Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ett internationellt universitet

Stockholms universitet är en akademisk miljö som arbetar aktivt för att bidra till en ökad internationell samverkan – en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Genom allianser, partnerskap och utbyten samverkar Stockholms universitet med universitet i hela världen liksom med internationella företag och organisationer.

Sverige har en stark tradition för samarbete inom Norden, men också med resten av Europa. Stockholms universitet bidrar aktivt till forskning och utbildningssamarbeten i Norden och Europa, samtidigt som universitetet skapar mer långsiktiga partnerskap utanför Europa.

Genom internationella samarbeten i forskningsområden för miljö samt social och ekonomisk hållbarhet, bidrar Stockholms universitet också till att uppnå målen för Agenda 2030 att tackla de globala samhällsutmaningarna.

gruppbild vid sammankomst CIVIS
Foto: CIVIS

 


 

Ett ledande europeiskt universitet

Rankat bland världens 100 bästa universitet, är Stockholms universitet ett av Europas ledande för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Sedan grundandet 1878 har hörnstenarna varit kunskap, upplysning och sanningssökande, tillsammans med kritiskt tänkande.

I dag är universitetet ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både oberoende grundforskning och stark tillämpad forskning. 


 

Global Engagement – en långsiktig plan för internationella aktiviteter

Inom flera forsknings- och utbildningsområden är Stockholms universitet bland de mest framstående institutionerna för högre utbildning i världen. Internationell samverkan är också en förutsättning för högkvalitativ forskning och utbildning. 

Det internationella arbetet vid Stockholms universitet utgår från den fastställda planen Global Engagement som sjösattes 2019. Internationaliseringsplanen utgår från Stockholms universitets övergripande strategier och ska verka för:

  • En akademisk miljö som är internationell och genomsyras av excellens
  • Förbättrade förutsättningar för internationell rekrytering, rörlighet och samarbete
  • Ökad synlighet och närvaro på de internationella forsknings- och utbildningsarenorna

Global Engagement - SU:s handlingsplan för internationalisering (242 Kb)

 

I syfte att stärka det internationella akademiska samarbetet, samverkar Stockholms universitet inom forskning och utbildning med partneruniversitet i flera länder.

Civis

Sedan 2019 deltar Stockholms universitet i universitetsalliansen Civis – European Civic University Alliance, som för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. 

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Inom alliansen ansvarar Stockholms universitet för att bygga upp hubbar för gemensamma utbildningar, forskningssamarbeten och samverkan inom olika samhällsutmaningar.

Alliansen erhåller under tre år finansiering från EU-kommissionens initiativ European Universities, med möjlighet till förlängning.

Civis – ett europeiskt universitetssamarbete

gruppbild vid sammankomst CIVIS
Foto: CIVIS

Universitetsalliansen Stockholm trio 

Stockholm trio är en överenskommelse om universitetssamarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Stockholm trio initierades 2019 med syftet att ge en tydligare överenskommelse om universitetssamarbete, liksom en ram för samverkan mellan de tre lärosätena. Därigenom skapas en större synlighet såväl internationellt som regionalt och lokalt. 

Alliansen ska främja internationella samarbeten med framstående universitet och öka den internationella attraktionskraften vid rekrytering, liksom stärka utvecklingen i Stockholmsregionen. Den ska också synliggöra den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre lärosätena tillsammans utgör. 

Universitetsalliansen Stockholm trio: Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet

CALIE 

CALIE (the Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education) är ett internationellt samarbete där fyra svenska och tre amerikanska universitet deltar. Från USA deltar Stanford University, University of Washington och University of California, Berkeley. Projektet, som finansieras av Vinnova och pågår 2019–2021, ska bidra till strategiskt samarbete och stärka svenska universitet och högskolor avseende förnyelse av högre utbildning och akademiskt ledarskap.

