beslut också bör vara vägledande för verksamheten vid Stockholms universitet och att det därför behöver införas begränsningar för hur många personer som deltar i undervisning eller examination på campus.

Stockholms universitetsbibliotek är en central del i studenternas lärande och rektor ser det därför som angeläget att så långt möjligt hålla biblioteket öppet. Överbibliotekarien följer löpande utvecklingen av besöksstatistiken och studenternas nyttjande av studieplatser. I dagsläget är det en tydligt nedåtgående trend i besöksstatistiken.

Beslut

Rektor beslutar att följande ska gälla vid universitetet fr.o.m. 2020-11-24:

•    Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.
•    Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter.
•    Överbibliotekarien uppdras att löpande utvärdera läget och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

Begränsningarna gäller så länge regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare gäller eller till dess annat beslut fattas.


Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, efter föredragning av utredare Anna Riddarström, Ledningssekretariatet.

På denna sida