Sveriges regering fattade 2017 beslut om ett initiativ till att minska glappet mellan forskning och utbildningsväsendet och uppdrog till akademin att skapa försöksverksamheten ULF - Utveckling, Lärande och Forskning. Verksamheten som bedrivs i projektform fram till år 2021 syftar till att hitta bra sätt för akademi och skola att samarbeta kring forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Med ULF-projektet kan forskningen stärkas upp

Stockholms universitet deltar i ULF-projektet med Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Det är en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset och Kunskapsskolan Sverige AB. STLS har det övergripande syftet att fungera som en vetenskaplig miljö för småskaliga ämnesdidaktiska forskningsprojekt som involverar lärare. Medverkan i ULF-projektet ökar möjligheten att stärka forskningen och utveckla större forskningsprojekt inom STLS.

Skapa forskning utifrån skolverksamhetens behov

Maria Andrée är projektledare för ULF vid Stockholms universitet
Maria Andrée är projektledare för ULF vid Stockholms universitet och är sedan 2013 en av de drivande i arbetet med plattformen STLS som utvecklar ämnesdidaktisk forskning i samarbete med lärare.

Maria Andrée som är projektledare för ULF vid Stockholms universitet berättar att planen är att stärka den vetenskapliga grunden för lärares arbete genom att utveckla forskning som är relaterad till lärares frågor och frågor som är angelägna för skolhuvudmännen utifrån deras kvalitetsarbete.

Det finns också en vilja att skapa en organisatorisk modell som gör det möjligt att involvera fler forskare och skolhuvudmän. Och intresset för det finns i de inblandade verksamheterna.

–    Vi vet att det finns ett stort intresse för forskning och samverkan mellan skola och akademi, både från forskare och lärare. Det är också fler skolhuvudmän som knackar på. Skollagens krav på att undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig grund är en anledning, säger Maria Andrée.

 

Skapa samarbeten mellan lärare och forskare

ULF-projektet startades upp nationellt 2017. Lokalt vid Stockholms universitet startade projektet under våren 2019. Första steget var att bilda en lokal samordningsgrupp och att ta fram en verksamhetsplan. Efter det började arbetet med att ta fram forskningsprojekt.

–    Stockholms universitet kommer att ta fram gemensamma så kallade ULF-forskningsprojekt i samarbete mellan lärare och forskare vid lärosätet och i skolan, säger Maria Andrée.

Inom projektet kommer Stockholms universitet också arbeta med att förbättra spridningen av forskningsresultat till lärare och att pröva sätt att involvera blivande lärare i lärarutbildningen i STLS-projekt. Den långsiktiga förhoppningen är att ULF-projektet ska bidra till att utveckla och stärka den vetenskapliga grunden för lärarprofessionen genom utvecklingen av forskning som svarar mot professionens behov av kunskap om lärande och undervisning inom olika ämnesområden. Och att det blir långsiktigt.

–    Jag hoppas att projektet kan lägga grunden till att vi skapar lite mer robusta strukturer för samverkan kring forskning mellan universitet och skolhuvudmän, avslutar Maria Andrée.

Kontakt

Projektledare: Maria Andrée maria.andree@mnd.su.se

Artiklar om projekt och utlysningar inom ULF

5 maj 2020: Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning

11 mars 2020: HSD-forskare beviljas medel för projekt om visuell litteracitet i samhällskunskapel

20 november 2017: Så kan lärarutbildningen knytas närmare skolforskningen

Den lokala ULF-samordningsgruppen vid SU består av:

Ordförande: Camilla Bardel, ISD camilla.bardel@isd.su.se   (även SU:s representant i Uppsala-nodens styrgrupp)

Vice ordförande: Per Anderhag, Stockholms stad, per.anderhag@stockholm.se

Projektledare ULF-SU samt vetenskaplig ledare STLS: Maria Andrée, MND: maria.andree@mnd.su.se

Ledamöter i samordningsgruppen:

Ylva Engström, MBW: ylva.engstrom@su.se

Inger Eriksson, HSD samt vetenskaplig ledare STLS: inger.eriksson@hsd.su.se

Anna Kaldal, Juridicum: Anna.Kaldal@juridicum.su.se

Bo Karlsson, Botkyrka kommun: bo.karlsson@botkyrka.se   

Pär Larsson, IPD: par.larsson@edu.su.se

Stina Myringer-Karlsson, Kunskapsskolan Sverige AB: stina.myringer-karlsson@adm.kunskapsskolan.se

Jonas Olofsson, Psykologiska institutionen: jonas.olofsson@psychology.su.se

Per-Gunnar Rosengren, Nacka kommun: pergunnar.rosengren@nacka.se

Karin Bohman, studiebevakare för lärarutbildningarna: studiebevakare.larare@sus.su.se

Niclas Westin, Stockholms stad (adjungerad till samordningsgruppen): niclas.westin@stockholm.se

Gunnar Holm, rektor Fryshusets gymnasium gunnar.holm@fryshuset.se

 

Följande skolhuvudmän deltar i ULF

Stockholms stad

Botkyrka kommun

Nacka kommun

Fryshusets gymnasium

Kunskapsskolan

 

Relaterade länkar

ULF-projektets nationella samordning

ULF-projektets Uppsala-nod

Forskning med relevans för lärarutbildningarna

STLS