Forskningsfinansiären Formas har tagit beslut om anslag i årets utlysningar. I  den öppna utlysningen beviljas forskare vid Stockholms universitet tio forsknings- och utvecklingsprojekt, fem forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och sex mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären.

Inom övriga utlysningar beviljas forskare vid universitet två forskningsprojekt inom ”Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter”, tre forskningsprojekt inom ”Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen”, tre forskningsprojekt inom ”Vägar framåt - Nationella forskningsprogrammet om klimat 2018” och ett forskningsprojekt inom Proof-of-Concept 2018.

Sammanlagt är det cirka 113 miljoner kronor som går till Stockholms universitet i årets utlysning. Nedan redovisas vilka forskare som får anslag.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Onyanta Adama, Kulturgeografiska institutionen:  ”Infrastrukturens roll i tillhandahållandet av service i städer: insikter från kommunal avfallshantering i afrikanska städer”, 2 545 145 kr

Jonathan Benskin, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Är kosmetika och personligvårdsprodukter en betydande källa till mänsklig och miljömässig exponering för per- och polyfluoralkyl substanser (PFAS)?”, 2 999 055 kr

Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Utveckling av mikrobiomforskning inom ekotoxikologi”, 3 000 000 kr

Cynthia de Wit, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Isberget av organohalogenerade ämnen”, 3 000 000 kr

Paul Glantz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Trender i aerosoler och uppvärmning i norra Europa”, 2 639 400 kr

Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP): ”Att sköta anlagda och naturliga våtmarker för att gynna biodiversiteten i jordbrukslandskapet”, 3 000 000 kr

Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi: ”Tinande permafrost och flöden av miljögifter samt organiskt material till akvatiska ekosystem”, 2 965 230 kr

Gabriele Messori, Meteorologiska institutionen (MISU): ”Storskalig atmosfärisk variabilitet driver förändringar på den jordbundna kolcykeln och kollagring”, 2 980 701 kr

Joseph Samec, Institutionen för organisk kemi: ”Komplexa kirala föreningar med tertiära och kvartnära center från enkla alkoholer genom grön kemi”, 2 997 000 kr

Pauline Snoeijs Leijonmalm, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP): ”Hur uppvärmningen av centrala Norra ishavet förändrar metaboliska funktioner av sympagiska och pelagiska mikrobiom, med tonvikt på kol- och kvävecyklar”, 2 984 799 kr

Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare

Ferdinanda Wijermans, Stockholms Resilienscentrum: ”Klimatförändringar - den småskaliga fiskarens perspektiv En ansats för att identifiera kritiska processer för hållbara småskaliga fiskesamhällen”, 2 957 600 kr

Lisa Dellmuth, Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer: ”Glokalisering av klimatsäkerhet: Hur idéer formar global klimatsäkerhetspolitik och lokal klimatanpassning​”, 2 997 900 kr

Jan Plue, Institutionen för naturgeografi: ”Kan ploiditet fungera som en enkel prediktor för växtarters utdöende?”, 2 997 645 kr

Anna Tompsett, Nationalekonomiska institutionen: ”Deltagande och hållbarhet: experimentell evidens om vinsten säkra vattenkällor i Bangladesh”, 2 999 850 kr

Birgit Wild, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Utsläpp av den starka växthusgasen dikväveoxid från tinande permafrost utmed kustlinjen och i den grunda havsbotten i sibiriska Arktis”, 2 995 653 kr

Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Ioannis Sadiktsis, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Kemiska karaktäriseringar av dieselavgaspartiklar och dess omvandlingsprodukter från förnybara drivmedel”, 2 899 377 kr

Tola Gemechu Ango, Kulturgeografiska institutionen: ”Bevara skogen och behålla barnen i skolan – en analys av barnarbete bland småbrukare i Etiopiens kaffesektor”, 4 785 988 kr

Camelia Dewan, Socialantropologiska institutionen: ”Förgiftad Mat: En etnografisk undersökning av livsmedel kontaminerad med skadliga jordbrukskemikalier och tillsatser i Bangladeshiska marknader”, 3 325 596 kr

Josefin Thorslund, Institutionen för naturgeografi: ”Vattenkvalitet påverkar vattenbrist - inverkan av färskvattnets försaltning på vattenbrist i globala torrområden”, 3 998 096 kr

Dennis Lindqvist, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): ”Åstadkommer halogenerade miljögifter immunsuppression i Östersjölax?”, 2 890 377 kr

David Hutchinson, Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV): ”Klimatpåverkan av Förändrade Havspassager vid Eocen-Oligocen Övergången”, 3 260 925 kr

Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter

Jonathan Martin, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): “Toxicity of Personalized Contaminant Mixtures in Human Blood by NonTarget Exposomics and High-Throughput in vitro Screening”, 11 999 853 kr

Oskar Karlsson , Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES): “The chemical exposome and male reproduction: sperm alterations and effects on child health”, 12 000 000 kr

Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen

Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen: ”Partnerskap och deltagande i implementeringen av Agenda 2030 och i den globala hållbarhetsstyrningen”, 1 936 313 kr

Line Gordon, Stockholms Resilienscentrum: ”Vågor av resiliens: att navigera SDG-interaktioner av vatten, land, och klimat över skalnivåer och inom planetens gränser”, 1 999 537 kr

Jan Kuiper, Stockholms Resilienscentrum: ”Framtidsutsikterna vi vill ha: utforskning av olika, trovärdiga och positiva scenarier för att navigera omställningen till att uppnå Agenda 2030”, 1 916 704 kr

Vägar framåt - Nationella forskningsprogrammet om klimat 2018

Lisa Dellmuth, Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer: ”Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker”, 9 694 431 kr

Georgia Sotiropoulou, Meteorologiska institutionen (MISU): ”Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodeller”, 2 223 000 kr

Frida Bender, Meteorologiska institutionen (MISU): ”Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat”, 5 000 000 kr

Proof-of-Concept 2018

Albert Norström, Stockholms Resilienscentrum: ”Resiliens i praktiken för svensk förvaltning”, 1 480 080 kr
 

Mer information på Formas webb.