Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av lärarutbildningar och kurser som ger studenter kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. 

Studenter grupparbetar i bibliotek.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
 

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Utbildningen för samtliga kategorier av lärare är dessutom påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. Ansvaret för lärarutbildningarna ligger hos programansvariga institutioner

Lärarutbildningar finns för dig som vill bli:

Om du behöver komplettera din lärarutbildning finns:

Forskning

Utbildning på forskarnivå inom lärarutbildningarna

 

Vid Stockholms universitet finns 53 institutioner som var och en är expert inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV, bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ämnena förskoledidaktik, fritidspedagogik/fritidshemspedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur. Centrum för barnkulturforskning (CBK) är kopplat till institutionen.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här finns även uppdragsutbildning och engelskspråkiga kurser. Forskarämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Institutionen har forskarskolor.

Till Barn -och ungdomsvetenskapliga institutionens webbplats

 

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, bedriver undervisning och forskning inom pedagogik och didaktik. IPD erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med tre utbildningsämnen och sex forskarskolor. Institutionen är bland annat programansvarig för Rektorsprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet.

Till Institutionen för pedagogik och didaktiks webbplats

 

Institutionen för ämnesdidaktik

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen och här bedrivs undervisning inom fristående kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar. Institutionen har programansvar för grundlärarprogrammets inriktningar från förskoleklass till årskurs 6, ämneslärarprogrammet mot årskurs 7-9 och gymnasiet samt för universitetets kompletterande pedagogiska utbildning, KPU.
 
Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder forskarutbildning inom huvudområdena matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 
Till Institutionen för ämnesdidaktik hör även fyra fristående enheter: Medieverkstan, Nationella prov i sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt PRIM-gruppen.
 
Institutionen är nybildad från 1 januari 2022. 

Till Institutionen för ämnesdidaktiks webbplats

 

Specialpedagogiska institutionen, Specped 

Specialpedagogiska institutionen omfattar forskning och utbildning i specialpedagogik med tonvikt på allmän lärarutbildning, specialpedagogutbildning, speciallärarutbildning och olika uppdragsutbildningar. Institutionen har även ett särskilt uppdrag för utbildning inom syn och döv/hörselområdena.

Institutionen ger ett antal fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. I specialpedagogiska utbildningar utvecklas skicklighet i att pedagogiskt arbeta med elever, kolleger, föräldrar och skolorganisation, för att skapa förutsättningar för en god utveckling och inlärning.

Till Specialpedagogiska institutionens webbplats

 

Från 1 januari 2022 ansvarar Områdesnämnden för humanvetenskap för alla lärarutbildningar i samråd med Områdesnämnden för naturvetenskap. 
Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ. Organet ansvarar för strategisk planering och samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Utöver det fattar nämnden beslut kring remissvar, budget för institutionerna och läraranställningar. 

Till sin hjälp i lärarutbildningsfrågor har områdesnämnderna en beredning, Lärarutbildningsberedningen (LUB) , med tillhörande arbetsutskott (AU). 
 

Se sammansättning för Områdesnämnden för humanvetenskap

Se sammansättning för Områdesnämnden för naturvetenskap

 

Lärarutbildningsberedningen (LUB) 

Lärarutbildningsberedningen (LUB) vid Stockholms universitet bereder lärarutbildningsfrågor på en övergripande strategisk och operativ nivå. En målsättning för beredningens arbete är att tillvarata verksamhetens kvalitets- och utvecklingsfrågor. Beredningen ska samtidigt främja en fungerande organisation och effektiva samverkansformer inom lärarutbildningarna. LUB arbetar på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap och i samråd med Områdesnämnden för naturvetenskap. 

LUB bereder ärenden som rör lärarutbildningarna vid Stockholms universitet inför beslut och implementerar dem. Beredningen ska regelbundet informera båda nämnderna om sitt arbete. 

En viktig uppgift för LUB är att bereda utbildningsplaner inför beslut i områdesnämnden. Även kursplaner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) behandlas i beredningen. Övriga kursplaner som berör lärarutbildningarna bereds av respektive fakultet och eller institution. Det sker vid behov och i samråd med lärarutbildningsberedningen. 

Inrättande av lärarutbildningsberedning (210 Kb)

Lärarutbildningsberedningen ledamöter (99 Kb)

Lärarutbildningsberedningens sammansättning

 

Arbetsutskott (AU)

Ett arbetsutskott är kopplat till beredningen och består av en ordförande och två vice ordföranden. Arbetsutskottet ska föra en kontinuerlig dialog med programråden, ordförandena, om utbildningarnas innehåll och kvalitet. Arbetsutskottet ska både ta upp utmaningar och framgångar till beredningen. 

 

Programråden ska utgöra ändamålsenliga och formella sammanhang för kvalitets-, planerings-, utvecklings- och uppföljningsfrågor. De ska bevaka lärarutbildningsprogrammens progression och innehåll och föreslå förändringar. I programråden för man därför diskussioner och vidtar åtgärder för att säkerställa och utveckla kvaliteten i lärarutbildningarna.

Utbildningsrådet bereder ärenden för att planera, utveckla och följa upp utbildningarna Utländska lärares vidareutbildning, ULV, och Vidareutbildning av lärare, VAL.

Programansvarig institution leder programråden med representerar från lärarutbildningarnas olika delar. Ledamöterna är från den utbildningsvetenskaplig kärnan (UVK), den verksamhetsförlagd utbildningen (VFU), ämnesstudierna och ämnesdidaktiska studierna samt det självständiga arbetet. Representationen inklusive antal representanter skiljer sig ibland åt för programmen.

Det finns sex programråd och ett utbildningsråd för lärarutbildningarna vid SU.

Programråd och utbildningsråd, ledamöter

 

Press

Pressekreteraren hjälper dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. 

Presskontakter

Studievägledning

Kontaktinformation till studievägledarna som kan lärarutbildning.
Kontakt lärarutbildningarna

På denna sida