Stockholms universitet logo, länk till startsida

Frågor och svar om Albano

Här är en sammanställning av frågor och svar som inkommit till projektansvariga angående arbetet kring det nya universitetsområdet.

 

1.1 Området idag 

Albano ligger i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket, strax norr om Roslagstull. I Albano växer ett helt nytt universitetsområde fram för Stockholms universitet och KTH inklusive student- och forskarbostäder. Förutom fyra hus om totalt cirka 70 000 kvm (SU 45 000 kvm och KTH 10 000 kvm) lokaler för utbildning och forskning byggs 1000 student- och forskarbostäder (50 000 kvm för cirka 1 500 boende).

1.2 Historik

De italienskklingande områdena runt Brunnsviken – Albano, Frescati, Tivoli – fick sina namn under slutet av 1700-talet, efter Gustav III:s italienska resa. I början av 1800-talet dominerades Albano ännu av obebyggt landskap. Under slutet av 1800-talet inleddes industrialiseringen av Djurgården då Värtajärnvägen och Roslagsbanan anlades. I Albano byggdes en godsstation och runt denna växte små fabriker och verkstäder upp. Det mesta av industribebyggelsen revs under 2000-talets första år.

1.3 Varför behövs Albano?

Stockholms universitet och KTH utvecklas ständigt och även lokalerna ska motsvara dagens och morgondagens krav. Albano blir platsen för framstående forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för de möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser som kännetecknar en modern universitetsmiljö. Dessutom blir Albano en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som binder ihop universiteten med varandra och med staden. Denna utveckling stärker även Stockholm som kunskapsstad.

1.4 Varför just i Albano?

Stockholms universitet behöver stora och flexibla lokaler för en föränderlig verksamhet, där många institutioner och centra kan verka och samverka. Universitetets ambition är att samla all verksamhet inom ett sammanhängande universitetsområde i nära anslutning till KTH och Karolinska Institutet. Albano är den sista stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av de tre huvudstadsuniversiteten.

1.5 Hur många ska arbeta och bo i Albano?

Akademiska Hus beräknar att cirka 10 000 personer dagligen kommer att röra sig i området.

1.6 Hur många bostäder byggs?

Svenska Bostäder bygger cirka 1 000 student- och gästforskarbostäder, både lägenheter på 1–3 rum och kök och korridorboenden av olika typer. Läs mer om bostäder på Svenska Bostäders webbplats.

1.7 Kommer Albano att rymma något utöver universitetslokaler och bostäder?

Akademiska Hus planerar för kommersiell service som restaurang och kaféer längs huvudstråket Albanovägen. Det finns även planer på ett utegym.

 

2.1 Detaljplanen

Stockholms kommunfullmäktige antog detaljplanen för Albano i december 2012. Planen överklagades i flera instanser men fastställdes slutligt genom en dom i Mark- och miljööverdomstolen den 17 december 2015.

 • Planägare: Stockholms stad
 • Byggherrar: Akademiska Hus (universitetslokaler) och Svenska Bostäder (student- och gästforskarbostäder)
 • Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
 • Arkitekter: BSK Arkitekter, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Cedervall arkitekter och Nivå landskapsarkitektur
 • Inredningsarkitekter SU: Link Arkitekter, Skala och Creo ark

2.2 Hur medverkar universitetet i planeringen?

Fastighetsavdelningens projektgrupp för Albano deltar aktivt i planeringen av Albano och företräder universitetet på uppdrag av universitetsdirektören. Planeringsarbetet sker löpande tillsammans med Akademiska Hus, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Totalt är ett hundratal medarbetare vid universitetet inblandade i planeringen av Albano.

2.3 Hur fördelar sig ytorna mellan Stockholms universitet och KTH?

Stockholms universitet kommer att hyra hus 1, 2 och 4 samt dela hus 3 med KTH. Universiteten samarbetar kring hus 3, liksom i det tidigare detaljplanearbetet och diskuterar löpande hus och yttermiljöer eftersom det gemensamma nyttjandet är en viktig aspekt av områdets utformning.

