Stockholms universitet logo, länk till startsida

Program – Hållbarhetsforum 2021

Den 22 april 2021 anordnades Hållbarhetsforum för tredje gången på temat "Från kris till hållbar samhällsutveckling".

Inspelning från Hållbarhetsforum 2021


 

Inledning

08.45-08.50: 

Introduktion av dagen. 


 

Inledningssamtal – Kriser, krishantering och samhällsförändring

08.50-9.40:

I det inledande samtalet får vi ta del av olika perspektiv på hur organisationer hanterar olika kriser (med Covid-19 pandemin och klimatkrisen som exempel). Företrädare från akademi, näringsliv, politik, kultur och civilsamhälle reflekterar kring hur olika typer av kriser påverkat den egna verksamheten och vad den tvingat fram för omställning men också hur nya möjligheter kan uppkomma. Samtalet berör även hur samhället hanterar kriser och vilken beredskap som behövs, ansvarsfördelning mellan olika aktörer, akademins roll samt hur kriser kan driva på förändringar av samhället i mer hållbar riktning.

Medverkande: Rektor Astrid Söderbergh Widding, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania, Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst, Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen och Sofia Holmdahl, ordförande, Stockholms universitets studentkår. 

Moderator: Johan Kuylenstierna

Plenarsessioner med efterföljande reflektioner och samtal: 

 

09.40-10.20 (20 minuter anförande, 20 minuter modererat samtal):

Pandemier, klimatförändringar och kraftiga nedgångar i världsekonomi. Vilka fler samhällskriser finns? Vad är gemensamt för dem och vad skiljer dem åt? Hur rustat är samhället, organisationer, företag och privatpersoner för kriser? Här får vi veta hur expertisen definierar en kris, vilka de allvarligaste kriserna är på såväl det nationella som det internationella planet samt vad som händer om flera kriser är kopplade till varandra.

Anförande 1: What is a societal crisis?

Societies once treated 'crises' as unpredictable events requiring urgent responses under conditions of uncertainty. Crises would come and go: discrete events that represent interruptions to normal life. Today’s crises seem different. Issues like climate change, spreading pandemics and economic turbulence appear as permanent fixtures of our lives. We know about them. We live with them. And yet, with only some exceptions, the sense of urgency is not there. Governments do not act in time or do not act at all.  What explains how modern societies manage these ‘creeping’ crises? What kind of capacities are required to do so? What might prompt governments to act before it’s too late – either in terms of damage or their own lost legitimacy?

Talare: Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Medverkande i samtal: Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Institutionen för geologiska vetenskaper, SU och Helena Lindberg, riksrevisor vid Riksrevisionen och tidigare generaldirektör för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Moderator: Stefan Nyman

Anförandet ges på engelska. Samtalet ges på svenska. 

 

10.20-11.00 (20 minuter anförande, 20 minuter modererat samtal):

Vilka stora kriser har påverkat samhället genom historien? Hur har individer, organisationer, företag och stater reagerat på dem? Vilka samhällsförändringar har kriserna drivit fram? Här får vi höra historiska perspektiv på kriser, krishantering och de möjligheter kriserna har skapat. Det blir även lärdomar från historien som vi kan ha nytta av för att hantera dagens kriser.

Anförande 2: Ett historiskt perpektiv på större samhällskriser

Historien är kantad av stora och små kriser av olika slag, från extrema klimathändelser som påverkar livsmedelsförsörjningen till allvarliga pandemier, krig och andra katastrofer som drabbat mänskligheten ibland globalt och andra gånger bara mer regionalt. Kriserna har många gånger bidragit till att förändra samhällen i grunden och i andra fall påverkat människor och samhällen i stort och smått. Storskaliga kriser har blivit mer sällsynta i världen efter andra världskriget och tröskeln för vad som betraktas som en kris har under senare årtionden sjunkit kraftigt. Lärdomarna från forna tiders kriser kan ge värdefulla insikter för svåra prövningar i samtiden och framtiden.

