Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

 

Universitetsstyrelsens ledamöter

Styrelsen består av företrädare för verksamheten, varibland rektor ingår, företrädare för allmänna intressen och företrädare för de studerande. Representanter för de anställda deltar med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Universitetsdirektören är huvudföredragande i styrelsen.

Företrädare för allmänna intressen

Mats Melin, f.d. justitieråd, ordförande
Robert Bergqvist, seniorekonom, SEB
Erik Brandsma, verkställande direktör, Sveaskog
Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör, Arbetsgivarverket
Sanne Helene Houby-Nielsen, styresman, Stiftelsen Nordiska museet     
Tiit Land, universitetsrektor, Tallinn University
Ingela Lindh, f.d. stadsdirektör
Tuula Teeri, professor, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien  

 

Företrädare för verksamheten

Astrid Söderbergh Widding, rektor, professor     
Yvonne Svanström, professor  
Lena Mäler, professor
Stefan Helgesson, professor

Gruppsuppleanter

Martin Jakobsson, professor
Jane Reichel, professor

 

Företrädare för de studerande

Disa Ahlblom-Berg, kårordförande, Stockholms universitets studentkår      
Alicia Dickner, vice kårordförande, Stockholms universitets studentkår
Karl Sigfrid, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår

Gruppsuppleanter

Nima Nikaein, studentrepresentant, Stockholms universitets studentkår     
Vakant, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår

 

Representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt

ST: Camilla Gamrell(ord.), Alejandra Pizarro Carrasco (suppl.)
SACO-rådet: Ingrid Lander (ord.),  Magnus Gustavsson (suppl.)
SEKO: Henry Wölling

Huvudföredragande: Åsa Borin, universitetsdirektör
Sekreterare: Anna Riddarström, Ledningssekretariatet

 

Kontakt

På denna sida