2.4 Hur medverkar institutionerna i planeringen?

Hösten 2016 inleddes en dialog med de verksamheter som var påtänkta för flytt till Albano. I möten, intervjuer och enkäter fick institutioner/motsvarande förmedla existerande och framtida behov och önskemål. Dessa underlag bearbetades och resulterade i möjliga flyttalternativ, baserade på behov/samband, som vägdes mot varandra. De verksamheter som ska flytta till Albano, Fastighetsavdelningen och arkitekterna arbetar nu vidare med lokalerna – detaljutformning av kontorsytor, utbildningslokaler, informella ytor och specialbehov som t ex laboratorier.

2.5 Vilka verksamheter flyttar till Albano?

Hus 3 (inflyttning mars 2021, delas med KTH)

 • Nordita

Hus 4 (inflyttning sommaren 2021, verksamhetsstart ht 2021)

 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Psykologiska institutionen
 • Statistiska institutionen

Hus 2 (inflyttning sommaren 2021, verksamhetsstart ht 2021)

 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutionen för socialt arbete

Hus 1 (inflyttning sommaren 2022, verksamhetsstart 2022)

 • Matematiska institutionen
 • Specialpedagogiska institutionen
 • Stockholms resilienscentrum (SRC)

2.6 Hur informeras pågående arbete?

De verksamheter som ska flytta till Albano har regelbundna möten med ansvariga projektledare och projektledningen skickar regelbundet nyhetsbrev med senaste informationen till verksamheternas kontaktpersoner (att vidarebefordras till alla berörda). Vicerektorerna har också kontakt med ansvariga för de verksamheter som ska flytta. Projektet har även en funktionsbrevlåda dit man kan vända sig med frågor: info-albano@su.se

su.se/medarbetare/albano uppdateras informationen löpande för samtliga medarbetare.

2.7 Vår verksamhet ska flytta och vi vill gärna komma och se våra nya lokaler. När kommer Albano att visas för medarbetare på SU?

Albano är under flera år en byggarbetsplats där säkerheten begränsar allmänhetens tillträde. Under 2019 genomfördes ett par visningar (studiebesök) med de verksamheter som ska flytta in. Under år 2020 p.g.a. rådande situation (Covid-19) gäller ett generellt besöksförbud på byggarbetsplatsen. Besök tillåts endast där SU av produktionsskäl behöver se ytor på plats. När SU tillträtt Hus 2 och 4 (den 1 april, 2021) så har vi möjlighet att styra önskemål om platsbesök själva i dessa hus.

Information och visningar av Albano prioriteras enligt följande ordning:

 1. De som arbetar i projektet (ca 100 personer)
 2. De verksamheter som ska flytta till Albano
 3. Övriga universitetet 
 4. Externa parter (berörda och intresserade)
 

3.1 I vilken ordning byggs husen? 

Hus 3 byggs först, därefter Hus 2 och 4 (inflyttning sommaren 2021) och sist Hus 1 (inflyttning sommaren 2022). Hus 10 (den östra ”apelsinklyftan”, pendang till hus 3), finns med i planläggningen men inget beslut om att bygga är i nuläget fattat.

3.2 Vilka kostnader innebär Albano för SU? Blir det dyrare eller billigare än dagens lokaler?

De nya lokalerna i Albano innebär att universitetets totala lokalyta ökar vilket i sin tur innebär att universitets totala kostnad för lokalhyror ökar.

3.3 Hur sätts hyran i Albano? 

Universitetet tillämpar intern hyressättning genom enhetshyra till institutioner och motsvarande. Enhetshyra innebär samma hyra i kronor per kvadratmeter oavsett typ av lokal.

