Rådet för god forskningssed

Rådet för god forskningssed ansvarar för Stockholms universitets utredningar av andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas särskilt enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, samt bistår med bedömningar i enlighet med universitetets Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed (dnr SU FV-1.2.1-4382-19). I viss utsträckning fungerar Rådet även som rådgivande till universitetsledningen och verksamheten vid universitetet i frågor som rör god forskningssed, företrädelsevis i samarbete med etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

IT-samordningsgruppen

IT-samordningsgruppen ansvarar för att säkerställa kärnverksamhetens inflytande över prioritering och leverans av IT samt att tillsammans med universitetsförvaltningen se till att de resurser som satsas på IT används på bästa sätt. IT-samordningsgruppen leds av rektorsrådet för samverkan och IT och bemannas av representanter som utses av respektive område.

Miljörådet

Miljörådet ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera Stockholms universitets miljöledningssystem samt samordna och driva miljöarbetet framåt. Miljörådet ansvarar också för att rapportera om det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslå förbättringar till universitetsledningen.

Områdesövergripande rådet

Områdesövergripande rådet är ett beredande organ för rektor. Rådet består av universitetsledningen, dekaner, lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen och studenter. Rådet behandlar frågor av områdesövergripande natur inför beslut av rektor eller universitetsstyrelse.

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS)

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor har i uppdrag att i enlighet med universitetets strategidokument verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt.