Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.


 

Universitetsstyrelsens ledamöter

Styrelsen består av företrädare för verksamheten, varibland rektor ingår, företrädare för allmänna intressen och företrädare för de studerande. Representanter för de anställda deltar med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Universitetsdirektören är huvudföredragande i styrelsen.

Företrädare för allmänna intressen

Mats Melin, f.d. justitieråd, ordförande     
Styresman Sanne Helene Houby-Nielsen, Stiftelsen Nordiska museet     
Universitetsrektor Tiit Land, Tallinn University
Hans Börsvik, styrelseordförande Orvelin Group AB     
Anders Lindberg, direktör, JKL     
Professor Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien   
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket


 

Företrädare för verksamheten

Astrid Söderbergh Widding, rektor, professor     
Yvonne Svanström, professor  
Henrik Cederquist, professor
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor

Gruppsuppleanter

Lena Mäler, professor
Jessika van der Sluijs, professor


 

Företrädare för de studerande

Elis Wibacke, kårordförande, Stockholms universitets studentkår      
Simon Froster Delbom, vice kårordförande, Stockholms universitets studentkår
Pascal Meier, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår

Gruppsuppleanter

Vakant, studentrepresentant, Stockholms universitets studentkår     
Julia Dahlqvist, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår


 

Representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt

ST: Alejandra Pizarro Carrasco (ord.), Camilla Gamrell (suppl.)
SACO-rådet: Elisabet Weingartner (ord.),  Ingrid Lander (suppl.)
SEKO: Barbara Pol, sektionssekreterare

Huvudföredragande: Åsa Borin, tillförordnad universitetsdirektör
Sekreterare: Anna Riddarström, Ledningssekretariatet

 

Kontakt

På denna sida