3.4 Kommer enhetshyrans nivå att påverkas när SU flyttar in i Albano?

Ja, enhetshyran kommer att höjas i samband med inflyttning i Albano.

3.4.1 Går det att få ett förhandsbesked eller ett ungefärligt pris gällande enhetshyran?

Prefekter har tidigare fått hyresprognos på enhetshyra. Detaljerade uppgifter håller på att tas fram av FM-projektet för service och tjänster, samt inredning. Slutredovisning sker av FM-projektet i maj 2020. Innan dess kan inget ungefärligt pris lämnas.

3.4.2 Finns det en lista som beskriver fast hyra/yta som institutionen kommer hyra, samt ytor per övriga utrymmen som bokas. Hur kommer bokade lokaler att debiteras?

Arbete med upplåtelser klar i maj/juni 2020 – när det arbetet är klart kan lista erhållas. Boknings- samt debiteringsrutiner under framtagande av FM-projektet.

3.5 Vad händer med lokalerna i Kräftriket, Frescati Hage och Sveaplan när SU lämnar dem?

Kräftriket och Frescati Hage – vissa av lokalerna återlämnas till Akademiska Hus när hyreskontrakten löper ut, andra byggnader har föreslagits bli studentbostäder.
Sveaplanshuset – ägs av det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SiSAB) som tillsammans med staden beslutat om framtida användningen av huset. Byggnaden återlämnas till SISAB i september 2021 och vi har informerats om att en totalrenovering kommer genomförs för att byggnaden sedan ska återuppstå som en grundskola (F-9).
Studentpalatset – stängs 4 juni och återlämnas i augusti 2021 till Akademiska Hus. Vilken verksamhet som kommer bedrivas i huset framöver är ännu inte beslutad. Med hänsyn till ekonomi och miljö har Stockholms universitet valt att skänka delar av den befintliga inredningen till Akademiska Hus så att den kan återbrukas.

3.6 Kommer SU att kunna påverka hur lokalerna vi lämnar används i framtiden? Kan de t ex byggas om till student- och forskarbostäder? 

Ja, universitet har inflytande över lokalerna i Kräftriket och Frescati Hage. Det är troligt att en del av lokalerna omvandlas till student- och forskarbostäder.

3.7 Hur kommer kontorslösningarna att se ut?  

Albanoprojektet strävar efter att skapa en öppen och flexibel arbetsmiljö för medarbetarna. Kontoren planeras med en stor andel rum för fokuserat arbete som kombineras med gemensamma ytor där verksamheter delar t ex pentryn och mötesrum.

3.8 Hur ska lärandemiljöerna se ut?  

Lärandemiljöerna i Albano skapas med både formella och informella studieytor, utifrån de tankar om multinyttjande, flexibilitet och studentaktivt lärande som finns i slutrapporten från arbetsgruppen ”Framtidens lärandemiljöer vid Stockholms universitet”. Inredning och möblering utformas för att fungera både för traditionell undervisning och för ”Active Learning”. Informella lugna studieytor med tysta läsplatser; grupparbetsplatser vid stora bord och soffsittning i loungeytor ska göra lokalerna i Albano attraktiva att vistas i även före och efter föreläsningar.  

Albano Hus 3 – gestaltning, byggnad, inredning (15891 Kb)

3.9 Hur möbleras Albano?

Lokalerna utrustas med ny inredning utifrån en gemensam standard. Nyskapande kontor och lärandemiljöer har också nya inredningsbehov. Inför flytten utreds vilken befintlig inredning/utrustning som ska flytta med. Den inredning som inte tas med hanteras i en planerad återbruks- och avvecklingsprocess. 

3.10 Har universitetets studenter och gästforskare förtur till bostäderna i Albano?

Nej, samtliga bostäder i Albano kommer att förmedlas genom Bostadsförmedlingens studentbostadskö (som baserar sig på kötid).

