Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj och Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band delas ut till personer som på olika sätt har främjat universitetets verksamhet.

 

Stockholms universitets stora guldmedalj

Foto: Svenska Medalj AB
Foto: Svenska Medalj AB

Stockholms universitets stora guldmedalj instiftades 1990 och kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

Rektor har beslutat att dela ut Stockholms universitets stora guldmedalj 2022 till Richard Ljungqvist med motiveringen:

Richard Ljungqvist

Förre chefsrådmannen Richard Ljungqvist påbörjade sina studier i juridik vid Stockholms universitet i januari 1968, och avlade sin juris kandidatexamen i november 1973, efter att under perioden även ha innehaft ett antal studentfackliga uppdrag, bland annat som ordförande i Juridiska nämnden, samt varit amanuens i offentlig rätt 1971–73.

Med en lång och framgångsrik karriär, med mer än 40 år som domare i såväl tingsrätt som hovrätt, samt som chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm återvände Richard Ljungqvist 2012 till Stockholms universitet i och med uppdraget som lagfaren ledamot i Disciplinnämnden, ett uppdrag som han innehaft i tio år.

Richard Ljungqvist har under dessa år med utomordentligt engagemang och stor omsorg om rättssäkerhet och likvärdighet i bedömningen av inkomna ärenden oförtröttligt arbetat för att värna universitetets bästa och studentkollektivets intressen. Under pandemin har den stora ökningen i antalet disciplinärenden medfört stora påfrestningar och en väsentligt ökad arbetsbelastning på disciplinnämnden, samtidigt som fokus riktats mot den helt centrala betydelsen av de ärenden nämnden har att hantera, för att värna likvärdigheten i bedömningen av studieprestationer samt beivrandet av fusk, liksom av ordningsstörande verksamhet av olika slag. Detta är frågor som ligger Richard Ljungqvist varmt om hjärtat. Under en tid var han därtill ensam lagfaren ledamot och axlade ett ansvar långt utöver vad som kan förväntas inom ramen för uppdraget. Därutöver har han engagerat sig djupt i sakfrågorna, inte minst genom att i en promemoria om prövningen av ärenden i Stockholms universitets disciplinnämnd sammanställa sin tioåriga erfarenhet från arbetet i nämnden, och därmed i väsentlig grad bidra till universitetets praxisutveckling för framtiden. Hans insatser inom ett av universitetets mest betydelsefulla områden, både för att garantera rättssäkerheten i bedömningar av studieprestationer och att säkra och utveckla universitetets kvalitetskultur inom utbildningarna, är helt exceptionella.

2020

Tidigare ordförande i universitetsstyrelsen Kerstin Calissendorff

2017
Fv rektor, professor Kåre Bremer

2014
Fd justitieråd Sten Heckscher

2011
Verkställande direktör Staffan Salén

2009
Direktör Björn Wolrath

2002
Fv. förvaltningschef Leif Lindfors

1997
Arkitekt Ralph Erskine
Arkitekt Carl Nyrén

1996
Fru Signhild Engkvist

1993
Fv förvaltningschef Rune Lindquist

1991
Ordf. för riksdagens utbildningsutskott Lars Gustafsson
Byggmästare Reinhold Gustafsson
Professor emeritus (fv rektor) Gunnar Hoppe

 

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken

Två guldmedaljer, en med rosett och en med ett band. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Denny Vågerö

Denny Vågerö blev en banbrytare för forskningen inom området hälsoojämlikhet, som var sparsamt förekommande i Sverige på 1990-talet, när han tillsammans med Finn Diderichsen och Ulf Lundberg startade det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Centre for Health Equity Studies (CHESS) år 2000 vid Stockholms universitet, i samarbete med Karolinska institutet och med ekonomiskt stöd från båda universiteten och SFR. Det förarbete som ledde fram till CHESS tillkomst var omfattande och Vågerö var även institutets föreståndare under de första nio åren. Han drev institutet framgångsrikt och i hög grad baserat på externa bidrag, samt med stor omsorg om personalen.

