Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av lärarutbildningar och kurser som ger studenter kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. 

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Utbildningen för samtliga kategorier av lärare är dessutom påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. Ansvaret för lärarutbildningarna ligger hos programansvariga institutioner.

Studenter grupparbetar i bibliotek.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
 

Vid Stockholms universitet finns 53 institutioner som var och en är expert inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV, bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ämnena förskoledidaktik, fritidspedagogik/fritidshemspedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur. Centrum för barnkulturforskning (CBK) är kopplat till institutionen.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här finns även uppdragsutbildning och engelskspråkiga kurser. Forskarämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Institutionen har forskarskolor.

Till institutionens webbplats

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD

Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen. Även undervisning och forskning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till HSD.

HSD erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. HSD ansvarar för forskarutbildningen inom ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Medieverkstan vid HSD är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats. Alla lärarstudenter får pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text samt stöd i arbetet med redovisningar, projekt och digital portfölj.

Till institutionens webbplats

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik undervisar och forskar om lärande i matematik och naturvetenskap. Institutionen bedriver undervisning inom lärarprogrammet för lärare med inriktning mot olika åldrar och ger även fristående kurser samt uppdragsutbildning. Vid institutionen finns också PRIM-gruppen, som är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens.

Institutionen har två forskarutbildningsämnen: matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom matematikämnets didaktik är forskningen inriktad mot bland annat bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning.

Inom naturvetenskapsämnenas didaktik är forskningen inriktad mot bland annat lärandeprocesser, läroplansteoretiska frågor kring allmänbildning, frågor om språk och naturvetenskap, utvärdering och undervisningsmetoder samt lärande om hållbar utveckling.

Till institutionens webbplats

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, bedriver undervisning och forskning inom pedagogik och didaktik. IPD erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med tre utbildningsämnen och sex forskarskolor. Institutionen är bland annat programansvarig för Rektorsprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet.

Till institutionens webbplats

Institutionen för språkdidaktik, ISD 

Institutionen för språkdidaktiks verksamhet omfattar utbildning och forskning från förskoleklass till vuxenutbildning med anknytning till kompetensområden (1) Moderna språk, engelska och lärande (2) Svenska, läs- och skrivutveckling (3) Svenska som andraspråk och (4) Flerspråkighet.

Flera forsknings- och utbildningsområden har starka kopplingar till kommunernas skolutvecklingsfrågor. Dessa gäller till exempel barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, litteratur och litteracitet, lärandeprocesser och lärandesvårigheter i våra ämnen, utvärdering och bedömning, ämnesdidaktiska frågor och ledarskap i samband med arbetsformer och arbetssätt inom språkutvecklande undervisning.

Som fristående enheter i institutionens organisation ingår Nationella slutprov för sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt Språkstudion.

Till institutionens webbplats

Specialpedagogiska institutionen, Specped 

Specialpedagogiska institutionen omfattar forskning och utbildning i specialpedagogik med tonvikt på allmän lärarutbildning, specialpedagogutbildning, speciallärarutbildning och olika uppdragsutbildningar. Institutionen har även ett särskilt uppdrag för utbildning inom syn och döv/hörselområdena.

Institutionen ger ett antal fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. I specialpedagogiska utbildningar utvecklas skicklighet i att pedagogiskt arbeta med elever, kolleger, föräldrar och skolorganisation, för att skapa förutsättningar för en god utveckling och inlärning.

Till institutionens webbplats

 

Lärarutbildningarna ges över hela Stockholms universitet. Skissen visar vilka beslutsorgan och beredningsorgan som finns för lärarutbildningarna.

Lärarutbildningarna, berednings- och beslutsorganisation (100 Kb)

 

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan.

Områdesnämnden för humanvetenskap

Riktlinjer, handläggningsordningar och mallar som rör lärarutbildningarna

Beredningen för lärarutbildning, BULA 

Beredningen för lärarutbildning, BULA, är en arbetsgrupp under områdesnämnden. BULA ska bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildningen inom området. Beredningen ska även som stående punkt vid varje områdesnämndmöte informera om och diskutera aktuella frågor. Dessutom har beredningen ett nära samarbete med naturvetenskapliga fakultetens lärarutbildningsutskott (LUS).

Ordförande för Beredningen för lärarutbildning är vicedekanus Annika Ullman (ledamot av Områdesnämnden och Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå).

Se mer information om Beredningen för lärarutbildningens uppdrag och sammansättning

Beredning för lärarutbildning, BULA

Beslut om ledamöter i BULA 20180207 (40 Kb)

Programråd

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ansvarar för planering, utvärdering och utveckling av program eller programinriktning.

Se mer information om programråden

 

Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. Här tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa. Vidare tas även beslut kring remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen samt riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras.

Områdesnämnden för naturvetenskap

Fakultetens lärarutbildningsutskott, LUS

Lärarutbildningsutskottets huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen, GB, i dessa frågor. En viktig arbetsuppgift för LUS är att, på uppdrag av GB, granska alla kursplaner som kan ingå i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare. Beredningen, LUS, har även ett nära samarbete med Beredningen för lärarutbildning, BULA, som är en arbetsgrupp under områdesnämnden för humanvetenskap.

Ordförande för Lärarutbildningsutskottet är Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG.

Se Lärarutbildningsutskottets sammansättning och mötestider

Fakultetens lärarutbildningsutskott, LUS

Programråd

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ansvarar för planering, utvärdering och utveckling av programmet eller programinriktning.

Se mer information om programråden

 

Beredningen för lärarutbildning (BULA) ska inför beslut i områdesnämnden bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildning inom det humanvetenskapliga området. Inom det naturvetenskapliga området finns Lärarutbildningsutskottet (LUS). LUS huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på den naturvetenskapliga fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen i dessa frågor.

Programråd och utbildningsråd

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. 

Utbildningsrådet ska bereda ärenden för att kunna planera, utveckla och följa upp utbildningarna utländska lärares vidareutbildning, ULV och vidareutbildning av lärare, VAL. 

Mer information om program- och utbildningsråd 

 

Pressekreteraren hjälper dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. 

Pressekreterare för lärarutbildningarna

Gunilla Nordin
Tfn 08–16 18 70
Mobil 0732–70 43 19
E-post: gunilla.nordin@su.se

Presstjänst

Du kan också vända dig till universitetets presstjänst. Presstelefonen är bemannad vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla.

Presstjänst: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

Expertlista skola och utbildning 

För journalister finns en expertlista med ett urval av forskare som kan svara på frågor om skola och utbildning.

Expertlistan publiceras på:

Skola och utbildning – experter vid Stockholms universitet

Prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev 

Lärarutbildningens nyhetsbrev informerar om lärarutbildningarna samt den utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet. Lärarutbildningens nyhetsbrev kommer ut fem gånger per år.

Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet? Skicka e-post till:

lararutbildningsnyheter@su.se

Läs tidigare nyhetsbrev:

Lärarutbildningens nyhetsbrev

Pressrum på Mynewsdesk

Stockholms universitet har ett pressrum på Mynewsdesk där vi publicerar pressmeddelanden och nyheter. Lärarutbildningens pressmeddelanden listas också på Mynewsdesk.

Till Mynewsdesk

Studievägledning

Kontaktinformation till studievägledarna som kan lärarutbildning:
Kontakt lärarutbildningarna

På denna sida