3.11 Hur miljöklassas Albano?

Universitetsbyggnaderna certifieras enligt ”miljöbyggnad silver”, ett certifieringssystem baserat på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis som hanteras av den ideella organisationen Sweden Green Building Council. Svenska Bostäder projekterar student- och forskarbostäderna enligt miljöbyggnad silver.

3.12 Kommer det att finnas dusch och omklädningsrum?

Från och med verksamhetsstart 2022, i Hus 1 kommer det att finnas omklädningsrum med dusch för universitetets medarbetare och studenter.

Medarbetare, Hus 1, plan 1: 6 duschar per omklädningsrum (dam/herr) + 1 hen 
Studenter, Hus 1, plan 2 och 3: 5 duschar per omklädningsrum (dam/herr) + 2 hen

3.13 Kommer det att finnas skåp för studenter?

Ett antal dag-skåp kommer att finnas i Albano för studenter och besökare att nyttja.

3.14 Avseende medarbetar- resp. studentpentryn - hur är de utrustade? 

Medarbetarpentryn finns i repsektive verksamhetsytor och är utrustade med kyl, frys, diskmaskin och mikrovågsugnar (anpassade efter antal medarbetare i verksamheten). Studentpentryn finns i både Hus 4 och 2. Det finns tre studentpentryn i Hus 4 (två stycken på plan 2 och ett på plan 3). Ytterligare sex stycken studentpentryn finns i Hus 2 som ligger i direkt anslutning till Hus 4 (tre stycken på plan 2, två stycken på plan 3 och ett på plan 4). Dessa studentpentryn/lunchrum är utrustade med mikrovågsugnar och vattenkran. Bestick finns inte, så det behöver studenterna ta med själva.

3.15 Finns det en förteckning (lista) över samtliga undervisningslokaler och dess utrustning per hus? 

Förteckning över undervisningslokaler + utrustning är under bearbetning för inläggning i i Time-Edit. En samverkansgrupp med schemaläggare/administrativa chefer har skapats för dialog om salsbokning/schemaläggning i Albano. FEK sammankallande.

3.16 Vad gäller schemaläggning under flytten inför HT21? 

Vid första schemaläggningen inför ht 21 kommer enbart de flyttande verksamheterna/instutionerna att kunna boka lärosalarna i Albano - fram till 4 veckor efter släpptiden. (Tillgång till salarna i Time Edit ca. v 32-33. Avsteg gällande förhandsbokning av lokaler beslutas av universitetsdirektören.

3.17 Finns det några regelverk angående hur stor del av de gemensamma undervisningslokalerna som en enskild institution får boka upp? 

Nej.

3.18 När öppnar lokalerna i Albano för studenter och allmänheten? 

Studenter och allmänhet får tillgång till lokalerna i Albano Hus 2 och 4 i samband med terminsstart den 30 augusti, 2021. Om man står rakt framför universitetsområde Albano så är Hus 4 byggnaden längst till vänster och Hus 2 är mittenhuset. (Tillgång till lokalerna i Hus 1 för studenter är planerad höstterminsstart 2022. Stockholms universitet tillträder dessa lokaler den 1 april 2022 och verksamheterna flyttar in sommaren 2022.)

 

 

4.1 När sker inflyttningen i Albano?  

Flytt sker mars 2021 för Hus 3, sommaren 2021 för Hus 2 och Hus 4 samt sommaren 2022 för Hus 1. Flyttarna kommer att planeras med stor hänsyn till pågående verksamhet och till läsåret. För att säkra smidigast möjliga flyttar tar Fastighetsavdelningen fram detaljerade flyttlogistiska scheman.

4.2 Vad betyder det att flytten sker i etapper?  

Delar av området kommer fortfarande att vara under byggnation när de första verksamheterna flyttar in. Det kan påverka t ex gångvägar men tydlig information och skyltning kommer att finnas.