Talare: Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i både historia och naturgeografi, Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning.

Detta ersätter Arne Jarricks anförande.

Medverkande i samtal: Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi, SU och tidigare vice riksbankschef och Kim Salomon, professor emeritus i historia, Lunds universitet.

Moderator: Stefan Nyman

 

11.30-12.10 (20 minuter anförande, 20 minuter modererat samtal):

Vad kännetecknar beslutfattande i kriser? Hur agerar ledare och beslutsfattare i akuta respektive smygande kriser? Finns risk att demokratiska principer och mänskliga rättigheter åsidosätts om experter tar besluten? Här diskuteras olika typer av beslutfattande under kris, de psykologiska mekanismer som styr oss och även vilka gränser tex lagstiftningen och den svenska förvaltningsmodellen sätter. Det blir även reflektioner kring experternas och akademins roll samt om hur bredare perspektiv och hållbarhetsaspekter kan inkluderas i beslutsfattandet även under en tid av kris.

Anförande 3: Att leda under rådande kris

Astri Muren tar utgångspunkt i sina erfarenheter av akademiskt ledarskap under coronapandemins första år, 2020. Utifrån sin forskarbakgrund inom nationalekonomi lyfter hon också insikter om svårigheter att i detalj styra beteende och skeenden. Andra centrala aspekter är vikten av dialog, förtroende och att öppna för diskussioner – också i frågor som snabbt behöver avgöras. Likaså vikten av goda medarbetare.

Talare: Astri Muren, professor i nationalekonomi och tidigare vicerektor, Stockholms universitet.

Medverkande i samtal: Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, Juridiska institutionen, SU, forskar inom medicinsk rätt och mänskliga rättigheter inom vården och Jonas Ebbesson, Professor i miljörätt, Juridiska institutionen, SU.

Moderator: Gun Rudquist

 

12.10-12.40 (30 minuter modererat samtal):

Vad kan coronapandemin leda till för bestående förändringar, såväl på samhällsnivå som på det individuella planet? Är vi rustade att ta oss an dessa utmaningar? Kan coronapandemin i själva verket innebära övergång till ett mer hållbart samhälle? Vilka lärdomar finns det för att adressera andra kriser, tex klimatkrisen? Paneldeltagarna ger olika perspektiv på hur det går att ta vara på förändringar i spår av kriser. Fokus ligger på möjligheter inom forskning och utbildning samt övergången till ett mer hållbart samhälle.

Medverkande i samtal: Lisen Schultz, forskare, Stockholm Resilience Center, SU, Linnea Hanell, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH och Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.

Moderator: Gun Rudquist
 

 

Avslutning

12-40-12.45:

Avslutande ord. 

(Avslutande betraktelse med Stina Oscarson är inställd.)


 

14.00 – 15.30

 

Neoliberalism, globalisering, resiliens och hållbarhet – går de ihop? 

I denna session tar vi avstamp i ekonomiska kriser, pandemier och klimatkrisen för att diskutera hur (eller om) en marknadsekonomi kan kombineras med en resilient hållbar värld. En värld där samhället har uppnått hållbarhetsmålen. En värld där ekonomin inte bara är cirkulär, utan återskapande. Här lyfter vi perspektiv från vetenskap, politik, näringsliv och trossamfund för att kunna reda ut om begreppen neoliberalismen, globalisering, resiliens och hållbarhet går ihop.

Medverkande i sessionen:

 • Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap
 • Per Olsson, forskare, Stockholm Resilience Centre
 • Antje Jackelén, ärkebiskop
 • Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund
 • Erica Treijs, journalist SvD
 • Moderator: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och rektorsråd för Hållbar utveckling samt ordförande, Klimatpolitiska Rådet

Kriser genom historien – hur hållbar har hanteringen varit? 

