Stockholms universitet

Kommun, region och stat

Stockholms universitet är landets största lärarutbildare, en av kommunens största arbetsgivare och en av statens mest anlitade remissinstanser. Vår kontinuerliga dialog och formella samarbeten med stat, kommun och region är av högsta vikt för både vår och Stockholmsregionens utveckling.

 

Regeringsuppdrag för ökad forskningssamverkan mellan akademi och skola

Med siktet inställt på en stärkt vetenskaplig grund för lärarprofessionen deltar vi i regeringsuppdraget ULF. Detta genom samverkan mellan forskare, lärare och skolhuvudmän och plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Regeringsuppdrag för ökad forskningssamverkan mellan akademi och skola

Docent Maria Andrée, ordförande i samordningsgruppen vid Stockholms universitet.
Docent Maria Andrée, ordförande i samordningsgruppen vid Stockholms universitet: Foto: Niklas Björling
 

Samverkan för ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är ett nätverk av forskare som tillsammans med praktiker arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Forskare i ekonomistyrning, revision, strategiarbete och management från flera lärosäten möter praktiker som arbetar med interna styrprocesser på olika typer av myndigheter. 

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

Foto på tre personer vilka leder Akademistyrning i staten
Ledningen för AES: Maria Mårtensson, professor, Eva Wittbom, föreståndare och Fredrik Svärdsten, stf föreståndare
 

Samarbete med Folkhälsomyndigheten

Vid Matematiska institutionen finns en grupp forskare inom smittspridningsmodellering. Gruppen ägnar sig huvudsakligen åt att ta fram matematiska modeller för att öka förståelsen om olika aspekter på smittspridning. 

Under covid-19 pandemin ökade intresset för modellering av smittspridning explosionsartat och gruppen har haft ett antal publikationer som rönt stor uppmärksamhet. Gruppens ledare, Tom Britton, hade under pandemin flitiga kontakter med modelleringsgruppen vid Folkhälsomyndigheten.

Samarbete med Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

 

Samarbete med Strålssäkerhetsmyndigheten

Joniserande strålning har många tillämpningar – inom medicin, industri, jordbruk och forskning. I takt med att användningen av joniserande strålning ökar, ökar även risken för hälsorisker om den inte används eller begränsas på rätt sätt. Det finns ett ständigt behov av forskning och undervisning för att bättre uppskatta risker av strålning samt säkerställa en hög nivå av kompetens.

Samarbetet mellan Stockholms universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten
 

 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad

Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö samt social hållbarhet. Målet är att stärka och systematisera mångfalden av de samarbeten som redan pågår på många håll, liksom att förbättra förutsättningarna för framtida samverkan.

Samarbetet med Stockholms stad

 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Region Stockholm

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom sex områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser.

Forskningssamverkan med Region Stockholm

 

Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet

Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.

Samverkan med RISE

 

Skolsamverkan inom naturvetenskap

Under året finns det många tillfällen att möta våra studenter, lärare och forskare för att ta del av den naturvetenskapliga forskning och undervisning som bedrivs här. Vi har aktiviteter som riktar sig till alla åldrar inom grund- och gymnasieskolan. 

Aktiviteter för skolelever

 

Kontakt

Ingångredaktör Lina Enell, kommunikationsavdelningen

 

 

På denna sida