4.3 Hur påverkas Frescati av Albano?  

Inflyttningen i Albano får följder i form av ytterligare flyttar. Att universitetslokaler på olika håll töms helt eller delvis öppnar för bättre övergripande lokalplanering och ger tillfälle att rusta upp slitna och illa anpassade lokaler. Universitetet vill på sikt koncentrera utbildning och forskning till Frescati och Albano i lokaler som bildar ett väl sammanhållet campus.

4.4 Vem organiserar flytten? Ska institutionen upphandla egen flytt eller görs det via Fastighetsavdelningen? 

Fastighetsavdelningen ansvarar för flytten via delprojekt Flytt i Lokalprojektet. En första information om rensa/slänga aktiviteter kommer på Verksamhetsmöte 3 i mars 2020.

4.5 Tidplan, datum för flytt? 

 • Hus 3 mars 2021
 • Hus 2 och 4 sommaren 2021
 • Hus 1 sommaren 2022

Verksamhetsstart sker respektive höst. SU har tillträde till lokalerna den 1 april respektive år för att möblera och funktionstesta installationer inför inflyttning.

 

5.1 Vilken service erbjuds i Albano?

Lokalservice
Fastighetsavdelningen utvecklar som bäst den interna servicen inom universitetet enligt konceptet Facility Management. Samordnin av service och tjänster till exempel när det gäller fastighetsskötsel, säkerhet, lokalvård, reception, post/gods-hantering, växter, AV-support etc. Planering av vilken service som kommer att erbjudas i Albano pågår. Dialog pågår även med IT- och personalavdelningen gällande bemanning.

Kommersiell service  Kommer det att finnas någon restaurang/matställen i Albano?
Akademiska Hus har meddelat att följande kommersiell service kommer att finnas i Albano från hösten 2021:

 • Proviant Albano (Restaurangen, Hus 2) planerad öppning 23 augusti.
 • Café (Hus 2, under Albanotrappan) planerad öppning 23 augusti.
 • Pressbyrån (Hus 4) öppnar 15 augusti.
 • PBX-butik (Hus 4) = ett helt nytt koncept med kiosk och mat som har fullständig spårbarhet och miljöbelastning på produkterna, öppnar 15 oktober.

Det pågår fortfarande dialog angående ytterligare några kommersiella lokaler, som väntas färdiga inom kort och informationen här uppdateras då.

5.2 Kommer det att finnas några servicelokaler för institutionernas eget bruk?

- Städ?- Nej.
- Lager (för kontorsmaterial och IT-utrustning)? Nej, ersätts av skåpsservice.
- Serverrum och hur kommer det att vara organiserat med printomat/skrivare? Ett CKK (Centralt Kors Kopplings) rum i källaren och LKK rum (Lokalt Kors Koppling) finns på våningsplan. Serverrum generella, inte specifika. Printomatlösning liksom på universitetet idag kommer att tillhandahållas av IT-avdelningen.

5.3 Kommer det att finnas andrum/vilrum i Albano och hur kommer rutinerna att se ut för dessa?

Det finns ett andrum i Hus 4, plan 2, rum A4203 (till vänster om hörsal 5). Rummet är öppet för alla och kan besökas enskilt eller i grupp utan tidsbokning under följande öppettider: måndag–fredag kl. 6.30–19:00. Lördagar, söndagar och helgdagar (röda dagar) är rummet stängt - OBS! t.o.m. 31 oktober 2021. (Fr.o.m 1 november 2021, utökas öppettiderna för andrummet i Albano: måndag–torsdag kl. 6.30–22:00, fredagar kl. 6.30–20:00, lördag–söndag kl. 08.00–18:00. Helgdagar (röda dagar) är rummet stängt.

Vilrum (allmänna) kommer att finnas i Hus 1 (B1311), Hus 2 (B2411) och i Hus 4 (A4220). Samma rutiner och öppettider som vid Frescati kommer att gälla - OBS! Vilrum är tillsvidare stängda med anledning av rådande situation (covid-19).

 • Vilrummen går att låna måndag–fredag kl. 8.00–16.00
 • Varje person får låna vilrummet högst 2 timmar i taget
 • Endast en person åt gången får använda vilrummet
 • Förfrågan om att låna vilrum sker på plats i Servicecenter (går inte att förboka)
 • Personal i Servicecenter följer med personen som vill nyttja vilrummet och låser upp och kommer sedan och låser rummet när personen har lämnat rummet
 • Servicecenter noterar tiderna på en lista för att hålla koll på när rummen är upptagna/lediga

Vilrum inom institutionernas egna upplåtna ytor, ansvarar institutionerna för själva.

 

6.1 Hur ska man ta sig till och från Albano?  

Främst kommer kommunikation att ske via busslinjetrafik samt cykel- och gångvägar. Universitetsledningen arbetar aktivt för att påverka exempelvis Stockholms läns landsting och SL att verka för en utbyggd trafiklösning.

6.2 Hur många cykelparkeringsplatser planeras?  

I Albano planeras totalt circa 2 000 cykelplatser i hela området, varav vissa i ett cykelgarage under Hus 1 (ca 450 st). OBS! Hus 1 är inte öppnat det första året och utvändiga ytor är fortfarande under produktion varför cykelplatser tillkommer successivt och att siffror hänvisar till när området är färdigställt. Garaget utreds för tillfälliga lösningar för SU-verksamheter.

6.3 Hur många parkeringsplatser blir det?  

Bilparkering byggs under Hus 2 och Hus 4. De cirka 336 st avgiftsbelagda p-platserna (varav 10 st HKP och 40-50 st el-ladd-platser) är avsedda för både studenter, universitetens medarbetare, besökare och boende i Albano. Ett 10-tal platser kommer under första året att upptas av en tillfällig FM-lokal (städcentral mm.). 

6.4 Garagets öppettider?

Garagets öppettider kommer att vara kl. 07.00–22.00. Öppning kan ske tidigare, men i dagsläget är öppning planerad till kl. 07.00. Garageporten är öppen fram till kl 22:00, därefter kan endast de som löst biljett eller har tillstånd komma in i garaget. Att köra ut bilen från garaget fungerar dygnet runt. Nattetid är garageporten annars stängd.

6.5 Parkering i garaget under Albano Hus 4

OBS! Avgiftsfri parkering med parkeringsdekal (AIMO 2021) gäller för parkering vid Frescati och i Albano bilgarage t.o.m. 31 december 2021. Saknas dekal gäller vanlig besökstaxa. 

I garaget under Albano (Hus 4, plan 1) kan SU-medarbetare parkera till reducerat pris: 20 kr/h (73 kr/5 h, 100 kr/24 h). Ordinarie besökstaxa är 30 kr/h. Du betalar via appen MobilPark (https://www.aimopark.se/sv-se/om-aimo-park/mobilpark/) och väljer "Tillstånd" i menyn "Välj taxa" för att få tillgång till personalpriset. För att utnyttja personalpriset behövs giltig parkeringsdekal. Parkeringsdekalerna är samma som gäller vid Frescati. Dessa beställs per institution av prefekt, administrativ chef eller avdelningschef. (Mer om att beställa P-dekal: https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler-service/servicecenter/avgiftsfri-parkering-vid-campus-frescati-1.512471).