När han 2008 initierade ett internationellt masterprogram i folkhälsovetenskap vid den samhällsvetenskapliga fakulteteten blev det ett avgörande vägval för institutets framtida verksamhet. Samma år initierade Denny Vågerö och den då tillträdande föreståndaren, Olle Lundberg, den forskarskola som banade väg för att CHESS 2013 kunde axla ansvaret för en forskarutbildning i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Under hela sin anställning vid universitetet har han främjat både forskning och utbildning inom folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Området har också gynnats av hans medlemskap i Världshälsoorganisationens ”Commission on Social Determinants of Health” och i Kungliga Vetenskapsakademien. Nya generationer har tagit vid i hans fotspår och bidragit till ämnets vidare framgångar. År 2018 bildades Institutionen för folkhälsovetenskap genom ett samgående mellan de två forskningsinstituten CHESS och SoRAD. Denna utveckling har möjliggjorts inte minst genom Denny Vågerös tidigare exceptionella insatser. Han har således genom sin gärning på ett högst betydande sätt stärkt både forskningen och utbildningen vid Stockholms universitet.

Cynthia de Wit

Cynthia de Wit har som professor i miljövetenskap under många år innehaft en lång rad centrala uppdrag av avgörande betydelse för Stockholms universitets utveckling till dagens ledande ställning inom miljövetenskap. I ett tidigt, avgörande skede då verksamheten vid Institutet för tillämpad miljövetenskap flyttades från Naturvårdsverket till Stockholms universitet ledde hon som dess föreståndare och biträdande föreståndare den förvandling som lagt grunden för dagens starka akademiska verksamhet.

Under mer än 20 år, alltifrån dess inrättande fram till 2020, var Cynthia de Wit en drivande ordförande i Stockholms universitets miljöråd. Hon var ordförande i Bolincentret för klimatforskning från 2013, och var sektionsdekan och dessförinnan vice sektionsdekan för geo- och miljövetenskap, och därmed under flera år också ledamot av fakultetsnämnden och även suppleant i universitetsstyrelsen och ledamot i Etiska rådet vid Stockholms universitet.

Genom åren har de Wit både tydligt och med stort ansvar axlat ytterligare viktiga ledningsuppdrag inom universitetet och starkt bidragit till att främja verksamheten. Cynthia de Wit är en diplomatisk ledare, som med stor integritet, professionalism och handlingskraft oförskräckt har gripit sig an de olika utmaningar hon ställts inför som akademisk ledare och chef. Hennes djupa engagemang för miljöfrågorna, grundade i den egna forskningen om miljögifter, har haft stor betydelse för att dessa frågor fått den tyngd de förtjänar inom universitetet för framtiden.

Medaljerna delas ut den 29 september 2022, vid den från 2021 framflyttade installations- och promotionshögtiden.

2019
Professor Johan Kleman
Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf
Studievägledare Birgitta Åkerman

2018
Ishak Alaton, Ishak bey, postumt
Ordförande Agneta Bladh
Professor Göran Scharmer

2017
Byrådirektör Maud Giessler

2016
Akademiintendent Inga Horndahl
Professor Stefan Nordlund
Professor Gunnar Svensson

2015
Professor em. Birgitta Bremer
Professor em. Harry Flam

2013
Professor Anders Gustavsson
Professor Lena Kautsky
Tidigare generaldirektör Thomas Norell

2012
Amine Benhajji
Föreståndare Pia Bjerén Fürstenbach

2011
Professor Gunnel Engwall
Senior advisor Athanasios Psaroulis

2010
Fil.dr Birgitta Eriksson
Direktör Johan Stålhand

 

Rektors kansli, ceremonimästare Anne Heikkinen Sandberg

E-post: anne.h.sandberg@su.se

På denna sida