Läs mer på calieproject.com

Helsingfors universitet 

Sedan 2014 samarbetar Stockholms universitet med Helsingfors universitet i ett strategiskt partnerskap. Samarbetet rör både forskning och utbildning och inom ramen för satsningen har särskilda medel avsatts för partnerskap inom tre områden: Östersjöcentrum, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, samt vid Humanistiska fakulteten för satsning på språk och språkutveckling.

Läs mer om samarbetet med Helsingfors universitet

Tokyo universitet 

Stockholms tre främsta lärosäten, Stockholms universitet, KI och KTH, har etablerat ett gemensam strategiskt samarbete med Tokyo universitet, Japans främsta lärosäte. Samarbetet sker inom såväl forskning som utbildning och bland ledorden märks excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Förutom utbyten av forskare och studenter ska universiteten också samarbeta om utveckling av undervisning och lärande.

Samarbetsavtal med Tokyo

SEI – Stockholm Environment Institute 

Stockholms universitet och SEI, Stockholm Environment Institute, har ett starkt samarbete kring miljö- och utvecklingsforskning. I styrelsen för SEI sitter Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och institutets forskare kan ansluta sig, affilieras, till universitetet.

Starkt samarbete med Stockholm Environment Institute

ACCESS – Academic Collaboration Chile and Sweden 

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet, ACCESS.

ACCESS – nytt akademiskt samarbete med Chile

ASIAQ – The Arctic Science IntegrAtion Quest

I ASIAQ-projektet förenas sex universitet från tre kontinenter och fyra länder – Ryssland, Japan, USA och Sverige – för att gemensamt utveckla forskning och utbildning för ett hållbart Arktis. Projektet finansieras av STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Läs mer om ASIAQ

Samarbete mellan svenska och japanska universitet

MSI – Mötesplats Social Innovation

Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats Social Innovation, MSI. De regionala plattformarna ska öka kunskapen om och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Satsning på social innovation

SASUF – South Africa-Sweden University Forum

Ett samarbetsprojekt mellan svenska lärosäten och universitet i Sydafrika. I projektet samarbetar tolv svenska och 25 sydafrikanska universitet kring klimat, utbildning, samhällsförändringar, hälsosystem, urbanisering och digital teknologi. Projektet finansieras av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Läs mer SASUF (in english) 

SUUN – Stockholm-Uppsala Universitetsnätverk

I nätverket ingår Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. 

Universitetsnätverkets vision är att genom den samlade forskningsstyrkan och kvaliteten i utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm och Uppsala inta en position som en av de ledande kunskapsregionerna i världen.

 

Stockholms universitets institutioner har samarbeten med större och mindre företag inom samtliga fakulteter: naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och juridik.

NEO – Forskningsstationen Navarino Environmental Observatory

Forskare vid Stockholms universitet och Academy of Athens är framstående inom klimat- och miljöforskning. Det grekiska företaget TEMES har specialiserat sig på ekoturism. Forskningsstationen i Kalamata-området verkar som bas för såväl forskare som studenter vid studier av det känsliga klimatet vid Medelhavet. Stationen leds och drivs av klimat- och miljöforskare från Stockholms universitet och Academy of Athens. Forskningsstationen är öppen för forskare och studenter från Stockholms universitet och från andra universitet över hela världen.

Läs mer om på navarinoneo.se

Institutet för Turkietstudier

Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) genererar forskning inom ett brett spektrum av det turkiska samhället – politik, historia, kultur och ekonomi – och belyser den komplexitet och mångfald som finns i dessa frågor.

Läs mer om SUITS

Baltic Sea Science Center på Skansen

Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, vill skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass. Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet. 

Läs mer på skansen.se

 

Universitetet deltar i olika nationella och internationella nätverk inom forskning, utbildning och samverkan.

Nationella och internationella nätverk

 

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som finns vid universitetet. Samverkan kan vara mellan lärosäten och experter, med andra organisationer och aktörer eller med parter från andra delar av samhället. 