 

6.6 Pris och betalning för parkering?

Parkeringspriser/månad
7×24 – Personalparkering (SU) oreserverad: 1520 kr/månad (exkl.moms)
7×24 – Personalparkering (SU), Elbil, oreserverad: 1920 kr/månad (exkl.moms)
7×24 – Parkering oreserverad: 2000 kr/månad (exkl.moms)
(natt+helg) Parkering oreserverad: 636 kr/månad (exkl.moms)
7×24 – Elbilsplats reserverad: 2320 kr/månad (exkl.moms)
(natt+helg) Elbilsplats oreserverad: 1036 kr/månad (exkl.moms)

(7×24 = dygnet runt, sju dagar i veckan, natt+helg = mån-fre: 17–09, Lör-sön: 00–24)

-----

Korttidsparkering

OBS! Besökare löser parkeringsbiljett via mobil-app. Inga P-automater kommer installeras.   
Besökare: 30 kr/h
Besökare elbil: 30 kr/h (+ ev ladd-avgift*)
Personal med dekal: 20 kr/h, 73 kr/5h, 100 kr/24h
Personal elbil med dekal: 23 kr/h, 85 kr/5h, 120 kr/24h

*Elbilar betalar samma timpris som övriga bilar för parkering, men önskar man ladda erläggs ersättning separat. P-avgift till Aimo samt en ladd-avgift till Bee. (3 kr/kWh). Hur det går till kommer att framgå tydligt av skyltning i garaget.

6.7 Kommer det att finnas några parkeringstillstånd?

Lärosätena kommer att tilldelas ca 100 st P-tillstånd (oreserverade P-platser) och ca 15 st P-tillstånd för (oreserverade laddplatser, med platsgaranti). Antalet kan öka succesivt om behov finns. Tillstånden gäller endast i Albano-garaget.

6.8 Vilken frihöjd gäller för bilar i garaget?

Den fria höjd som kommer att skyltas är 2,1 meter för bilar i garaget.

 

 

7.1 Vilka möbler blir standard?

Föreslagen typinredning finns att se i gestaltningspresentation på su.se/medarbetare/albano:

Interiör gestaltningspresentation Albano (15928 Kb)  

7.2 Finns det plats för besöksstol?

Ja.

7.3 Hur många hyllmeter får man per person? 

I baskonceptet tillhandahålls 4,8 hyllmeter per medarbetare (motsvarar ca 4 flyttkartonger). Till baskonceptet (som är lika för alla) kan verksamheterna beställa fler hyllsektioner att monteras innan inflyttning. Lokalprojektet för en dialog med respektive verksamhet för att identifiera vilka rum som ska utrustas med fler hyllor än basutbudet.

7.4 Möbler – ska vi ta med våra möbler?

Projektet planerar inköp av ny inredning. Återbruk (flytt av befintlig inredning) beslutas av projektet där det fungerar med den interiöra gestaltningen. För mer information om föreslagen möblering se presentationsmaterial från verksamhetsmöte 2 på su.se/albano.

7.5 Kommer inredning återbrukas för specialbehoven?

För specialbehoven görs en detaljerad granskning av befintlig inredning i syfte att ta med så mycket som möjligt till de nya lokalerna. Dialog förs direkt med berörda verksamheter.

7.6 Kan befintliga ventilerade klädskåp tas med till Albano eller kan torkskåp installeras?

Inga befintliga möbler ska tas med vid verksamheternas flytt till Albano. Ändrade lokalbehov eller lokalanpassningar hanteras efter projektets överlämning och då enligt ordinarie rutiner. Detta fastslås i universitetsdirektörens "Principbeslut gällande förändrade verksamhetsbehov under Albanos projektskede" (21-01-25)

 

8.1 Kommer befintliga passerkort att användas?

Ja. 

8.2 Kommer någon nyckel att behövas?

Nej, Albano planeras primärt med kortläsare/dörrbladsläsare. Undantag kan förekomma för specifika skåp/förvaltningsutrymmen.

 

9.1 Jag har känsligt material som ska förvaras inlåst. Vilken typ av arkivskåp kan jag använda mig av i Albano?

Det största skåp som får användas är av typ 120P ES150 och har måtten: (cm) 118×64,8×63,3. Det rymmer 16 pärmar och väger 280 kilo. Då bjälklagen i Albano endast tål 300 kilo per kvadratmeter går det inte att ställa flera skåp tillsammans, eller att fylla dem med tunga föremål.

