Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rådgivande organ till rektor

Rektors rådgivande organ har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i frågor som rör allt från god forskningssed och miljö till IT och jämlikhet.

Här nedan följer en beskrivning av de olika rådgivande organ som finns vid Stockholms universitet. 

IT-samordningsgruppen ansvarar för att säkerställa kärnverksamhetens inflytande över prioritering och leverans av IT. Tillsammans med universitetsförvaltningen ser gruppen även till att de resurser som satsas på IT används på bästa sätt.

IT-samordningsgruppen leds av rektorsrådet för samverkan och IT och bemannas av representanter som utses av respektive område.

Miljörådet ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera Stockholms universitets miljöledningssystem.

Miljörådet ansvarar också för att rapportera om det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslå förbättringar till universitetsledningen. Rådet ger även stöd till Rektor vid frågor kring miljöarbetet.

E-post: miljoradet@su.se

Läs mer om universitetets arbete med miljö och hållbarhet

Områdesövergripande rådet är ett beredande organ för rektor. Rådet består av universitetsledningen, dekaner, lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen och studenter.

Rådet behandlar frågor av områdesövergripande natur inför beslut av rektor eller universitetsstyrelse.

För att utveckla kvalitetssäkringssystemet och förbereda Stockholms universitet för framtida utvärderingar har rektor inrättat en beredning; Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS). REBUS har i uppdrag att kartlägga och, i samarbete med vetenskapsområdena, utveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) har i uppdrag att i enlighet med universitetets strategidokument verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt.

Rådet för god forskningssed ansvarar för Stockholms universitets utredningar av andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas särskilt enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Rådet bistår även med bedömningar i enlighet med universitetets Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed (dnr SU FV-1.2.1-4382-19).

I viss utsträckning fungerar Rådet även som rådgivande till universitetsledningen och verksamheten vid universitetet i frågor som rör god forskningssed, företrädelsevis i samarbete med etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Läs om Rådet för god forskningssed och Stockholms universitets hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed

Rådet för god forskningssed:

Beatrice Clasaeus, Rektors kansli; Jonas Åkerman, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

IT-samordningsgruppen:

Linn Myhrman, IT-avdelningen

Miljörådet:

Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap, är ordförande för Miljörådet

E-post: miljoradet@su.se 

Områdesövergripande rådet:

Henrik Lindell, Rektors kansli

REBUS:

Pär Brännström, Rektors kansli

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor:

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 
Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen 

E-post: ralv@su.se

Poppiusros utanför Bloms hus, Frescati.
Foto: Per Larsson

 

På denna sida