Kära studenter och medarbetare vid Stockholms universitet!

Med anledning av det svåra smittskyddsläget i landet har regeringen idag 17 mars uppmanat alla lärosäten (och gymnasieskolor) att övergå till distansundervisning från och med imorgon onsdag.
 
Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning, och jag vill därför meddela att från och med 18 mars 2020 och tills andra besked ges ska ingen fysisk undervisning, eller examination, bedrivas i universitetets lokaler.
 
Vår övergripande målsättning är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.
 
Det är kursansvarig lärares ansvar att nu söka lämpliga alternativa undervisnings- och examinationsformer. I den mån avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller nya examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment, ska dessa beslutas av prefekt. I första hand uppmanas universitetets lärare och prefekter att finna alternativa former för undervisning och examination, och i andra hand kan institutionen besluta att senarelägga vissa moment. Frågor om kurser eller examinationer besvaras av kursansvarig lärare eller studierektor på institutionen.
 
Universitetets lokaler på campus kommer från och med imorgon bara vara öppna för anställda och samtliga studieplatser kommer att stängas av tills vidare. Det kommer att finnas möjlighet att hämta ut beställda böcker från Stockholms universitetsbibliotek under en begränsad tid per dag, se www.su.se/biblioteket/ för mer information.
 
Det är en extrem situation vi befinner oss i, och jag har all förståelse för att det uppkommer många frågor. Vi ska gemensamt försöka hitta så bra lösningar vi kan, alltid med målet att studierna ska kunna bedrivas i avsedd takt och med så få störningar som möjligt.
 
Vi samlar vår övergripande information om läget på www.su.se/corona.
  
Vänliga hälsningar
 
Astrid Söderbergh Widding
rektor