Här samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.  Centrumet gervetenskapligt stöd i beslut relaterade till Östersjön och gör forskningsresultat användbara för samhället.

Läs mer om Östersjöcentrum
 

 

Forskarna vid Stockholms universitet är bland de mest citerade i Norden. Våra forskare deltar också i regeringsutredningar, i media, kommenterar lagförslag samt deltar i olika Nobelkommittéer och internationella expertorgan. 

Stockholms universitet är med sin framstående forskning engagerat i en mångfald internationella och nationella samarbeten. Forskarna är fria att söka de samarbeten och arbetssätt som bäst gynnar kunskapsutvecklingen, vilket ger goda förutsättningar att driva projekt vid den absoluta forskningsfronten. 

Universitetets professorer, lektorer och biträdande lektorer ska vara aktivt verksamma inom såväl forskning som utbildning, vilket ger förutsättningar för högsta kvalitet inom båda dessa områden. Att ytterligare säkra, stärka och följa upp forskningens kvalitet vid Stockholms universitet är högsta prioritet. 

 

Ett universitets största betydelse för samverkan och samhällsutveckling är utbildningen av studenter på alla nivåer, från grundnivå till forskarnivå. 
Universitetet har cirka 27 000 studenter varav 10 procent är internationella, och strävar efter ökad internationalisering genom att rekrytera studenter från andra länder och skapa fler kontaktområden för utländska och lokala studenter. Idag hålls 65 procent av kurserna och programmen på avancerad nivå på engelska och utöver detta erbjuds olika språkkurser. Sammantaget erbjuder universitetet kurser och program på över 30 språk och över 75 utbildningsprogram har undervisning på engelska.

Stockholms universitet har en lång tradition i att ta emot utländska studenter. I dag prioriterar universitetet aktiviteter som ytterligare ökar studenternas internationella erfarenheter, till exempel genom mobilitetsfönster i utbildningsprogram, virtuella kurser och möjlighet till kortare vistelser utomlands.
Universitetet har en hög andel internationellt rekryterade lärare och forskare som bidrar till dess internationella miljö. Tillsammans med våra internationellt blandade studentgrupper bidrar detta till den naturliga utvecklingen av internationella perspektiv på undervisningen.

 

Stockholms universitet har för närvarande drygt 1 000 utbytesavtal, varav cirka 60 är universitets-övergripande och övriga på institutionsnivå, med universitet i över 50 länder. Därutöver tillkommer mobilitet inom olika program och nätverk.

Erasmus+

Genom Erasmus+ har studenter möjlighet att förlägga en del av sin utbildning vid något av Stockholms universitets många partneruniversitet i Europa. Som utbytesstudent via Erasmus+ är man befriad från (eventuella) terminsavgifter vid det mottagande lärosätet och får dessutom ett stipendium. Vid Stockholms universitet är det institutionerna som tecknar avtal inom Erasmus+ med andra lärosäten i Europa.

Läs mer om Erasmus+ här

 

Internationella samarbeten

Global Engagement:
Niklas Tranaeus, internationell handläggare, niklas.tranaeus@su.se
Johanna Wiklund, internationell handläggare, johanna.wiklund@su.se 

Stockholm trio
Fredrik Oldsjö, kanslichef för Samordningssekretariatet för universitetsalliansen Stockholm trio, e-post: fredrik.oldsjo@su.se

Civis
Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet. E-post: fredrik.oldsjo@su.se 
Johanna Diehl, projektledare för Civis vid Stockholms universitet. E-post: johanna.diehl@su.se
Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet och ledamot i styrgruppen för Civis. E-post: maria.wilenius@su.se. Telefon: 08-16 23 06.
Frågor kan även skickas till civis@su.se

Studentutbyte

E-post: studentutbyte@su.se
E-post: civismobility@su.se
E-post: erasmusutbyte@su.se
E-post: mfs@su.se

På denna sida