Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av lärarutbildningar och kurser som ger studenter kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. 

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Utbildningen för samtliga kategorier av lärare är dessutom påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. Ansvaret för lärarutbildningarna ligger hos programansvariga institutioner.

Studenter grupparbetar i bibliotek.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
 

Vid Stockholms universitet finns 53 institutioner som var och en är expert inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV, bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ämnena förskoledidaktik, fritidspedagogik/fritidshemspedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur. Centrum för barnkulturforskning (CBK) är kopplat till institutionen.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här finns även uppdragsutbildning och engelskspråkiga kurser. Forskarämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Institutionen har forskarskolor.

Till institutionens webbplats

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD

Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen. Även undervisning och forskning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till HSD.

HSD erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. HSD ansvarar för forskarutbildningen inom ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Medieverkstan vid HSD är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats. Alla lärarstudenter får pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text samt stöd i arbetet med redovisningar, projekt och digital portfölj.

Till institutionens webbplats

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik undervisar och forskar om lärande i matematik och naturvetenskap. Institutionen bedriver undervisning inom lärarprogrammet för lärare med inriktning mot olika åldrar och ger även fristående kurser samt uppdragsutbildning. Vid institutionen finns också PRIM-gruppen, som är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens.

Institutionen har två forskarutbildningsämnen: matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom matematikämnets didaktik är forskningen inriktad mot bland annat bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning.

Inom naturvetenskapsämnenas didaktik är forskningen inriktad mot bland annat lärandeprocesser, läroplansteoretiska frågor kring allmänbildning, frågor om språk och naturvetenskap, utvärdering och undervisningsmetoder samt lärande om hållbar utveckling.

Till institutionens webbplats

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, bedriver undervisning och forskning inom pedagogik och didaktik. IPD erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med tre utbildningsämnen och sex forskarskolor. Institutionen är bland annat programansvarig för Rektorsprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet.

Till institutionens webbplats

Institutionen för språkdidaktik, ISD 

Institutionen för språkdidaktiks verksamhet omfattar utbildning och forskning från förskoleklass till vuxenutbildning med anknytning till kompetensområden (1) Moderna språk, engelska och lärande (2) Svenska, läs- och skrivutveckling (3) Svenska som andraspråk och (4) Flerspråkighet.

Flera forsknings- och utbildningsområden har starka kopplingar till kommunernas skolutvecklingsfrågor. Dessa gäller till exempel barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, litteratur och litteracitet, lärandeprocesser och lärandesvårigheter i våra ämnen, utvärdering och bedömning, ämnesdidaktiska frågor och ledarskap i samband med arbetsformer och arbetssätt inom språkutvecklande undervisning.

Som fristående enheter i institutionens organisation ingår Nationella slutprov för sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt Språkstudion.

Till institutionens webbplats

Specialpedagogiska institutionen, Specped 

Specialpedagogiska institutionen omfattar forskning och utbildning i specialpedagogik med tonvikt på allmän lärarutbildning, specialpedagogutbildning, speciallärarutbildning och olika uppdragsutbildningar. Institutionen har även ett särskilt uppdrag för utbildning inom syn och döv/hörselområdena.

Institutionen ger ett antal fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. I specialpedagogiska utbildningar utvecklas skicklighet i att pedagogiskt arbeta med elever, kolleger, föräldrar och skolorganisation, för att skapa förutsättningar för en god utveckling och inlärning.

Till institutionens webbplats

 

Vid Stockholms universitet finns det två områdesnämnder. Det finns en Områdesnämnd för humanvetenskap och en Områdesnämnd för naturvetenskap. Områdesnämnden är ett beslutande organ. 

Organet ansvarar för strategisk planering och samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Utöver det fattar man beslut kring remissvar, budget för institutionerna och läraranställningar. 

Till sin hjälp i lärarutbildningsfrågor har områdesnämnderna en beredning och ett utskott. 

Beredning och utskott för lärarutbildningsfrågor

Beredningen för lärarutbildningsfrågorna heter: Beredningen för lärarutbildning, BULA. Övergripande strategiska frågor som rör lärarutbildningarna inom det humanvetenskapliga området bereds av BULA. Beredningen har ett nära samarbete med naturvetenskapliga fakultetens lärarutbildningsutskott, LUS. 

Lärarutbildningsutskottets huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på fakulteten. Utskottet är rådgivande till Grundutbildningsberedningen, GB, i lärarutbildningsfrågor. Alla kursplaner som ingår i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare granskas av lärarutbildningsutskottet.

Om du är intresserad av att veta mer så kontakta gärna lärarutbildningarnas pressekreterare se kontakt

 

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. 

Utbildningsrådet ska bereda ärenden för att kunna planera, utveckla och följa upp utbildningarna utländska lärares vidareutbildning, ULV och vidareutbildning av lärare, VAL. 

Mer information om program- och utbildningsråd 

 

Press

Pressekreteraren hjälper dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. 

Presskontakter

Studievägledning

Kontaktinformation till studievägledarna som kan lärarutbildning.
Kontakt lärarutbildningarna

På denna sida