Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur man överklagar anställningsbeslut

Enligt Förvaltningslag (2017:900) har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut. Ett överklagande av Stockholms universitets anställningsbeslut ska göras skriftligen.

Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), Box 7249, 103 89 Stockholm, men skickas till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Stockholms universitet inom tre (3) veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet, vilket anses vara den dag då beslutet anslagits på Stockholms universitets anslagstavla. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras.

Beslut om anställning som doktorand kan enligt 12 kap 2 § p.1 Högskoleförordningen inte överklagas.

På denna sida