9.2 Jag har forskningsdata som ska gallras eftersom det saknar bestående värde och det har gått 10 år sedan projektet avslutades. Vad ska jag göra?

Beslutet om att forskningsdatat kan gallras måste motiveras och dokumenteras.

Använd den här mallen för motivering och dokumentering (word.doc)

9.3 Mitt forskningsdata och forskningsmaterial innehåller känslig information. Hur går jag till väga när jag gallrar sådant material? 

Du måste alltid använda dig av så kallade sekretess kärl. Kontakta arkivvårdaren på din institution som hjälper dig att beställa sekretess kärl. Har du olika typer av material, papper, videoband, CD-skivor, etc. så ska dessa källsorteras i olika sekretess kärl. Märk kärlet med vilken typ av material det innehåller. Materialet skickas därefter till destruktion.

9.4 Kommer arkivfunktionen att ha ytterligare digitala möten för forskare under vårterminen 2021 där ni beskriver hanteringen av forskningsmaterial och forskningsdata inför flytten till Albano? 

Ja, vi kommer att ha digitala möten den 27 och 28 januari, kl. 9:00—10.30. Mötet den 28 januari är på engelska. Korta filmer baserade på presentationerna från informationsmötena om hanteringen av forskningsmaterial finns tillgängliga på svenska och på engelska. Det finns även skriftliga instruktioner, även de på svenska och engelska.

Svenska:

Film_1: Definitioner och begrepp (mp4.svenska)

Film_2: Vad ska bevaras/arkiveras (mp4.svenska)

Film_3: Vad ska packas och hur (mp4.svenska)

Skriftliga instruktioner - Albanoflytt - hantering av arkivmaterial (959 Kb)

Engelska:

Movie_1: Definitions and terminology (mp4.english)

Movie_2: What to perserve/archive (mp4.english)

Movie_3: What needs to be packed and how (mp4.english)

Written instructions - Relocation to Albano - how to deal with archive materials (400 Kb)

9.5 Vi har annat material än forskningsmaterial och forskningsdata på institutionen som ska hanteras innan flytten. Hur gör vi med det? 

Det finns instruktioner på svenska  Albanoflytt - hantering av arkivmaterial (959 Kb) och engelska  Relocation to Albano - how to deal with archive materials (400 Kb) för alla typer av material.

9.6: Hur gör vi för att gå över till en digital hantering och ett digitalt bevarande av våra allmänna handlingar? 

Ett digitalt bevarande innebär att nya arbetssätt och rutiner måste införas på institutionen. Bland annat behöver det skapas en enhetlig mappstruktur och ett digitalt närarkiv. För mer information kontakta oss på adressen: albano.sub@su.se.

Mer information om digitalt arbetssätt hittar du i denna presentation: 
Digitalt arbetssätt och bevarande (1790 Kb)

 

10.1 Vilka öppettider gäller i Albano?

För aktuella öppettider kolla alltid på sidan: su.se/oppettider

Albano har samma öppettider som Södra huset i Frescati:
Måndag-torsdag, kl. 06.30-22.00
Fredag, kl. 06.30-20.00
Lördag-söndag, kl. 08.00-18.00

10.2 Studieplatser försvinner från Studentpalatset sommaren 2021 – finns det andra studieplatser för studenter att tillgå efter sommaren?

I det nya universitetsområdet Albano har studenter tillgång till studieplatser i Hus 2 och 4 från och med 30 augusti. Totalt kommer det att finnas ca 1000 platser att tillgå när alla lokaler är tagna i bruk.

10.3 Vad händer med konsten i de tidigare hyrda lokalerna?

All konst hanteras av SU:s konstintendent Camilla Hjelm i dialog med berörda verksamheter. Befintlig konst plockas successivt ner (från maj 2021). En del av konsten återlämnas till Statens Konstråd, en del flyttas med till Albano och en del omplaceras i Frescati.

På denna sida