Klimatkriser, pandemier och andra kriser har funnits så länge som människor funnits. Hur hållbara har samhällen varit genom historien och hur har man hanterat kriser? 
Kan vi bättre förstå långa och korta tidsperspektiv genom att titta bakåt i tiden? Här diskuteras även vad vi kan lära av förhistoriska kriser och vad vi har för ansvar för kommande generationer.

Medverkande i sessionen:

 • Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och naturgeografi vid Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning
 • Anders Andrén, senior professor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Christina Fredengren, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Matti Leino, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik
 • Moderator: Kerstin Lidén, professor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Konspirationer, konflikter och krishantering – hållbar kommunikation vid kriser 

I medierapportering om coronapandemin har felinformation och desinformation fått stor spridning. Coronasmittan har utmålats som den perfekta häxbrygden för en infodemi, det vill säga en ryktesepidemi som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. I samtalet diskuteras infodemier och konspirationsteorier samt vilka lärdomar det går att dra utifrån pandemin. Vi söker även svar på vilket ansvar medierna har, hur man skapar hållbar kriskommunikation och frågar oss om det går att skapa ”vaccin” mot infodemier.

Medverkande i sessionen: 

 • Sigurd Allern, professor emeritus, Oslo universitet
 • Christian Christensen, professor vid Institutionen för mediestudier
 • Annika Rabo, professor emerita vid Socialantropologiska institutionen
 • Marina Ghersetti, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
 • Moderator: Ester Pollack, professor, Institutionen för mediestudier

Beslutfattande under risk och osäkerhet – i svenskt och internationellt perspektiv

Samtalet belyser krishantering under coronapandemin, såväl i Sverige som internationellt. Hur har den ”svenska modellen” för styrning och hantering av pandemin fungerat? Bör regeringar lyssna mer på experter eller själva ta en mer aktiv roll i hanteringen av kriser?
Coronapandemin visar även att hanteringen av gemensamma internationella kriser är mångfacetterad. Här inryms bland annat behovet av pålitlig information, koordinering av skyddsåtgärder, logistik, hjälpinstanser och resursfördelning. Behöver vi än mer samarbete och starkare internationella organisationer eller hanteras kriser bättre via bilateralt samarbete, privata aktörer eller civilsamhället? Och vilka lärdomar från coronakrisen kan föras över till hanteringen av klimatkrisen?

Medverkande i sessionen: 

 • Johan Hirschfeldt, jurist, f.d. president i Svea hovrätt samt tidigare ordförande i Katastrofkommissionen
 • Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen
 • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Statsvetenskapliga institutionen
 • Moderator: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Juridiska institutionen

Hållbarhet i utbildningar – så arbetar Stockholms universitet 

Universiteten har en viktig roll i att hantera samhällets hållbarhetsutmaningar, framförallt  genom forskning och utbildning. Stockholms universitet har skrivit under FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning och förbundit sig att vara koldioxidneutralt år 2040 men också att satsa på handlingsorienterad klimatforskning samt att utveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar. I samtalet belyser vi Stockholms universitets ambitioner för hållbarhet och presenterar både goda exempel och utmaningar i arbetet med ambitionen att vara ett universitet där hållbarhetsfokus ska genomsyra en större del av utbildningarna. 

Medverkande i sessionen: 

 • Magnus Breitholtz, professor och prefekt vid Institutionen för miljövetenskap samt ordförande i Miljörådet
 • Christina Schaffer, lärare, hållbar samhällsutveckling vid Institutionen för naturgeografi 
 • Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre 
 • Anna Christiernsson, forskare vid Juridiska institutionen 
 • Li Malmström, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen 
 • Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap och vicedekan för Humanistiska fakulteten
 • Yvonne Svanström, professor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, vicerektor för det humanvetenskapliga området och dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet 
 • Elis Wibacke, vice ordförande för Stockholms universitets studentkår
 • Moderator: Cecilia Lundholm, professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
 
På denna sida